tornar

BIBLIOGRAFIA

Explicació de les abreviatures amb què són citades les obres que s'han utilitzat en la redacció d'aquest Diccionari.


[Abadal CC] Catalunya Carolingia per Ramon d'Abadal i de Vinyals. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1926 i ss.

[Acad. Esp. Dicc.] Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Décimo-cuarta edición. 1914. Madrid. Imp. Suc. de Hernando.

[ACCV] Anales del Centro de Cultura Valenciana. València.

[Acte Cons. Seu d'U.] L'Acte de consagració y dotació de la Catedral de Urgell de l'any 819 o 839, per P. Pujol. Estudis Romànics, 2. Barcelona, 1917.

[Actes Cap. Seu Mall.] Actes del Capítol de Canonges de la Seu de Mallorca, corresponents als anys 1694-1759. Arxiu Capitular de dita Seu.

[Adlert Salze] Miquel Adlert Noguerol. El salze a la sendera. València, 1953.

[Aebischer Onom] Esai sur l'Onomastique catalane du IX au XII siècle, par Paul Aebischer. Extret de l'Anuari OR, tom I (1928), Barcelona.-78 pàgs.

[Aebischer Topon.] Paul Aebischer. Études de Toponymie catalane. Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica. Memòries, vol. I, fasc. 3. Barcelona, 1928.-165 pàgs.

[Aguiló Ang. Naz.] Juan Aguiló, pre. L'Angel de Nazareth. Felanitx, 1910.-124. pàg.

[Aguiló Cançon.] Cançoneret d'obres vulgars. Cançoner de les obretes en nostra llengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI, recullit e ordenat per Mariàn Aguiló y Fuster.

[Aguiló C. Rond. de R.] Rondaya de Rondayas de D. Tomàs Aguiló y Cortés (1775-1856).-1.a ed., Palma, Felip Guasp, 1815; 4.a ed., Guasp, 1881.

[Aguiló Dicc.] Diccionari Aguiló. Materials lexicogràfics aplegats per Mariàn Aguiló i Fuster, revisats i publicats sota la cura de Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

[Aguiló Fochs Foll.] Mariàn Aguiló, Fochs Follets. Obreta en dotze glosades. Barcelona, F. Giró, 1909.-178 pàg.

[Aguiló Poes.] Obras en prosa y en verso de D. Tomás Aguiló. Tomo III. Poesias en mallorquín. Palma, Tipogr. Católica Balear. 1883.-VI + 350 pàgs.

[Aguiló Rec. Joven.] Mariàn Aguiló y Fuster. Recorts de Jovenesa (Poesies amoroses). Barcelona, Llibr. Verdaguer, 1900.-XVI + 134 pàg.

[Aguiló Rom.] Romancer popular de la terra catalana recullit y ordenat per En M. Aguiló y Fuster. Cançons feudals cavalleresques. Barcelona, A. Verdaguer, 1893.

[Agustí Secr.] Llibre dels Secrets de Agricvltvra casa rvstica y pastoril. Recopilat de diversos avtors, antichs y Moderns, de llenguas Llatina, Italiana, y Francesa, en nostra vulgar llengua Catalana, per Fra Miquel Agustí Prior del Temple de la fidelíssima Vila de Perpinya, de la Religió del Hospital de Sant Ioan de Hierusalem: natural de la Vila de Banyoles Bisbat de Gerona... Barcelona, Estampa de Esteue Liberôs, MDCXVII.-Conté resum del llibre, dedicatòries, pròleg i 194 fols de text; tamany fol.

[AIL Cuyo] Anales del Instituto de Lingüística. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofia y Letras. Mendoza.-Toms I (1941), II (1944), III (1945), IV (1950).

[Aladern Dicc.] Obra Nacional, Diccionari Popular de la Llengua Catalana... per Joseph Aladern. Barcelona. Francisco Baixarías, Editor, 1904-1906. Tres toms (I, 1209; II, 1127; III, 1399 pàg.).

[Alart Doc.] Documents sur la langue catalane des anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne, per J. B. Alart; publicats en RLR, toms III, 265-291; IV, 44-61, 244-256, 353-385, 502-514; V, 80-102; VII, 42-61; VIII, 48-70; X, 57-69, 241-253; XI, 173-177.

[Albert G., Ques.] Quesits e perquens d'Albert Gran. Incunable de la Bibl. Univ. de Barcelona, estampat d'En Pere Posa a Barcelona l'any 1491.-108 fols en quart; li manquen els dos primers fols i els dos darrers.

[ALC] V. Griera Atlas.

[Alcanyís Reg. pest.] Regiment preseruatiu e curatiu de la pestilencia, compost per mestre Luys Alcanyís mestre en medecina. Publicat per primera volta a València, probablement l'any 1490. Reproduït per D. Anastasi Chinchilla en els "Anales históricos de la Medicina", IV, 239-247 (1846); reeditat per la "Biblioteca Valenciana Popular" (1914), novament publicat ap. Ribelles Bibliogr. Val., 18-25.

[Alcoatí] Alcoatí. Libre de la figura del uyl. Text català traduït de l'àrab per Mestre Joan Jacme i conservat en un ms. del XIV segle a la Biblioteca Capitular de la Seu de Saragossa, ara exhumat i presentat per Lluís Deztany. Barcelona. 1933.-245 pàgs.

[Alcover Cap al tard.] Cap al tard. Poesies den Joan Alcover y Maspons. Barcelona, Ed. G. Gili, 1909.-166 pàg.

[Alcover Cont.] Contarelles d'En Jordi des Recó (Mn. Antoni M.a Alcover). Segona edició. Ciutat de Mallorca, Est. Amengual y Muntaner, 1915.-XII + 608 pàg.

[Alcover-Moll Flex.] La flexió verbal en els dialectes catalans. Materials recollits per Mn. Antoni M.a Alcover; recopilació i sistematització, pròleg i notes per Francesc de B. Moll. Barcelona. Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 1929-1933.

[Alcover Moz.] Antonio María Alcover. Los Mozárabes Baleares. Lo que nos dicen de su existencia la sana crítica histórica y la filología. (De la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos"). Madrid, 1922.-67 pàg.

[Alcover Poem. Bíbl.] Joan Alcover. Poemes Bíblics. Publicacions de la "Revista". Barcelona, 1918.-96 pàg.

[Alcover Questions] Moss. Antoni M.a Alcover. Questions de llengua y literatura catalana. Palma, Est. Amengual y Muntaner, 1903.-Extret de BDLlC, i, 209-560.

[Alcover Rond.] Aplec de Rondayes Mallorquines d'En Jordi des Recó (Mn. Antoni M.a Alcover, Pre.).-Hi ha 22 toms publicats, alguns en diverses edicions. Totes les cites que en fem dins el Diccionari són de les primeres edicions, si no fem constar res en contra.

[Alegre Transf.] Quinze Llibres de les Transformacions del poeta Ovidi e los quinze llibres de alegories e morals exposicions sobre ells. Estampats en Barcelona per Pere Miquel. Any 1494.-Versió catalana d'En Francesc Alegre, ciutadà de Barcelona.-Incunable de la Biblioteca Universitària de Barcelona.

[ALF] V. Gilliéron Atlas.

[Alj. Tort.] L'aljama de juheus de Tortosa. Memoria llegida en la R. Academia de Buenas Letras de Barcelona per l'acadèmic numerari En Francesch Carreras i Candi. Barcelona, 1928.-188 pàgs.

[Almarche Goigs] Goigs Valencians. Sigles XV al XIX. Estudi y publicació per F. Almarche Vázquez. València, MCMXVII.-205 pàg.

[Almela Plat.] F. Almela y Vives. Aspectos gremiales de los plateros valencianos. Valencia, 1955.

[Alm. Isl. Bal.] Almanaque de las Islas Baleares. Gratis a los suscriptores del Diario de Palma. El publicà D. Tomàs Aguiló des de 1866 fins a 1884.

[Alm. Val.] Almanac Valencià. Núm. extraord. de la revista "Cultura Valenciana".

[Alomar Columna] Gabriel Alomar. La Columna de Foc. [Poesies]. Pròleg de Santiago Rusiñol. Barcelona, Ed. A. López.

[Alós Inv.] Inventaris de Castells Catalans publicats per Ramon d'Alós. Extret de la revista "Estudis Universitaris Catalans". Barcelona. J. Horta, impressor, MCMX.-68 pàg.

[Alpera Bot.] Luis Alpera Leiva. Los términos de botánica valenciana en Francesc Eiximenis.

[Alsius Hist. Banyoles] Ensaig Històrich sobre la Vila de Banyoles per Pere Alsius y Torrent. Segona edició. Banyolas, F. Mateu y Vilardell, 1895.-436 + 246 pàgs.

[Alsius-Pujol Nom.] Nomenclator Geográfico-Histórico de la provincia de Gerona por D. Pedro Alsius y Torrent y D. Celestino Pujol y Camps. Asociación Literaria de Gerona, año XI. Certamen de 1882, pàg. 89-248. Gerona, P. Torres, 1883.

[Amades BPV] Balls populars del Vallès, per Joan Amades. Extret de "La Comarca del Vallès", volum I de la Biblioteca d'Estudis Comarcals, editat per la Casa del Vallès.

[Amades Balls] Balls populars, per Joan Amades, amb un prefaci de Joan Longueres. 1936, Tàrrega.-72 pàgs.

[Amades Corn.] Joan Amades. La cornamusa a Catalunya. Extret de la Revista Musical Catalana. Barcelona.

[Amades Diad.] Joan Amades. Les diades populars catalanes. Editorial Barcino. Barcelona. Quatre volums.

[Amades Git.] Joan Amades. El ball de les gitanes. Extret del "Butlletí de la Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistòria", volum III, 1925, pàgs. 44-73.

[Amades Hum.] Joan Amades. Cançons populars humoristiques. Tàrrega, 1936.-158 pàgs.

[Amades Past.] Vocabulari dels pastors, per Joan Amades, BDC, XIX, 64-240.

[Amades-Roig Voc. Nav.] J. Amades i E. Roig. Vocabulari de l'Art de la Navegació i de la pesca (Il·lustracions de E. Roig). BDC, XII, 1-116.-Barcelona, 1924.

[Amades Sard.] Joan Amades. La Sardana. Biblioteca "La Sardana". 3. Barcelona. 1930.

[Amades Trad.] Tradicions de la Seu de Barcelona, per Joan Amades. Barcelona, 1932. Centre Excursionista de Catalunya.

[Amades Transp.] Vocabulari dels vells oficis de transport, per Joan Amades. BDC, XXII.

[Amengual Dicc.] Nuevo Diccionario Mallorquín-Castellano-Latín por el Doctor en ambos Derechos D. Juan José Amengual.-Palma, 1858-1878.-Dos toms en fol.

[Am. f. conf.] L'amant, le femme et le confesseur. Títol que M. Morel-Fatio posà a un poema narratiu català del s. XIV, que extragué del manuscrit n.o 377 de la biblioteca de Carpentras i publicà en Romania, X, 504-516.

[Amiguet Sinon.] Sinonima variationum sententiarum eleganti stilo constructa ex italo sermone in Valentinum per Hieronimum Amiguetum dertusensem redacta.-Estampat a València, de Kaffman, any 1502.

[Anal. Tarr.] Analecta Sacra Tarraconensia. Anuari de la Biblioteca Balmes. Barcelona.-Un gros volum cada any. Començà a publicar-se l'any 1925.

[An. Assoc. Exc. II] Anuari de la Associació d'Excursions Catalana. Any segon (1882). Barcelona, 1883.-XVII + 612 pàgs.

[Anim. Caçar] Llibre d'animals de caçar. Codi Ms. de la Biblioteca Universitària de València, de la 1.a meitat del segle XVI.

