Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  algutzir
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

ALGUTZIR o ALGUATZIR m.: cast. alguacil.
|| 1. ant. Governador d'una població de sarraïns. E tornaren a nos l'algutzir, e'l caualler...: e hauien tan gran poder abdós en la vila [de Murcia], e l'algutzir de tot en tot, que tot ço que ells faessen ab nos hauria ualor, Jaume I, Cròn. 439. E mon voler per alguazir lo mès, Ausias March x.
|| 2. ant. Oficial encarregat de fer complir la llei i de l'administració de justícia, en nom del rei o de les constitucions. Segons les ordenacions d'En Pere IV (Ordin. Palat., 102 ss.), l'ofici dels dos algutzirs de la cort era el que se segueix: «Que'ls dits alguatzirs de totes causes civils e criminals conexença hagen segons que la tenor de les coses que davall direm explicarà. De totes donchs causes poques civils e criminals conexença abdós ensemps o per un d'aquells ab un dels oydors primerament per qualsevol instancia de actors o de accusadors request o requests o als quals o al qual dels crims comeses denunciacio primerament serà estada feta o als quals o al qual per nos o per nostre canceller, o vicecanceller en absencia d'aquell canceller, o oydors nostres, remesa serà supplicacio de les dites causes feta, deja esser espatxada. De les grans emperò causes civils e criminals la conexensa se haja a fer per lo nostre consell... Ajustam encara, que per aquells maseys alguatzirs, assistent lo sobredit assessor, sentencies interloqutories sien pronunciades... Ajustam que, on que on dels criminoses de nostra cort ixents de qualque estament offici o grau, fuyta sia duptadora, cascun alguatzir pusca pendre lo criminós... En aprés los dits presoners o encarcerats facen punir per penes degudes segons que per nostra provisio o juhi real serà declarat, e ells meteys anar tro al loch on la punició serà ordonada faedora».
|| 3. En l'administració judicial i municipal moderna: a) Oficial dependent d'un jutjat o tribunal i encarregat de complir-ne les ordes. Guardat per algotcins entra un jove, Penya Mos. iii, 152.—b) Oficial d'un ajuntament o del batle, eucarregat d'executar els seus acords.
    Var. ort.:
algotzir, alguazír.
    Var. form.:
agosil, agotzil, aguasil, agusíl, agutzil, algatzir, alguacir, esgotzí.
    Etim.:
de l'àrab al-wazīr, ‘ministre, lloctinent o procurador del rei’.