Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  bústia
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

BÚSTIA f.
|| 1. ant. Capsa, recipient manual per tenir alguna cosa. Aquell hom hac mès molt aur en tres bústies, en les quals hauia decocció de erbes, Llull Felix, pt. vi, c. 4. Meten en una bustia II diners de cascuna fornada, doc. a. 1315 (BSAL, xxiii, 14). Los dits florins sien... estoiats en una bústia, doc. a. 1388 (Botet Mon. iii, 354).Especialment: a) Depòsit de cuiro o de metall on els correus portaven la correspondència. Partí en Johan Payris de Maella correu ab letres dels honorables consellers en Valencia a la senyora reyna... Ans de mige nit deu restituir la bustia a la torna que li fou liurada per los racionals, Ardits, i, 327 (a. 1435).—b) Dret de la bústia o de la barra: autorització reial per imposar cànon de passatge o barra als vianants per ponts i carreteres (Carreras Geogr. C. Barc. 644).
|| 2. Caixonet o capsa closa, amb un forat llarguer per a posar-hi diners d'almoina, sobretot per a un fi religiós (val.); cast. cepillo.
|| 3. Caixa que té una obertura llarguera on són depositades les cartes per al correu; cast. buzón.
    Etim.:
del llatí medieval bustia, evolució de pyxĭde, ‘capsa’, ‘pot’.