[An. Inst. Cuyo] V. AIL Cuyo.

[Anòn. Confess.] Breu tractat de Confessió en lo qual se conté la sciencia e preparació que deu saber e fer qualseuol persona ans de confessarse, ensemps ab l'art stil e pratica que deu tenir en la confessió de qualseuol peccats que comesos haja; ordenat e fet per hu qui per tots lo publica, peccador nomenat pot esser. Estampat a València l'any 1493. N'hi ha trossos reproduits ap. Ribelles Bibliogr. Val., I. 47-53.

[Anòn. Dança] La Dança de la Mort treta d'un Ms. del XV segle, recondit en la Biblioteca de Sant Llorenç del Escorial. Ara per primera volta publicada. Barcelona, Est. Altès, 1903.-L'editor és N'Antoni Bulbena i Tusell.

[Antiq.] Libre de Antiquitats. Manuscrito existente en el archivo de la Catedral de Valencia. Transcripción y estudio preliminar por José Sanchis Sivera. Valencia, 1926.-Es un noticiari redactat en els segles XVI i XVII. Fins a la pàg. 240 conté notícies del segle XVI; des de la pàg. 241 fins a la 342, pertanyen al segle XVII, acabant en l'any 1680.

[Anuari IEC] Institut d'Estudis Catalans. Anuari. Barcelona.-Set grossos volums: I, any 1907; II, 1908; III, 1909-10; IV, 1911-12; V i VI, 1913-14; VII, 1915-20.

[Anuari OR] Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura. Biblioteca Balmes, Barcelona. 1928-1935.

[Appel Chrest.] Provenzalische Chrestomathie mit Abriss der Formenlehre und Glossar, von Carl Appel. Zweite, verbesserte Auflage. Leipzig, 1902.-XLI+344 pàgs.

[Arch. Glott. It.] Archivio Glottologico Italiano. Fondato e diretto da G. I. Ascoli. Torino.-Començà l'any 1873.

[Arch. Ib. Am.] Archivo Ibero-Americano. Estudios históricos sobre la Orden Franciscana en España y sus misiones. Publicación bimestral de los Padres Franciscanos. Madrid.

[Arch. Spr. Lit.] Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, herausgegeben von Prof. Dr. A. Brandl in Berlin und Prof. Dr. O. Schultz-Gora in Jena.-Començà a publicar-lo, l'any 1846, Ludwig Herrig.

[Archivo] El Archivo, revista de ciencias históricas dirigida por el Dr. D. Roque Chabàs Llorens. Valencia.-Set toms (1886-1893).

[Ardits] Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell barceloní. Barcelona, Imp. Henrich y C.a.-17 toms (1892-1922) que abracen els documents del Dietari des de l'any 1390 fins al 1667.

[Ariet Topogr. Viladrau] Topografia Médica de Viladrau (Montseny) per Antoni Ariet Barberis. Barcelona, F. Giró 1915.-XVI + 220 pàgs.

[Arn. Vil.] Arnau de Vilanova. Obres Catalanes. Edit. Barcino, Barcelona, 1947. Dos volums.

[Artill. 1640] Theòrica y pràctica del Art de Artilleria que seguexen y uzan los artillers de la Universitat del Reyne de Mallorcas, 1640. Reimprès a Palma de Mallorca, 1956.

[Arxid. Ll. Salv., Balearen] Die Balearen geschildert in Wort und Bild von Erzherzog Ludwig Salvator, Würzburg und Leipzig, L. Woerl, 1897.-Dos volums: el I de XII + 488 pàgs. i el II de VIII + 451.

[Arx. Trad.] Arxiu de Tradicions Populars recollides a Catalunya, València, Mallorca, Rosselló, Sardenya, Andorra i terres aragoneses de parla catalana. Director: Valeri Serra i Boldú. Barcelona.-El volum I començà a sortir en fascicles, l'any 1928.

[Asín Top.] Miquel Asín Palacios. Contribución a la Toponimia árabe de España. MadridGranada, 1944.

[Assign. Pr. Viana] Assignaciones bonorum hereditatis beati Domini Primogeniti [príncep Carles de Viana]. Document de l'any 1461, ap. Col. Bof., XXVI, 235-266.

[AST] Analecta Sacra Tarraconensia. Biblioteca Balmes. Barcelona.

[Atlàntida] L'Atlàntida, poema de Mn. Jacinto Verdaguer.

[Aurora] La Aurora. Setmanari de polèmica, mallorquí, de 4 pàgines. Se publicà, amb qualque interrupció, des de l'any 1905 fins al desembre de 1910, a Manacor; de l'any 1911 fins al 1916 se publicà a la Ciutat de Mallorca.

[Ausias March] Les Obres d'Auzias March. Edició crítica per Amadeu Pagès. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1912-1914.-Dos volums.

[Ave Maria] Glosa de l'Ave Maria, probablement del segle XV, ap. Aguiló Cançon.

[Avenç] L'Avenç. Revista mensual de Lletres, Arts y Ciències. Volum I, 1882-1883. Barcelona. L'Avenç literari, artistich, científich. T. II, 1883-1884.-Director: D. Ramon Peré. Barcelona.-T. III (1889). Barcelona.-T. IV i V (1891-1893). Quinzenal.

[Avenç Cans. pop.] Cançons populars catalanes, publicades dins els volums 90, 100 i 143 de la Biblioteca Popular de "L'Avenç".-Porten la lletra i la tonada de cada cançó.

[Azkue Dicc. Vasco] Diccionario Vasco-Español-Francés, por el presbítero Resurrección María de Azkue. Bilbao, 1905-1906. Dos toms en fol.

[BABL] V. Bol. Ac. B. L.

[Badenes Cants Rib.] Francesch Badenes y Dalmau (Mestre en Gay Saber). Cants de la Ribera. [Poesies]. València, 1911.-186 pàg.

[Badenes Rond.] Les rondalles del poble, per Francesc Badenes Dalmau. València.

[Badia Gr.] Antonio Badia Margarit. Gramática histórica catalana. Barcelona. Ed. Noguer, 1952.

[Balari Oríg.] Orígenes históricos de Cataluña, por el Doctor D. José Balari y Jovany. Premio Martorell (20.000 pesetas) del Concurso de 1897. Barcelona, Tip. J. Jepús, 1899.-XXXVII + 751 pàg.

[Ballester Cibaria] Pere Ballester. De re cibaria. Cocina, pastelería, repostería menorquines. Mahó MCMXXIII.-394 pàg.

[Ballester Pesca] Pesca marítima; costums i tractes més usuals a Menorca.-Estudi de D. Pere Ballester: Rev. de Men., tom XIV (1919), pàgs. 225-280.

[Ballester Xèx.] Pere Ballester. Xèxara casolana. Rev. Men., XVIII (1923), 35-47.

[Barberà Reg.] De regionalisme y Valentinicultura. Discurs vell y comentaris nous, per lo Dr. F. Barberà Martí. València. 1910.-85 pàgs.

[Barceló Flora] Flora de las Islas Baleares, seguida de un Diccionario de los nombres baleares, castellanos y botánicos de las plantas espontáneas y de las cultivadas, por D. Francisco Barceló y Combis. Palma, P. J. Gelabert, 1879-1881.-XLVIII + 646 pàgs.

[Barceló Poes.] Bartomeu Barceló. Primeres Poesies. Sóller, 1921.-156 pàgs.

[Baret Troub.] Les Troubadours et leur influence sur la littérature du Midi de l'Europe avec des extraits et des pièces rares ou inédites, par Eugène Baret.-Paris, 1867.

[Barnils fin. ross.] Les vocals finals en el dialecte Rossellonès, per P. Barnils. Estudis Romànics, 2. Barcelona, 1917 (pàg. 259-283).

[Barnils Mund. Al.] Die Mundart von Alacant. Beitrag zur Kenntnis des Valencianischen, von Dr. Pere Barnils Giol. Memòria doctoral, presentada a la Universitat de Halle a. S. (Alemanya). Barcelona, 1913.

[Barra Artill.] Breu tractat de artilleria de diversos autors, y treballat per Francesch Barra, barcelonès y mestre de l'escola d'Artilleria de la insigne Ciutat de Barcelona. Dedicat als molt illustres senyors consellers y savi Concell de Cent de dita Ciutat.-Any 1642. En Barcelona en casa de Jaume Mathevat, estamper de la Ciutat y Universitat.

[Bartra Evang.] Agustí Bartra. L'evangeli del vent. Biblioteca Catalana, Ciutat de Mèxic, 1956.

[Bartsch-Koschwitz Chrest.] Chrestomathie Provençale (X-XV siècles) par Karl Bartsch. Sixième édition entièrement refondue par Édouard Koschwitz. Marburg. N. G. Elwert, Libraire-Editeur. 1904.

[Bassaganya Flora] Flora médico-farmacéutica abreviada o sea descripción de las plantas medicinales indígenas y exóticas más usadas y algunas otras notables que no lo son, por el Doctor D. Pedro Bassaganya. Barcelona, 1859.

[Bauzà Flors Sempr.] Flors Semprevives. Recull de cants populàs en mallorquí per Cosme Bauzà Adrover. Rep. Argentina, Imprenta y Llibreria D. Manrique, Any 1911.-245 pàg.

[Bayarri Vicent.] Obres de Jusep M.a Bayarri (Mestre en Gay Saber). Vicentines. Poesies. València, 1919.

[Bayerri Refr.] Refraner català de la comarca de Tortosa, recollit de milenars de documents i de la tradició oral més castiça, i explicat i comentat segons l'esperit de la terra pairal, per Enric Bayerri. I. A-D. Tortosa, 1936.-528 pàgs.

[BDC] V. Butll. Dial. Cat.

[BDE] Boletín de Dialectología Española. (Continuación del B.D.C.). Director: A. Griera. Tercera época. Tomo XXV i ss. Abadía de San Cugat del Vallés. 1941 i ss.

[BDLlC] Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. El publica Moss. Antoni M.a Alcover per promoure y dur a cap la formació del lèxich d'aqueixa llengua.-Ciutat de Mallorca, 14 toms (1901-1926). Els anys 1933-1936 tornà a publicar-se sota la direcció de Francesc de B. Moll.

[Beaussier Dict.] Dictionnaire pratique Arabe-Français contenant tous les mots employés dans l'arabe parlé en Algérie et en Tunisie... par Marcelin Beaussier. Alger, Impr. Bouyer, 1871.-764 pàgs.

[Belot Dict. fr.-ar.] Dictionnaire français-arabe per le P. J. B. Belot, S. J. Beyrouth. Impr. Catholique, 1913.-Dos toms formant en total 1609 pàgs.

[Benejam FyF] !Foch y Fum! Quadro de costums en forma de zarzuela en tres actes i en vers per Joan Benejam. Segona edició corregida. Ciutadella, 1930.-57 pàgs.

[Benejam Ciutad.] Joan Benejam. Ciutadella véya. Recorts d'un quant temps enrera. Ciutadella, 1909.-138 pàgs.

[Berga MT] Pau Berga. La Mare Terra. Perpinyà, 1913.

[Bergue Fables] Paul Bergue. Fables de La Fontaine traduites en vers catalans, avec une préface et une étude sur l'orthographe et sur la versification catalanes. Perpignan, Imp. Comet, 1909.-138 pàgs.

[Bertoni It. dial.] Giulio Bertoli. Italia dialettale. Milano, Ulr. Hoepli ed., 1916.-249 pàgs.

[Bertran Cans.] Cansons y Follíes populars (inèdites) recullides al peu de Montserrat per Pau Bertran y Bros. Barcelona, A. Verdaguer, 1885.-XXII + 325 pàgs.

[Bertran Rond.] Rondallística, per Pau Bertran y Bros. Jocs Fl. 1888, pàgs. 177-255.

[Bertrana Cris.] Prudencí Bertrana. Crisàlides. Barcelona. "L'Avenç". 1907.

[Bertrana Herois] Prudencí Bertrana. Els Herois. Barcelona, 1920.

[Best.] Bestiaris. Volum I. "Els Nostres Clàssics", n.o 91.-Text del segle XV.

[Betí Ros.] Rosell. Pleito que por su dominio sostuvieron en el siglo XIII la Orden de S. Juan de Jerusalén y el Real Monasterio de Benifazà. Por D. Manuel Betí. 1920.

[Bibl. Sev.] Llegendes rimades de la Biblia de Sevilla, ab notes y glosari de E. Moliné y Brasés. Barcelona, 1911.-Aquestes llegendes es troben a continuació de la Bíblia rimada, del segle XIII, atribuïda a Fra Romeu Sa Bruguera i que es conserva en la Biblioteca Colombina de Sevilla.

[Bladé País] Artur Bladé Desumvila. Crònica del país natal. Barcelona, 1959.-208 pàgs.

[Blanch Poes.] Adolf Blanch. Poesias catalanas coleccionadas y ab un pròlech per J. Sardà. Barcelona, Imp. "La Renaixensa", 1888.-XVIII + 130 pàgs.

[Blondheim PRJ] Essai d'un vocabulaire comparatif des parlers romans des juifs au moyen-age par D. S. Blondheim.-Rom., XLIX 1-47, 343-388, 526-569; L, 541-590.

[Boades Feyts] Libre dels feyts darmes de Catalunya, hon també s'hi scriuen alguns feyts ecclesiastichs, compost per Mn. Bernat Boades, rector de Sancta Maria de la vila de Blanes del bisbat de Girona e del Vescomtat de Cabrera. Acabat en laor de Deu e de la sua benaventurada Mare e del Gloriós Mossenyer Sanct Martí a IX de Nouembre del any MCCCCXX.-Ed. Marian Aguiló.-L'obra és apòcrifa, atribuïda a Bernat Boades per donar-li antiguitat i prestigi; el vertader autor és fra Joan Gaspar Roig i Jalpí, del segle XVII.

[Bofarull Mar. Cat.] Antigua Marina Catalana por D. Francisco Bofarull y Sans. Barcelona, 1898, Hijos de J. Jepús.-123 pàgs.; 26 gravats de naus antigues catalanes i la Carta de Navegar d'En Bartomeu Olives de Mallorca, any 1538.

[Bol. Ac. B. L.] Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Començà l'any 1901.

[Bol. Ac. Hist.] Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid.

[Bol. Dim.] Angel Sánchez Gozalbo. Bolangera de dimonis. 1931.-144 pàgs.

[Bol. Soc. Cast. Cult.] Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón.-Revista mensual que començà a eixir l'any 1920.

[Boloix Volad.] Voladuries, poesies de Jaume Boloix y Canela. Barcelona, 1903.

[Boll. Lul.] Bolletí de la Sociedat Arqueològica Luliana, revista d'estudis històrichs. Ciutat de Mallorca. Començà a publicar-se l'any 1885.

[Bonet Cant] Blai Bonet. Cant Espiritual. Barcelona, 1953.

[Bonet Coral] Blai Bonet. Entre el coral i l'espiga. Palma de Mallorca, 1952.

[Borao Dicc. Ar.] Diccionario de voces aragonesas precedido de una introducción filológicohistórica por D. Gerónimo Borao. Zaragoza, 1859.-268 pàgs.

[Bordoy Hist. Fel.] Historia de la Ciutat de Felanitx pe'n Miquel Bordoy. Felanitx, 1919-1920.-Tres toms en quart menor.

[Boscà Fauna Val.] Antimo Boscà. Fauna Valenciana. Publicada en la Geografía General del Reino de Valencia, volum "Reino de Valencia".

[Bosch Prehist.] Prehistòria Catalana (Edats de la pedra i dels metalls. Colonització grega. Etnografia) per P. Bosch Gimpera. Barcelona, Editorial Catalana, 1919.

[Bosch Rec.] C. Bosch de la Trinxeria. Recorts d'un excursionista. Barcelona, 1887.

[Bosch Tard.] Tardanias per C. Bosch de la Trinxería. Barcelona, 1892.-206 pàg.

[Botet Geogr. Gir.] Geografía General de Catalunya, dirigida per Francesch Carreras y Candi. Provincia de Gerona, per Joaquim Botet y Sisó. Barcelona, Ed. A. Martín.-1072 pàgs.

[Botet Mon.] Les Monedes Catalanes. Estudi y descripció de les monedes carolíngies, comtals, senyorials, reyals y locals propies de Catalunya, per Joaquim Botet y Sisó. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1908-1911. Tres volums.

[Bové Inst. Catal.] Mn. Salvador Bové. Institucions de Catalunya. Les Corts, La Diputació, Lo Concell de Cent, Los Gremis y el Consolat de Mar.-La Catalana, Barcelona.

[Bover Bibl.] Biblioteca de Escritores Baleares por D. Joaquín María Bover. Palma, P. J. Gelabert, 1868.-Dos volums.

[Brazès Ocell] J. Brazès. L'Ocell de les cireres. Barcelona, 1957.-115 pàgs.

[Brama llaur.]-La brama dels llauradors del orta de Valencia, contra lo Venerable Mossen Bernat Fenollar, Preuere. Hordenada por lo Magnifich mossen Jaume Gaçull, caualler. Estampada a València l'any 1561, y reproduïda dins Cançon. satírich.

[Briz Cor] F. P. Briz. Lo Llibre del Cor meu. Barcelona, 1874.-223 pàgs.

[Broch Prompt. Tril.] Promptuario Trilingüe en el que se manifiestan con toda claridad todas las voces que generalmente sirven para el Comercio Político y sociable en los tres idiomas Cathalán, Castellano y Francés... Su autor Joseph Broch Clerigo y Maestro de lengua Francesa. Barcelona, Imp. P. Campins, 1771.-116 pàgs foliades y 4 sense foliar.

[Brugmann Abr. Gr.] K. Brugmann. Abrégé de Grammaire Comparée des Langues Indoeuropéennes, traduit par J. Bloch, A. Cuny et A. Ernout, sous la direction de A. Meillet et R. Gauthiot. Paris, Libr. C. Klincksieck, 1905.-XXI + 856 pàgs.

[Brunet Tresor] Libre del Tresor de Mestre Brunet lati qui parla dels ensenyaments de bona parleria. Traducció catalana, feta en el segle XV, del tractat de Retòrica inclòs dins el Tresor del florentí Brunetto Latini (1230-1294) que fou mestre del Dante. El codi de la traducció catalana existeix a la biblioteca del Seminari de Barcelona, i fou publicat del Dr. Joan Codina en Bol. Ac. B. L., I, 181, 246, 315, 377 i 424; II, 52, 94, 157, 203, 279, 424, 475.

[Brunot Hist. Lang. Fr.] Histoire de la Langue Française des origines à 1900.-Paris, 1905-1917.-5 toms en quart major.

[BSAL] V. Boll. Lul.

[BSCC] V. Bol. Soc. Cast. Cult.

[Buada Rem.] Llibre de remembrança que escrigué En Juan Buada, prevere e Rector de St. Iscle de Coltort. Comença aquest cronicó l'any 1348 i arriba fins a 1486. Obra tal cronicó dins un codi Ms. del segle XV pertanyent a la biblioteca del monestir de St. Salvador de Breda. En publicà els trossos que en queden, el P. Villanueva, Viaje Liter. XIV, 300-304.

[Buch cavall] Catalanische Streitgedicht zwischen En Buch und seinem Pferd (Disputa en vers català entre En Buch i son cavall); Ms. català 377 de la Biblioteca de Carpentras, pàg. 219-222. Publicà i anotà tal disputa, amb el títol alemany indicat més amunt, el Prof. W. Foerster en ZRPh, I, 79-88.

[Bulbena Dicc.] Diccionari català-francès-castellà per Antoni Bulbena y Tosell. Barcelona, F. Badia, 1905.-XVI+632 pàgs.

[Bul·la 1491] Bul·la d'indulgències impresa a Lleida l'any 1491, reproduïda en facsímil ap. Rev. Biblgr. Cat. vii, làmina x.

[Bull. Dial. Rom.] Bulletin de Dialectologie Romane dirigé par A. Alcover, J. Anglade, M. G. Bartoli, A. Doutrepont, L. Gauchat, J. Geddes, J. Jud, J. Leite de Vasconcellos, R. Menéndez Pidal, O. Nobiling, A. Rivard, C. Salvioni, B. Schädel, E. Staaff. Publié pour la "Société Internationale de Dialectologie Romane" par B. Schädel. Bruxelles.-Se publicaren sis toms de devers 160 pàgs. cadascun, anys 1909-1914.

[Bull. Gloss.] Bulletin du Glossaire des Patois de la Suisse Romande publié par la Rédaction du Glossaire. Berne.-Es publica anualment, de l'any 1902 ençà.

[Busquets Montseny] A. Busquets i Punset. Del Montseny (impressions i estudis). Barcelona, Biblioteca Popular de "L'Avenç", 1903.

[Butll. Ass. Cat. Exc.] Butlletí Mensual de la Associació Catalana d'Excursions Científiques.-Dos volums: I (1878-1881), II (1883-1886).

[Butll. Assoc. Exc. Cat.] Butlletí de la Associació d'Excursions Catalana. Barcelona.-Començà a sortir l'any 1878; en sortiren tretze volums i acabà l'any 1890.

[Butll. At.] Butlletí del Ateneu Barcelonès. Publicació trimestral.-Començà a eixir l'any 1915.

[Butll. Bibl. Cat.] Butlletí de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans.-Començà a eixir l'any 1915.

[Butll. C. Exc. Bages] Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages. Manresa.-Començà a publicar-se devers l'any 1904.

[Butll. C. Exc. Cat.] Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Revista mensual. Barcelona.-Començà a sortir l'any 1891.

[Butll. C. Exc. Ll.] Butlletí del Centre Excursionista de Lleyda.

[Butll. Dial. Cat.] o [BDC] Butlletí de Dialectologia Catalana publicat per les oficines del Diccionari General de la Llengua Catalana. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.-Ha eixit de l'any 1913 fins l'any 1938.

[Butll. Folk-lore] Butlletí del Esbart Folk-lore de Catalunya. Barcelona, 1921-1922.

[Butll. Inst. HN] Butlleti de l'Institució Catalana d'Història Natural. Barcelona.

[Caballero Camins] F. Caballero i Muñoz. Camins de Llum (Poesies).-Editorial Valenciana, 1919.

[Cabrera Mamíf.] Fauna Ibérica. Mamíferos, por Angel Cabrera. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 1914.-XVIII+441 pàgs.

[Cadevall Bot. pop.] Elements de Botánica popular per lo Dr. Joan Cadevall y Diars. Tarrasa, Tip. M. Utset, 1907.-296 págs.

[Caimari Edif.] Andreu Caimari. Edificant la Ciutat. I. Amor. Mallorca, 1935.

[Calend. Cat.] Calendari Català... col·leccionat y publicat per Francesch Pelayo Briz. Barcelona.-Any 1865 i següents.

[Calveras Cons.] Josep Calveras. Consultes de llenguatge. Quadern I. Fonologia: Morfologia. Barcelona, Publicació de l'Oficina Romànica, 1933.-128 pàgs.

[Camps Folkl. Men.] Folk-lore Menorquín (de la Pagesia) por D. Francisco Camps y Mercadal. Maó, M. Sintes Rotger.-Dos toms: el I (1918) de XIII+343 pàgs. i el II (1921) de 129.

[Camps y F., Poes.] Camps y Fabrés. Poesías. Manresa, Tip. Sant Josep, 1894.

[Canals Arra] Antoni Canals. De arra de ànima. (Traducció d'Hug de Sant Víctor.) A cura de Martí de Riquer. Editorial Barcino, Barcelona, 1935.-Volum 49 de la col·lecció "Els Nostres Clàssics", pàgs. 121-171.

[Canals Carta] Carta de Sant Bernat a sa germana, traduïda en català per Fr. Antoni Canals.-Codi existent en el monestir de St. Cugat del Vallès. El publicà D. Pròsper de Bofarull (Col. Bof., XIII, 415-647).

[Canals Prov.] Antoni Canals. De Providència. (Traducció de Sèneca). A cura de Martí de Riquer. Editorial Barcino, Barcelona, 1935.-Volum 49 de la col·lecció "Els Nostres Clàssics", pàgs. 85-120.

[Canals Senecha] Libre de Senecha de Providencia. Traducció catalana de Fr. Antoni Canals (segle XIV), publicada de N'Antoni de Bofarull ("Memorias de la R. Academia de Buenas Letras" de Barcelona, t. II, 561-580). El pròleg i el capítol segon són reproduïts ap. Ribelles, "Bibliogr. Val.", I, 104-108. Citacions: per capítols.

[Canals Val. Max.] Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIV segle per Frare Antoni Canals, ara per primera volta estampada segons el còdex del Concell de Cent barceloní per R. Miquel y Planas. Barcelona, 1914.-Dos volums.

[Canç. Nad.] Cançons Nadalenques del segle XV. A cura de Josep Romeu i Figueres. Editorial Barcino, Barcelona, 1949.

[Cançon. Nadal] Cançoneret de Nadal ab les cobles del Jorn del Judici, publicat d'En M. Aguiló en son Cançoneret.

[Cançon. Roser] Cançoneret y miracles en lahor del Psaltiri o Roser ab singulars imatges catalanes del quinzen segle.-Quadern tret del llibret intitulat: "Trellat sumariament fet de la bulla o Confraria del Psaltiri o Roser: e cobles a lahor de la sacratissima e intemerada verge Maria del Roser". M.D.XLVI.-Ed. M. Aguiló.

[Cançon. sagrat] Cançoner sagrat de Vides de Sants (segle XV), publicat per R. Foulché Delbosc y J. Massó y Torrents. Societat Catalana de Bibliòfils, Barcelona, 1912.

[Cançon. satírich] Cançoner satírich valencià dels segles XV y XVI, publicat ab una introducció y notes per R. Miquel y Planes, en vista dels manuscrits y edicions primitives. Barcelona, MCMXI.-XXXVI+376 pàgs.

[Cançon. Univ.] El Cancionero Catalán de la Universidad de Zaragoza exhumado y anotado por el Dr. D. Mariano Baselga y Ramirez de la misma Universidad. Cecilio Gasca, librero. Zaragoza.-421 pàgs. Per la filigrana del paper del codi, se considera que escrigueren el Cançoner entre els anys 1450 i 1465.

[Cançon. Urgell] Cançoner dels Comtes d'Urgell (En G. de Cervera, En Cerverí de Girona, la Faula d'En G. Torroella).-Ed. Gabriel Llabrés, a compte de la Societat Catalana de Bibliòfils. Vilanova i Geltrú, J. Oliva, 1906.

[Canigó] Canigó, llegenda pirenaica del temps de la Reconquista, per Mn. Jacinto Verdaguer.

[Cant Pla] Art del Cant Pla. Obra del segle XV. Per primera volta estampada a Barcelona l'any 1912, en el "Recull de textes catalans antichs", Aplech terç.

[Canyelles Descr.] Descripció de la Grandesa y Antiquitats de la ciutat de Manresa. Obra inèdita de Magí Canyellas. Segle XVII. Manresa, 1896.-546 pàgs.

[Cañís] A. Martínez Ruiz. Cañís i cañisaes. Munove, 1950.-Proses escrites en el llenguatge dialectal fronterís de la vila de Monòver.

[Capbr. Ribes 1283] Extret del Capbreu de la Vall de Ribes, fet devers l'any 1283 i publicat ap. RLR, iii, 44-60.

[Capisc. St. Feliu Gir.] Llibre del Capiscol de St. Feliu de Girona.

[Capit. Iuiça] Capítols de Política y bon Govern de la Illa de Iuiça fets en 1655. Els publicà D. Enric Fajarnés i Tur l'any 1930, en son estudi Política económica de Ibiza en el siglo XVII.-Citam per la segona edició.

[Capit. Llorens, 1211] Acta de la capitulació o rendició del castell de Llorens l'any 1211, pergamí 404 d'En Pere II d'Aragó, guardat a l'Arx. de la Cor. d'Aragó. Transcrit per D. Joaquim Miret i Sans dins sa Investigación histórica sobre el Vizcondado de Castellbó (Barcelona, 1900), p. 107.

[Capít. Reg. Univ. Val.] Capítols que s'establiren dia 30 d'abril de 1499 per lo règim de l'Universitat de Valencia. Los publicà el P. Villanueva, Viaje Liter. II, 198-211.

[Capmany Mem.] Memorias Históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la Antigua Ciudad de Barcelona, por D. Antonio de Capmany y de Montpalau. Madrid, Imp. Antonio de Sancha, 1779.-Quatre volums.

[Cap. mar. Pere IV] Capítols del Rey En Pere sobre los fets e actes marítims. Son 40 capítols dats en Barcelona l'any 1340. Publicats dins l'edició Moliné del Llibre de Consolat de Mar, pàgines 200-209.

[Cap. Ordin. Drets Gral. 1481] Capitols e Ordinacions novellament fetes per la Cort del Principat de Cathalunya, qui s celebrà en lo capitol de la Seu de Barcelona a vuit dies del mes de octubre del any mil quatrecentes vuytanta hu, sobre los Drets del General, ço es de les entrades e exides. Són 56 capítols, publicats d'En Moliné i Brasés dins la seva edició del Llibre de Consolat de Mar, pàs. 226-236.

[Cap. Sastres y Calçs.] Llibre de Capitols dels honrrats sastres i calçaters de la Ciutat de Mallorca (1412-1671).-Mes. de 93 fols en quart, de pergamí; lletra gótica (fora la part de l'any 1629 en envant i alguns fulls de paper intercalats, que contenen notícies i ordenacions sobre un plet que tingué el gremi de sastres en el sigle XVIII, i que estan en castellà amb molts de mallorquinismes).-En el fol V diu: "Fonch acabat per mj Joan Cirer lo pñt. llibre ...Aquest llibre es tret de altre llibre vell bollat q vuy te lo offici, aquest vell llibre fonch tret de la casa del ban, y consta en la gouernatio totes contengudes, coses, en aquell y aquest esser decretades. ffet, o acabat a. XV de Setembre, any de bissext. M. D. lxxij."-Aquest manuscrit és propietat dels hereus de D. Jaume Planes, de la Ciutat de Mallorca.

[Carbonell Dansa] Petri Michaelis Carbonelli Scribe et Archiuarii Regii Carmina, in tetre mortis orrendam coream diebus festis Jesu Christi maximi nataliciis anni salutis M.CCC. XCVII, dum vulgus incertum ludis taxilariis vacaret, composita.-Publicat de D. Marian Aguiló dins son Cançoneret d'obres vulgars.

[Carbonell Ex. Joan II] De exequiis sepultura et infirmitate Regis Joannis secundi, per En Pere Miquel Carbonell scriva del senyor Rey e tenint les claus del Archiu Real de Barcelona. Any 1479.-Col. Bof., XXVII, 137-320.

[Carcer d'amor] Obra intitulada lo Carcer d'amor. Composta y hordenada per Diego de sant Pedro. Traduit de lengua castellana en estil de valenciana prosa per Bernadí Vallmanya Secretari del spectacle conte d'Olíua. Estampat a Barcelona per Joan Rosenbach l'any 1493. Sols n'hi ha un exemplar conegut, existent en el Britisch Museum de Londres. En Lambert Mata en féu una edició fotogràfica (any 1906), i En Ramon Miquel i Planes una edició popular amb l'ortografia modificada (any 1907).

[Careta Barbr.] Diccionari de Barbrismes introduhits en la Llengua Catalana... Obra composta per Antoni Careta i Vidal. Barcelona, 1901.

[Carner Bonh.] Josep Carner. Les Bonhomies. Barcelona, 1925.-XV + 184 pàgs.

[Carner Burg.] El burgès gentilhome. Molière. Traducció de Josep Carner. Biblioteca Literària, Barcelona.-176 pàgs.

[Carner Cofat] Josep Carner. El Ben Cofat i l'altre. Edicions Proa, Perpinyà, 1951.

[Carner Ofrena] Josep Carner. La inútil ofrena. Biblioteca Literària, Barcelona. 1924.-228 pàgs.

[Carner Monj.] Josep Carner. Les Monjoies. Lluis Gili. Barcelona, 1912.-82 pàgs.

[Carner Preu] El preu de l'amor. Arnold Bennett. Traducció de J. d'Albaflor [J. Carner]. Dos volums. Barcelona, Biblioteca Literària.

[Carner Sonets] Primer Llibre de Sonets (I-LXXV) de micer Josep Carner, fill y vehí de Barcelona.-100 pàgs.

[Carner Verg.] Josep Carner. Verger de les Galanies. Barcelona, MCMXI.-78 pàgs.

[Carnoy Lat. Esp.] Le Latin d'Espagne d'après les inscriptions. Étude linguistique par A. Carnoy. Deuxième édition. Bruxelles, Misch et Thron, 1906.

[Carreras Ciut. Barc.] Geografia General de Catalunya. La Ciutat de Barcelona, per Francesch Carreras y Candi. Barcelona.-1135 pàgs.

[Carreras Geogr.] Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesch Carreras i Candi. Barcelona, sense data d'estampació.-6 toms en fol menor.

[Carreras Hist. St. Hil.] Notes històriques de Sant Hilari Ça-calm, per Francesch Carreras y Candi. Barcelona, Impr. D. Casasnovas, 1911.

[Carreras Ib. Gr.] Ibers y Grechs. La llengua Catalana, sucessora de l'antiga Ibèrica per F. Carreras i Candi, Barcelona, 1917.-22 pàg.

[Cartoxà I] Lo primer del Cartoxà. Colofó: "Acaba la primera part del cartoxà en la vida de iesus deu hi senyor nostre, trelladada de latí en valenciana lengua per lo magnífich hi reuerend mestre Joan Roiç de Corella, caualler hi mestre en sacra theologia, hi per ell mateix corregit smenat hi ben examinat. ...Stampat en la insigne ciutat de Valencia, a tretze de abril, any de la salut nostra MCCCCLXXXXVJ."-N'hi ha fragments reproduïts ap. Ribelles Bibliogr. Val., 513-523.

[Cartoxà II] Lo segon del Cartoxà arromançat, corregit, smenat y ben examinat per lo reuerend e magnifich mestre Johan Roiç de Corella. Estampat a València l'any 1509.-N'hi ha trossos reproduïts ap. Ribelles, Bibliogr. Val., 527-535.

[Cartoxà III] La terça part del Cartoxà trelladat de latí en romanç per lo reuerent mestre Corella. València, 1495?

[Cartoxà IV] Lo quart del Cartoxà aromançat per lo Reuerent e magnifich mestre Joan Roiç de Corella. Estampat a València l'any 1495.-La Confraria de St. Pere i St. Bernat (Mall.) en té un exemplar.

[Cart. Poblet] Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit de Tarragona. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1938.

[Cart. TGB] Cartoral dels Templers de les Comandes de Gardeny y Barbens, per Joaquim Miret i Sans.-Barcelona, 1899.

[Casanovas Teor.] Teoria de la Revelació. Conferències apologètiques per lo P. Ignasi Casanovas. Quaresma y Advent de 1907. Barcelona.

[Casaponce Cont. Vall.] Mossen Esteve Casaponce, Contes Vallespirenchs replegats per En Mir y Nontoquis.-Perpinyà, Imprenta d'En Joseph Payret.

[Caselles Mult.] Raimon Caselles. Les Multituds. "Quaderns Literaris", vol. 56-57. Barcelona, 1935.

[Caselles Sots] Raymon Casellas. Els Sots Feréstechs. Segona edició, Barcelona (1902).-300 pàgs.

[Caseponce Faules] Mossèn Esteve Caseponce. Cent y una Faules de La Fontaine, traduides i adaptades al català. Montalbà, 1927.-216 pàgs.

[Caseponce Man.] Mn. Esteve Caseponce. Altra manada de Faules de La Fontaine, traduides i adaptades al català, amb un prefaci d'En Pau Berga. Montalbà. 1930.

[Cases A., Poes.] Francesch Cases i Amigó. Poesies.

[Casp Inq.] Xavier Casp. La inquietud en calma. València, 1945.

[Casp Jo] Xavier Casp. Jo sense tu. València, 1948.

[Casp Proses] Xavier Casp. Proses en carn. Editorial Torre, València, 1952.

[Catalana] Catalana. Revista de Barcelona.-Començà a sortir l'any 1918. Deu volums.

[Catalunya] Catalunya. Revista literària quinzenal. Barcelona, 1903.

[Catllar] El Catllar, setmanari nacionalista de Ripoll i comarca.-Començà a eixir l'any 1920.

[Cat. Pal.] Catalunya a Palestina. Volum I. Romiatge de la casa sancta de Jerusalem..., Relació de la Peregrinació a Jerusalem... Manuscrits Catalans que dóna a la estampa amb un pròlec y notes lo Iltre. Sr. D. Jaume Collell. Barcelona, 1900.

[Cauliach Coll.] Inuentari o collectori en la part cirurgical de medicina, compilat e complit l'any de nostre Senyor mil quatrecents xexanta y tres per Guido de Cauliach mestre en medecina en lo famós studi de Montpeller.-El colofó diu que lo Mestre Guido fou "dels cirurgians prínceps" i que son llibre fou "corregit per lo Reverent e sapientíssim en arts e medicina Doctor maestre Bernat de Casaldouol protophisich del Senyor Rey e canceller del studi de arts de medicina de Barcelona ensemps ab lo discret maestre hieronim Mas novell cirurgià doctíssim". Barcelona, 1492.

[Cavall. Cat.] La Cavallería á Catalunya. Lo orde que ha de tenir pera dar deseximents hun caualler a altre cauller.-Ms. del segle XVI existent a la Bibl. del Reial Monestir de St. Llorenç del Escorial, publicat per Francesch Carreras i Candi. Barcelona, "La Catalana" de J. Puigventós, 1899.-Un opuscle de 23 pàgs.

[Cavanilles Observ. Val.] Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, por Don Antonio Josef Cavanilles. Madrid, Imp. Real.-Dos toms en fol: el I (1795) de XII+236 pàgs.; el II (1797) de 338.

[Caymari Poem. Const.] Andreu Caymari y Noguera. In hoc signo vinces. Poemet Constantinià, premiat en el XV Certamen Científich Literari del Seminari Conciliar de Palma de Mallorca de 1913.-Inca 1914.

[Cerdà Angeleta] Jordi-Pere Cerdà. Angeleta. Comèdia en dos actes, publicada en la revista "Tramontane". Perpinyà, 1952.

[Cerdà GG] Jordi-Pere Cerdà. La Guatlla i la Garba. Col·lecció Tramontana, Perpinyà, 1951.

[Cerdà Llengua] Tota llengua fa foc. Poemes de Jordi-Pere Cerdà. Missatges, Avignon, 1954.

[Chabàs Der. for.] Génesis del derecho foral de Valencia, por D. Roque Chabás. Valencia, 1902.

[Ciuffo Folkl. Alg.] Folk-lore Alguerès replegat de N'Antoni Ciuffo. BDLIC, XIII, 257-272.

[Clapés Engl.] Englantines y Violes. Poesies de Juan Clapés y Corbera. Barcelona, 1897.

[Cobles Ballesta] Cobles de la Ballesta per cantar, e a la fi l'albada d'Anauvosen la mia amor. En el "Cançoneret d'Obres Vulgars" d'En Marian Aguiló.

[Cobles cav. past.]-Cobles ara novament fetes de un cavaller y una pastora. Any 1566.-En el Cançoneret de N'Aguiló.

[Cobles Cors Jesus] Amadeu Pagès publicà a la revista Romania, XLII, 193-203, aquestes Cobles fetes per lo Preciós Cors de Jhesu Xrist per alguns homens de València, contengudes dins el ms n.o 377 (dels segles XIV-XV) de la Biblioteca de Carpentras.

[Cobles crich crach] Escreuia Ualero Fuster les presents cobles noues de la crich crach... y fa les estampar en Ualencia en lany MDLVI (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles Dolors] Cobles a les dolors de la Verge Maria. València (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles Fed. Port.] Cobles fetes en memoria del molt Ilustrissim y Reverendissim Senyor Don Federich de Portugal, Arquebisbe de Saragoça y Virrey de Catalunya. Any MDXXXIX (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles form.] Cobles novament fetes sobre los formenters y usurers, amb un vilancet. Sis fols. Publicades en el Cançoneret Aguiló.

[Cobles Lluch] Cançoneret de cobles antigues a la Mare de Deu de Lluch (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles Marquesota] Cobles ara nouament fetes sobre la marquesota (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles Passió] Cobles nouelles e complides de la passio de Jesuchrist (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles Roca] Cobles fetes ara nouament sobre la justicia y cruel mort d'Antoni Roca, escandalitzador de tota Catalunya, y la de son companyó Sebastià Corts. Any MDXLVI (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles Salut] Cobles de la Salutació de nostra Senyora. Impreses en València, any 1535. Reeditades en Aguiló Cançon.

[Cobles Soledat] Cobles de la Verge Maria de la Soledat. Estampades en la molt noble ciutat de Ualencia, per Johan Joffre (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles St. Jordi] Cobles fetes en laor del gloriós Sent Jordi. Ex collectione Ms. carminum auctoris valentini s. XV excerpta. 1902. Barcelona, Tip. "L'Avenç".-Citam segons la còpia existent ap. Ribelles Bibliogr. Val. i, 31.

[Cobles St. Miq.] Cobles en lahor del glorios princep Sant Miquel defenedor de les animes (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles St. Quintí] Cobles noves sobre la presa de Sanct Quintí y Victoria del Princep y Rey Despanya, ab dos vilancets molt graciosos. Any MDLVII (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles Tristor] Cobles de tristor de les tres naus catalanes de conserua. Any MCCCCLX (ap. Aguiló Cançon.).

[Cobles Turch] Cobles fetes a un principi antich que diu: Destrohiulo de quant te al gran Turch, etc., estampades en la noble ciutat de Valencia: regnant lo inuicte Emperador dels Romans don Carles, y la serenissima Emperatriu dona Isabel catholichs Reys de Espanya (ap. Aguiló Cançon.).

[Codi Çagarriga] Códice Çagarriga. Diligencias practicadas por el gobernador Francisco de Çagarriga para normalizar el uso de las aguas de la fuente de la Villa, y documentos presentados por los usuarios. Manuscrito del siglo XIV publicado por D. Pedro A. Sancho y Vicens y D. Benito Pons y Fábregues. Palma, 1898.-175 pàgs. (ocupa les pàgs. 93-268 del tom I de "Colección de documentos referentes al Reino de Mallorca").

[Codi Lagostera] Códice Lagostera. Recopilación de documentos referentes á las aguas de la Fuente de la Villa. Manuscrito del siglo XIV publicado por Don Benito Pons y Fábregues. Palma, MDCCCLXXXXVIII.-92 pàgs. (és la primera part del tom I de "Colección de documentos referentes al Reino de Mallorca").

[Col. Bof.] Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, publicada de Real Orden.-41 toms (1847-1910) publicats sota la direcció dels successius arxivers D. Pròsper de Bofarull i Mascaró, D. Manuel de Bofarull i de Sartorio i Don Francesc de Bofarull i Sans. Vet aquí el resum dels documents que formen aquesta col·lecció:-Tom I: Actes del parlament de Catalunya que precedí al compromís de Casp: anys 1403-1410.-T. II: Segueixen dites actes, anys 1411-1412.-T. III: Segueixen dites actes i les del compromís de Casp: any 1412.-T. IV: Documents relatius a la unió del comtat de Barcelona amb el Regne d'Aragó, al Govern i Casa Reial de sos monarques, a la institució i règim de ses municipalitats i a la celebració de ses Corts.-T. V: Ordenacions del Rei En Pere III sobre el regiment de tots els oficials de la sua cort (any 1344) i sobre la manera de consagrar i coronar els reis i reines d'Aragó.-T. VI: Ordenacions, comissions, privilegis, pactes i altres documents reials o de cortesans, des de Pere I (segle XIII) fins a Martí I (any 1402).-T. VII: Més documents dels reis o de cortesans, des de N'Alfons IV (any 1417) fins a Ferran V (any 1494), amb un afegitó de 54 documents atenyents a la batalla del Salado i compresos entre els anys 1337 i 1367.-T. VIII: Col·lecció de cartes de fundació, ordenacions i altres documents referents a l'organització i règim de viles i ciutats.-T. IX i X: "Historía de los Condes de Urgel" de D. Diego Monfar (tota en castellà).-T. XI: a) pàg. 1-141, "Liber partitionis Regni Maiorice" (any 1232); b) pàg. 143-656, "Regestrum donationum Regni Valentie"; c) pàg. 657-861, "Compartiment de Sardenya" (any 1358?).-T. XII: a) pàg. 5-135, "Nombrement dels fochs de Cathalunya segons les Corts de Cervera, les quals se celebraren en l'any 1359 per lo S. Rey En Pere terç"; b) pàg. 141-193, "Informació de totes les viles, castells e lochs rendes e drets quel senyor rey e sos predecessors antigament han acostumat de haver e possehir en los comtats de Rosselló e de Cerdanya"; c) pàg. 195-204, "Donacions e enfranquiments esparces fets per lo senyor Rey en Johan a diverses persones en los comtats de Rosselló e de Cerdanya"; d) pàg. 205-206, "Memoriale cenarum presentiae quas dominus rex recepit in comitatibus Ruscinonis et Cerretaniae"; e) pàg. 207-211, "Letra tramesa al senyor rey per N'Arnau Porta regent la procuració real dels comtats de Rossello et de Cerdanya"; f) pàg. 219-361, Llibre fet en l'any 1315, en lo qual "son contengudes e escrites per menut... totes les rendes quel senyor rey ha en Cathalunya et en regne de Valencia et en regne d'Aragó. encare hi son scrits et contenguts tots los violaris et totes les assignacions fetes per lo dit senyor rey o per sos predecessors en les dites rendes e lochs".-T. XIII: a) pàg. 9-52, "Destrucció de Hierusalem per lo emperador Vespasià" (d'un codi del s. XV, del monestir de Ripoll); b) pàg. 53-79, "Libre del rey Dungria he de sa filla" (codis del s. XIV, dels monestirs de Ripoll i St. Cugat); c) pàg. 81-105, Història del cavaller Tuglat" (codi darreria del s. XIV, de St. Cugat); d) pàg. 107-117, "Mascaron" (codi del s. XIV o XV); e) pàg. 119-130, "Vida de la benuyrada Sancta Margarida" (del s. XIV); f) pàg. 131-148, "La pasio de Jhesu-Christ" (del s. XIV); g) pàg. 149-164, vàries oracions dels segles XIV y XV; h) pàg. 165-183, Màximes morals (de últims del s. XIV); i) pàg. 184-185, Màximes polítiques (primeria del s. XV); j) pàg. 186-301, Sentències morals (de mitjan s. XV); l) pàg. 303-310, fragment del "Libre de Cató" (s. XV); m) pàg. 311-393, Doctrina moral y política (del codi titulat "Collació", del segle XIV, existent en el monestir de St. Cugat); n) pàg. 395-413, fragment d'un llibre de "Boeci" (codi de Ripoll, s. XIV); o) pàg. 415-647, carta de St. Bernat a sa germana, traduïda de Fr. Antoni Canals (codi de St. Cugat, segle XIV).-T. XIV al XXIV: "Processus factus per dominos deputatos et eorum consilium pro liberatione Illustrissimi Domini Charoli primogeniti Aragonum et Sicilie per serenissimum Dominum Regem patrem suum detenti virtute comissionis per curiam generalem que in civitate Ilerde celebrabatur dictis dominis deputatis facte" (documents dels anys 1461 a 1465).-T. XXV: Registre de cartes del diputat Bernat Çaportella, al servei d'En Joan II (anys 1463 al 1472)).-T. XXVI: a) pàg. 1-22, Cartes (en castellà) referents al príncep de Viana; b) pàg. 23-61, Apuntacions dels dietaris de la Generalitat de Catalunya, anys 1458-1461; c) pàg. 63-110, Apuntacions referents al príncep de Viana, preses del "Libre de algunes coses assanyalades", del s. XV (Arx. mun. de Barc.); d) pàg. 111-122, Testament del Príncep de Viana; e) pàg. 123-177, Inventari dels béns del dit Príncep (a. 1461). f) pàgines 179-234, Estimacions dels béns del dit Príncep; g) pàg. 235-281, Assignacions del béns de l'heretat del dit Príncep.-T. XXVII i XXVIII: Opuscles inèdits del cronista Pere Miquel Carbonell (segles XV i XVI).-T. XXIX, XXX i XXXI: Procés format d'orde del Rei En Pere IV contra En Jaume III de Mallorca (anys 1341-1344).-T. XXXII, XXXIII i XXXIV: Documents del procés format d'orde del Rei En Pere IV contra En Bernat de Cabrera i son fill (anys 1364-1368).-T. XXXV i XXXVI: Documents del procés contra el darrer Comte d'Urgell i sa família (anys 1413-1424).-T. XXXVII: Documents sobre el compromís contret per acabar la guerra entre Castella, Aragó i Navarra (a. 1431).-T. XXXVIII: Documents dels processos contra els nobles de la Unió Aragonesa (anys 1301-1348)).-T. XXXIX: a) pàg. 17-53, "Quern de les rendes del senyor Rey et de les exides dels lochs de Cathalunya" (segle XIV); b) pàg. 55-200 "Libre on son contengudes e scrites... totes les rendes quel senyor Rey ha en Cathalunya et en regne de Valencia e en regne d'Aragó. encare hi son scrits et contenguts tots los violaris et totes les assignacions fetes per lo dit senyor Rey o per sos predecesors en les dites rendes e lochs" (any 1315); c) De la pàg. 203 fins al final, els documents són en llengua aragonesa i llatina.-T. XL i XLI: Ordenacions reials sobre el regiment de diferents gremis i confraries del Regne d'Aragó (segles XIII al XVII).

[Colom Cançons] Guillem Colom. Cançons de la terra. Mallorca, Biblioteca "Les Illes d'Or", 1947.-172 pàgs.

[Colom Comte] El Comte Mal. Poema en dotze cants per Guillem Colom i Ferrà. Mallorca, Editorial Moll, 1950.

[Colom Juv.] Guillem Colom, Juvenilia (poesies). Sóller, 1918.-190 pàgs.

[Colom Nerto] Frederic Mistral. Nerto. Novel·la provençal. Traducció en vers català de Guillem Colom. 1928. Llibreria Catalònia. Barcelona.

[Colom Tres Tar.] Guillem Colom i Ferrà. L'amor de les tres taronges i altres poemes. Publicacions de "La Revista". Barcelona, 1925.

[Coll. Dames] Colloqui e rahonament fet entre dues dames, la huna dama casada, laltra de condicio beata; al qual colloqui se applica huna altra dama viuda; lo qual hoyt per un vellet, fonch descrit per ell lo rehonar de quiscuna. Manuscrit del segle XV, editat d'En R. Miquel i Planes ap. Cançon. Satírich, pàgs. 245-280.

[Collacio] Doctrina moral y política (del codi titulat "Collacio", del segle XIV). Col. Bof. xiii, 311-393.

[Collell Cart.] Jaume Collell. Carteig històrich. Correspondencia epistolar de Mossen Jaume Collell, qui la publica ab un prolech y anotacions. Gazeta de Vich, 1929.

[Collell Fadrin.] Del meu Fadrinatge, per Jaume Collell. Gazeta de Vich, 1920.-179 pàgs.

[Collell Flor.] Floralia. Versos de Mossèn Jaume Collell, Mestre en Gay Saber y Canonge de la Seu de Vich. Barcelona, MDCCCXCIV.-XXXIV + 184 pàgs.

[Collell Mem.] Jaume Collell. Memòries d'un noy de Vich. Vich, Gazeta Montanyesa, 1908.-92 pàgs.

[Com. Inf.] Comentaris dels Càntichs y estancias del Infern del Divino Poeta Dantes Alighieri, de un célebre autor català. Manuscrit del segle XIV; li falten els primers folis del text, i la foliació (1-267) és moderna. Se guarda a la Bibl. Univ. de Barcelona, signatura 21-3-5. El títol que hem transcrit és posterior a l'època en què s'escriví el llibre, i és equivocat, perquè els Comentaris no són sobre l'Infern, sinó sobre el Purgatori de Dant.

[Comes Asany.] Llibre de algunes coses asanyalades succehides en Barcelona y en altres parts, format per Pere Joan Comes en 1583. Ara per primera volta publicat... baix la revisió de D. Josep Puiggarí. Barcelona, 1878.-683 pàgs.

[Commem.] Commemoracions de Pere Albert. Publicades en el volum dels Usatges de Barcelona, col·lecció "Els Nostres Clàssics", de l'Editorial Barcino. Barcelona, 1933.

[Companyó Bot.]-Louis Companyo. Histoire naturelle du département des Pyrenées Orientales. Tome II, Botanique. Perpignan, J. B. Alzine, 1864.

[Condó Voc. Ar.] J. Condó. Vocabulari Aranès. BDC, III, 1-27.

[Conex. spic.] Llibre de conexenses de spicies e de drogues e de aiustaments de pessos canes e massures de diuerses terres. Manuscrit de l'any 1455, de bon paper, foliat (130 fols), existent a la Biblioteca Universitària de Barcelona, signatura 21-3-5.

[Confits] Llibre de totes maneres de confits. Un tratado manual cuatrocentista de arte de dulcería, publ. per L. Faraudo de Saint-Germain. Extret del BABL, xix. 38 pàgs.

[Confr. Ros.] Llibre que tracta de la institució y confirmació de la Confraria del Rosari. Montblanc.

[Congr. Hist.] Congrés d'Història de la Corona d'Aragó dedicat al Rey En Jaume I y a la seua època. Dos volums. Barcelona, 1909-1913.

[Congr. Ll. Cat.] Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat a Barcelona els dies 13-17 de Octubre de 1906. Barcelona. Estampa d'En Joaquim Horta, 1908.-703 planes.

[Cons. casada] Consells y bons auisos dirigits a una noble senyora valenciana nouament casada. Per Andreu Martí Pineda, Notari.-Obra del segle XVI, inclosa en Aguiló Cançon. i en Cançon. Satírich (pàgs. 290-296).

[Cons. casat] Consells a un casat. Escriu Andreu Martí Pineda, notari, a vn son gran amich nouament casat.-Obra estampada a València en el segle XVI, reproduïda en Aguiló Cançon. i en Cançon. Satírich.

[Consolat] Les costums marítimes de Barcelona universalment conegudes per Llibre del Consolat de Mar, ara de nou publicades... per Ernest Moliné y Brasés. Barcelona, Henrich y C.a, 1914.

[Cons. Prov.] Consells y Proverbis trets d'una Doctrina de ben parlar, en llatí composta per Mestre Albertà de Bretanya l'any MCCXV, segons un Ms. del XIV segle. Barcelona, F. Giró, 1901.

[Const. Cat.] Constitutions y altres Drets de Catalunya compilats en virtut del capitol de Cort LXXXII de las Corts per la S. C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV, nostre senyor, celebradas en la Ciutat de Barcelona any M.DCCII. Volum primer. Barcelona: en Casa de Joan Pau Martí, y Joseph Llopis Estampers, Any 1704.

[Const. sinod. Tort.] Constitutions sinodals de la diocesi de Tortosa al llatí y català. Tomàs Auter, any 1697.

[Const. sup.] Nove Compilatio dels Vsatges de Barcelona, Constitucions, Capitols y Actes de Cort y Altres Leys de Cathalunya, superflues, contrarias y corregidas.-Inclosa en el volum de les Const. Cat.

[Const. synod. Barc.] Constituciones synodales Barcinonenses, any 1669. Barcelona, P. Riera, 1860.

[Conte d'am.] Conte d'amour. Sota aqueix títol publicà M. Amadeu Pagès (ap. Rom., XLII, 174-190) un fragment de poema català del segle XIV, tret del Ms. 377 de la biblioteca de Carpentras.

[Contes Bal.] Recull de Contes Baleàrics.

[Corachan Dicc.] Diccionari de Medicina publicat sota la direcció del Dr. M. Corachan. Barcelona, 1932.

[Corbatxo] El "Corbatxo" de Boccaccio, traduït en català per Narcís Franch (segle XIV). Edició, pròleg i notes de Francesc de B. Moll. Ciutat de Mallorca, Edicions de l'Obra del Diccionari, 1935.-Extret del BDLlC, volum XVII (1935).

[Cordial] Cordial de l'ànima. Obra de Dionís Cartoxà, traduïda per B. de Vallmanya (València, 1495). Únic exemplar conegut, existent en la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca.

[Corella Obres] Obres de J. Roiç de Corella publicades ab una introducció per R. Miquel y Planas, segons els manuscrits y primeres edicions. Barcelona, 1913.

[Corominas DECast] Diccionario Crítico Etimológico de la lengua castellana, por Juan Corominas. Madrid, Ed. Gredos, 1954-1957. Quatre volums.

[Coromines Card.] Joan Coromines. El parlar de Cardós i Vall Ferrera. Extret del BDC, XXIII, pàgs. 241-331. Barcelona, 1936.

[Coromines Est.] Joan Coromines. Estudis de Toponímia Catalana. Volum I. Barcelona, Editorial Barcino, 1965.

[Coromines Presons] Pere Coromines. Les presons imaginàries. Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1899.-242 pàgs.

[Coromines Top. And.] Joan Coromines. Toponímia d'Andorra.

[Corp. Inscr. Lat.] Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae editum.-Quinze toms (1863-1899).

[Cortils Ethol.] Ethologia de Blanes per D. Joseph Cortils y Vieta. Barcelona, A. Verdaguer, 1886.-201 pàgs.

[Costa Agre Terra] Miquel Costa. Del Agre de la Terra. Poemes. Palma, Amengual y Muntaner, 1897.-V + 185 pàgs.

[Costa Flora] Introducción a la Flora de Cataluña y Catálogo razonado de las plantas observadas en esta región por D. Antonio Cipriano Costa. Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1877.-Un volum de LXXIV + 356 + IV + 96 pàgs.

[Costa Horac.] Horacianes. Poesies de Miquel Costa y Llobera. Barcelona, Ilustració Catalana.

[Costa Llev.] La Costa de Llevant. Setmanari de Canet de Mar, fundat i dirigit del Dr. Marian Serra, metge. Començà l'any 1893.

[Costa Poes.] Poesies d'En Miquel Costa y Llobera. Palma, Tip. Católica Balear, 1885.-128 pàgs.

[Costa Trad.] Miquel Costa y Llobera, Pbre. Tradicions y Fantasies. Bercelona, 1903.-202 pàgines.

[Costa Vis. Pal.] Visions de la Palestina. Notes d'un pelegrinatge per Miquel Costa y Llobera. Barcelona. Ilustració Catalana.

[Cost. Cat.] Costumari Català.-Volum I: Usos y costums de bon pagès sobre boscos y arbredes, recollits per l'Oficina d'Estudis Jurídics de la Mancomunitat de Catalunya. 1920.-Volum II: Costums sobre termenals, camins i aigües en terres de pagès, recollits per l'Oficina d'Estudis Jurídics de la Mancomunitat de Catalunya. 1921.

[Cost. Esp.] Costumes d'Espanya. Traducció catalana del títol XVIII del llibre segon de les Siete Partidas, conservada en alguns manuscrits del segle XV i publicada per R. d'Abadal en Est. Univ. VII, 128-162.

[Cost. Tort.] Libre de les Costums Generals Scrites de la Insigne Ciutat de Tortosa ab alguns privilegis, confirmacions e sentencies fahents pera la administració de justicia, novament imprimides be e feelment ab sos originals archivats comprovades. Tortosa, MDXXXIX.-(El text originari és dels darrers anys del segle XIII.) Reproduí tal edició Benvingut Oliver dins la seva Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia (Madrid, 1876-1881), tom IV. Les cites que en fem són de l'edició Oliver.

[Crescini Man. Prov.] Vincenzo Crescini. Manualetto Provenzale... Introduzione grammaticale, Crestomazia e Glossario. Seconda edizione emendata ed accresciuta. Padova, 1905.

[Cron. May.] Cronicon Mayoricense. Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 a 1800, extraídas... por Alvaro Campaner y Fuertes. Palma de Mallorca, 1881.-Un volum en fol de XVI+612 pàgs.

[Cron. Sic.] Traducció catalana de Chronicon Siciliae, ms. del segle XIV, cod. 1103 de la Biblioteca Nacional de Roma. En dóna notícia i un petit glossari V. Todesco en Bollettino dell'Istituto Storico Italiano, n.o 57 (Roma, 1941).

[Cuervo Apunt.] Apuntaciones críticas sobre el Lenguaje Bogotano con frecuente referencia al de los países de Hispano-América, por Rufino José Cuervo. Quinta edición. Paris, Roger-Chernovitz, 1907.-XL+692 pág.

[Cuervo Dicc. Constr.] Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, por R. J. Cuervo. Paris, A. Roger y F. Chernovitz.-Dos toms (1886-1893) que només abracen les lletres A-D.

[Cult. Val.] Cultura Valenciana. Revista trimestral publicada per l'Acadèmia Valencianista del "Centro Escolar y Mercantil", València.

[Curial] Curial y Guelfa. Novela catalana del XV segle, publicada a despeses y per encàrrech de la "Real Academia de Buenas Letras" per Antoni Rubió y Lluch. Barcelona, E. Redondo, 1901,-XVI + 532 pàgs.

[Dansa Mort] Dança de la Mort e de aquelles persones qui mal llur grat ab aquella ballen e dançen. Aquesta Dança de la Mort es stada traduida en lengua catalana de la que ha compost en lengua francesa... Joannes Llimachus sive Llimages (ap. Aguiló Cançon.).

[Dauzat Dict.] Albert Danzat. Dictionnaire étymologique des noms et prénoms de France. Paris, 1951.

[Dauzat Noms pers.] Albert Dauzat. Les noms de personnes. Origine et évolution. Deuxième édition. Paris, Libr. Delagrave, 1925.-211 pàgs.

[Decam.] Joan Boccaccio. Decameró. Versió catalana de 1429.-Les cites que en fem són de dues edicions diferents: les cites de les dues primeres jornades són tretes de la collecció "Els Nostres Clàssics", volums 8 i 17; les de les altres vuit jornades s'han tret de l'edició de la Hispanic Society of America, New York 1910.

[Desclot Cròn.] Crónica del Rey En Pere e dels seus antecessors passats, per Bernat Desclot; ab un prefaci sobre'l cronistas catalans per Joseph Coroleu, Imp. "La Renaixensa", 1885.-383 pàg.

[Dicc. Cat. anòn.] Un "Diccionari Català" d'autor desconegut.-Publicat, amb una breu introducció, per Antoni Griera dins les planes 116-175 del volum titulat: Estudis Romànics (Llengua i Literatura). 2. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, MCMXVII.

[Dicc. Dansa] Cançoner Popular de Catalunya. Volum I. Diccionari de la Dansa, dels entremesos i dels instruments de música i sonadors, per Francesc Pujol i Joan Amades. Volum I: Dansa. Barcelona, 1936.-520 pàgs.

[Dicc. Tecnol.] Diccionario Tecnológico Hispano-Americano redactado por la Unión Internacional Hispano-Americana de Bibliografía y Tecnología científicas. Madrid, Editorial "Arte y Ciencia".-Començat a publicar (per quaderns) l'any 1926.

[Dict. Arch. Lit.] Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie publié sous la direction du Rme. dom Fernand Cabrol Abbé de Farnborough et du R. P. don H. Leclercq avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs.-Paris, Letouzey et Ané, Éditeurs.-Començà l'any 1907.

[Dict. Théol. Cath.] Dictionnaire de Théologie Catholique, commencé sous la direction de A. Vacant et A. Mangenot, continué sous celle de E. Amann avec le concours d'un gran nombre de collaborateurs. Paris, Libr. Letouzey et Ané. Començà l'any 1923.

[Dict. Tril.] Dictionari de tres llengues, castellana, Francesa y Catalana. Barcelona: En casa de Antoni Lacavalleria. Any 1647.-Un volum en forma apaisada, sense paginar (252 pàgs.).

[Dicz. RG] Dicziunari Romantsch-Grischun publichà da la Società Retorumantscha. Cuoira.-En curs de publicació el volum IV.

[Dieç Menesc.] Llibre de Menescalie o tractat de les mules. Barcelona, 1523.-Autor: Mossèn Manuel Dieç, Majordom del Rey N'Anfós d'Aragó. Volum de devers 130 fols de 213 + 144 mm.

[Diet. Cap.] Dietari del Capellà d'Alfons el Magnànim. Segle XV.

[Diez Anc. Gloss.] Anciens Glossaires Romans corrigés et expliqués par Fréderic Diez, traduit par Alfred Bauer. Paris, A. Franck, 1870.-Conté la transcripció i explicació de les glosses de Reichenau, Cassel i Viena.-140 pàgs.

[Diez EWb] Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen von Friedrich Diez. Fünfte Ausgabe. Mit einem Anhang von August Scheler. Bonn, bei Adolph Marcus, 1887.

[Diez Gramm.] Grammaire des Langues Romanes par Frédéric Diez. Troisième édition refondue et augmentée. Paris, A. Franck, 1874-1876. Tres toms. Trad. francesa de A. Brachet, Gaston Paris i A. Morel-Fatio.

[Docs. pint.] "Documents per l'Història de la Pintura Catalana", sigle XVI, publicats ap. Butll. C. Exc. Cat. 1921, p. 14-20.

[Docs. ribag.] Documentos ribagorzanos del tiempo de los Reyes franceses Lotario y Roberto. Años 954 a 986 y 996 a 1031. Publicats de D. Manuel Serrano Sanz en Rev. Archs., 1919, ps. 303-315; 1920, ps. 119-135, 449-461 i 604-613.

[Dolç Somni] Miquel Dolç. El somni encetat. Mallorca, Bibl. "Les Illes d'Or", 1943.

[Dozy Dict. vêtem.] Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les arabes, par R. P. A. Dozy. Amsterdam, J. Müller, 1845.-446 pàgs.

[Dozy Gloss.] V. Engelmann Gloss.

[Dozy Suppl.] Supplément aux Dictionnaires Arabes par R. Dozy. Leyde, E. J. Brill, 1881.-Dos volums: el I de XXXII-864 pàs. i el II de 855.

[Drets sup.] Constitutions y altres Drets de Cathalunya superfluos, contraris y corregits, compilats en virtut del cap. de Cort XXIIII de las Corts per la S. C. y R. Majestat del Rey don Philip nostre Senyor celebradas en la vila de Montso, any MDLXXXV. Barcelona, 1704.

[Dubler Wirtsch.] C. E. Dubler. Ueber das Wirtschaftsleben auf der Iberischen Halbinsel vom XI. zum XIII. Jahrhundert. "Revue Hispanique", XXII, 1943.

[Du Cange Gloss. Niort] Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis conditum a Carolo Du Fresne domino Du Cange, auctum a monachis Ordinis S. Benedicti cum supplementis integris D. P. Carpenterii, Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel... Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a Léopold Favre. Niort, L. Favre, 1883-1887.-Nou grans volums i un de taules.

[Duran Doc. aljam.] Documents aljamiats de jueus catalans (segle XV), per A. Duran i Sanpere (ap. Butll. Bibl. Cat., V-VI, 132-148).

[Durliat ARM] Marcel Durliat. L'Art en el regne de Mallorca. Palma, Editorial Moll, 1964.

[Édon Écr. Pron. Lat.] Traité de Langue Latine. Ecriture et Prononciation du Latin savant et du Latin populaire et Appendice sur le Chant dit des Frères Arvales,... par Georges Édon. Paris 1882.-XVI + 362 pàg.

[Egidi Romà] Regiment de Prínceps d'Aristòtil, posat en llatí per Fr. Egidi Romà y trelladat al català per lo reverent Mestre Aleix, regint les scoles en la ciutat de Barcelona. Estampat a la dita ciutat l'any 1498.-Un volum en fol sense foliar. N'hi ha un exemplar a la Biblioteca Universitària de Barcelona, n. 273.

[Eguilaz Glos.] Glosario Etimológico de las Palabras Españolas (castellanas, catalanas, gallegas, mallorquinas, portuguesas, valencianas y bascongadas) de origen Oriental (àrabe, hebreo, malayo, persa y turco), por Leopoldo de Eguílaz y Yanguas, Catedrático de Literatura General y Española en la Universidad de Granada, 1888.-XXIV + 591 pàgs.

[Einer Capcigr.] Biblioteca de "La Mainada", volum IV. Capcigrany, novel·la de Blai Einer. Barcelona.-208 pàgs.

[Enc. Corcó] Encantus bonorum Joannis Corcó, quondam canonici vicensis (any 1494).

[Enc. Graell] Encantus bonorum honor. Joannis Graell, quondam canonici Vicensis (any 1492).

[Enc. Ombert] Encantus bonorum que fuerunt vener. religiosi fratis Michaelis Ombert quondam preceptoris preceptorie de Orla.-Doc. a. 1515, ap. Miret Templers 572-574.

[Engelmann Gloss.] Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe, par R. Dozy et le Dr. W. H. Engelmann. Seconde édition. Leyde, E. I. Brill, 1869.-XII + 428 pàgs.

[Entrev. Eyvissa] Notes dels llibres "De Entreveniments", en l'obra de Mn. Isidor Macabich Santa Maria la Mayor; los Cronistas (1916), p. 1-104.

[Epist. Pere] Epistolari de Pere III. "Els Nostres Clàssics", n.o 78, ed. Barcino, 1955.

[Epist. segle XV] Epistolari del segle XV. "Els Nostres Clàssics", n.o 9, ed. Barcino.

[Epitus] Del Infant Epitus. Obra del segle XV, inclosa en el "Recull de textes catalans antics", Aplech terç. Barcelona, 1910-1912.

[Ernout Élém.] Les éléments dialectaux du vocabulaire latin, par A. Ernout. Paris, Champion, 1909.

[Esclasans Urània] Agustí Esclasans. Urània, o la música de les esferes. (Novel·la de la vida barcelonina). Barcelona, 1946.

[Escrig-Ll. Dicc.] Diccionario Valenciano-Castellano de D. José Escrig y Martínez, 3.a ed. corregida y aumentada por una sociedad de literatos, bajo la dirección de D. Constantino Llombart, Valencia, 1887.-Un vol. de 1231 pàgs.

[Espasa Enc.] Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Barcelona, José Espasa, Editor.-70 volums més 10 de Suplementos.

[Espriu Anys] Salvador Espriu. Anys d'aprenentatge. Ed. Selecta. Barcelona, 1952.

[Espriu Cam.] Salvador Espriu. El caminant i el mur. Poemes. Óssa Menor, Barcelona, 1954.

[Espriu Cançons] Salvador Espriu. Les cançons d'Ariadna. Óssa Menor, Barcelona, 1949.

[Espriu Esther] Salvador Espriu. Primera història d'Esther. Barcelona. Editorial Aymà, 1948.

[Espriu Lab.] Salvador Espriu. Ariadna al Laberint grotesc. Barcelona, Aymà, 1950.

[Espriu Lír.] Salvador Espriu. Obra lirica. Óssa Menor, Barcelona, 1952.

[Esteve Eleg.] Liber Elegantiarum Johannis Stephani, Notari Reyal de Valencia.-Incunable, estampat a Venècia l'any 1489. N'hi ha exemplars a la Biblioteca de Catalunya, a l'Ateneu Barcelonès i a la Universitat de València.

[Esteve Voc. peixos] Vocabulario valenciano-castellano de los peces, per Antoni Esteve (Archivo, II, 153-158).

[Est. Fon.] Estudis Fonètics publicats sota la direcció del Dr. P. Barnils, I. Barcelona, Institut d'Estudis Catalanas, 1917.

[Est. Franc.] Estudis Franciscans. Revista trimestral. Redacció: Convent de framenors caputxins, Barcelona-Sarrià.

[Est. MP] Estudios dedicados a Menéndez Pidal. 10 volums. Madrid, 1950-1962.

[Est. Rom.] Biblioteca Filològica de l'Institut de la Llengua Catalana. Estudis Romànics (Llengua i Literatura). Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.-Dos volums (1916 i 1917). Amb la mateixa abreviatura s'indica la revista Estudis Romànics publicada pel mateix Institut a cura de R. Aramon i Serra des de l'any 1947.

[Est. Univ.] Estudis Universitaris Catalans. 22 volums (1907-1936).

[Evang. Palau] Una antiga traducció catalana dels quatre Evangelis (còdex del Palau). Transcripció precedida d'una introducció per Mossèn Joseph Gudiol i Conill. MCMX. Vich.-121 fols.

[Eximenis Angel. Nat.] Libre d'Angelical naturalesa, de Fr. Francesc Eximeniç, Ms. n. 462, Biblioteca de Catalunya. Lletra del segle XV.

[Eximenis Breu Conf.] Breu confessionari, en lo qual se contenen moltes coses necessaries e profitoses per induir els simples e ignorants en via de saluacio e regonexença de lurs peccats, ab altres questions pertanyents a la materia. Tractat compost o traduït de Francesc Eximenis i estampat a València (l'any 1491?) darrera l'Art de bé morir. És dividit en tretze capítols, dels quals son reproduïts els nou primers ap. Ribelles Bibliogr. Val., I, 176-178.

[Eximenis Cercapou] Francesc Eiximenis. Cercapou. Barcelona, Els Nostres Clàssics. Dos volums, 1957-1958.

[Eximenis Conf.] Tractat de Confessio ordenat per lo Mestre Francesc Eximeniç, com a complement a la art de bé morir, stampat a Valencia any MCCCCXCVII. En Barcelona, "Stampa Elzeviriana", any MDCCCCVI.

[Eximenis Doctr. Comp.] Doctrina Compendiosa de Fr. Francesc Eximeniç. Ms. n. 12 de la Biblioteca de Catalunya, de XCV fols paper de 274 &mul. 202 mm. a dues cols. Lletra del segle XV.-Dins el codi hi ha obres de diferents autors; la Doctrina d'Eximeniç umpl els fols XLII-XCV.

[Eximenis, I Crestià] Libre appellat lo primer del Crestià. Obra de Francesc Eximenis, estampada a València, en l'imprenta d'En Lambert Palmart, l'any 1483.

[Eximenis, I Reg.] Regiment de Prínceps de Fr. Eximeniç. Ms. de l'Arx. Capitular de València, de l'any 1453, de pergamí. Parts V-VIII.

[Eximenis, XII Crestià] Primer volum del XII Libre appellat Crestià.-Incunable estampat a Vaèlncia l'any 1484. Arx. Capitular de València.

[Eximenis Lux.] Tractat de Luxuria. Capítols trets de "Lo terç del Crestià". Ms. inèdit, en lo XIV segle, compost per lo molt reverent mestre Francesch Eximeniç. Nova traducció de les histories de Loth e de Susanna. Barcelona, Stampa "Elzeviriana", 1906.

[Eximenis Reg.] Francesc Eximenis. Regiment de la cosa pública. Editorial Barcino, Barcelona, 1927.

[Eximenis, II Reg.] Tractat de Regiment dels Prínceps e de Comunitats. Lo dotzèn llibre del Crestià compost en lo XIV segle per lo R. M. Fr. Francesch Eximènis, are novament reproduhit per Antoni Bulbena. Primera part. Barcelona, F. Clos, 1904.-130 pàgs.

[Eximenis Scala] Libre intitulat Scala Dei; ordenat per lo Reuerent mestre Francesch Eximenes, mestre en sacra theologia del orde dels frares menors. Nouament traduit de Lemosi en nostra lengua vulgar valenciana, util y molt profitos pera contemplar les coses diuines. Obra estampada a Barcelona, per Dimas Balestar y Joan Giglo, l'any 1523.

[Eximenis Terç] Francesc Eximenis. Terç del Crestià. Edició "Els Nostres Clàssics", collecció B. Editorial Barcino. Barcelona, 1929 i ss.

[Eximplis] Recull de Eximplis e Miracles, Gestes e Faules e altres ligendes ordenades per A-B-C, tretes d'un manuscrit en pergamí del començament del segle XV, ara per primera volta estampades.-Ed. Marian Aguiló, Biblioteca Catalana.

[Extim. Pr. Viana.] Estimaciones bonorum hereditatis beati karoli primogeniti Aragonum Sicilia iuxta veros valores. Documents del s. XV, ap. Col. Bof., XXVI, 179-234.

[Fabra Conv. Fil.] Pompeu Fabra. Converses Filològiques. Primera sèrie. Editorial Regina. Barcelona.-368 pàg.

[Fabra Dicc. Gen.] Diccionari General de la Llengua Catalana, por Pompeu Fabra. Barcelona, 1932.

[Fabra Dicc. ort.] Diccionari Ortogràfic precedit d'una exposició de l'ortografia catalana segons el sistema de l'I. d'E. C. Redactat sota la direcció de P. Fabra. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1917.-448 pàg.

[Fabra Gram.] Gramática de la Lengua Catalana por Pompeyo Fabra. Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1912.

[Faidit Don.] Donatz Proensals (Donatus Provincialis) amb un diccionari de la rima de N'Hugues Faidit (sigle XIII). Edició de F. Guéssard.-Paris, 1858.

[Falcucci Voc. Cors.] Dott F. D. Falcucci, Vocabulario dei dialetti, geografia e costumi della Corsica. Opera postuma riordinata e pubblicata, a cura di Pier Enea Guarnerio. Cagliari, Società Storica Sarda, 1915.-XXIV + 473 pàgs.

[Falp Topogr.] Dr. J. Falp Plana. Topografía Médica de Solsona y distritos adyacentes. Barcelona, 1901.

[Farnés Parem.] Sebastiá Farnés, Assaig de Paremiologia Catalana comparada. Volum I (abarcar-amich). Barcelona, Ilustració Catalana, 1913.

[Fasset] Fasset, espècie de ars amatoria calcada damunt un poema llatí titulat Facetum. Morel-Fatio creu que és del s. XIV. El trobà en el Ms. 377 de la Biblioteca de Carpentras i el publicà amb pròleg, notes i vocabulari, a Romania, XV, 192-235.

[Faules Isòp.] Faules Isòpiques de Aviano, Alfonso, Poggio y altres autors. Text català y gravats reproduhits de dues edicions gòtiques del segle XVI (Barcelona, 1550 y 1576) per R. Miquel i Planas. Barcelona, MCMVIII.

[Febrer Com.] La Comedia de Dant Allighier (de Florença) traslatada de rims vulgars toscans en rims vulgars cathalans per N'Andreu Febrer (siglo XV). Dala a luz, acompañada de ilustracions critico-literarias, D. Cayetano Vidal y Valenciano. Barcelona, Libr. A. Verdaguer, 1878.

[Febrer Dicc.] Diccionari Menorquí, Español, Francés y Llatí. Ms. de 646 pàgs., sense nom d'autor, però escrit de lletra de l'escriptor menorquí Antoni Febrer (primeria del segle XIX).

[Febrer Inf.] Infern. Primera part de la Divina Comèdia.-V. Febrer Com.

[Febrer Par.] Paradís. Tercera part de la Divina Comèdia.-V. Febrer Com.

[Febrer Purg.] Purgatori. Segona part de la Divina Comèdia.-V. Febrer Com.

[Fenollar Regles] Bernat Fenollar. Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesivols. Text de la fi del segle XV o primeria del XVI, publicat per Antoni Badia Margarit en BABL, XXIII (1950), 137-152.

[Fenollet Hist. Alex.] La Hystoria de Alexandre scrita de Quinto curcio ruffo. En lo qual libre es stat aiustat una part del Plutarcho, e aço per supplir lo defecte dels primers dos libres de dita hystoria perduts. Versió feta d'En Lluis de Fenollet en llengua valenciana, de la traducció toscana de Petro Candido. Estampada a Barcelona l'any 1481. N'hi ha fragments reproduïts ap. Ribelles, Bibliogr. Val., I, 298-303.

[Ferrà Cançó d'ahir] Miquel Ferrà. Cançó d'ahir. [Poesies]. "La Revista", Barcelona, 1917.

[Ferrà Rosada] Miquel Ferrà. La Rosada. Les violes del crepuscle, Cants de tardor (1904-1910). Ciutat de Mallorca, Imp. L'Esperança". 1919.

[Ferrà Com. poes.] Comedies y Poesies de En Bartomeu Ferrà. Palma, 1872.-395 pàgs.

[Ferrer Aledo APM] Artes de pesca en Mahón, por Jaime Ferrer Aledo. Mahón, Tipografía de M. Sintes Rotger, 1914.-71 pàgs.

[Ferrer Canç.] Folk-lore Balear. Volum II. Cançonetes Menorquines recullides y anotades per Andreu Ferrer Ginart. Artà, 1922.

[Ferrer Dicc.] Diccionari Menorquín-Castellano por D. Jaime Ferrer y Parpal, Mahón, M. Parpal. Dos toms (1883-1887).

[Ferrer Rond.] Folk-lore Balear. Volum I. Rondaies de Menorca recullides y anotades per Andreu Ferrer Ginart. Ciutadella, Imp. Fàbregues, 1914.

[Fiameta] La Fiameta de Joan Boccacci. Traducció catalana del XV segle, ara per primera volta publicada... per Ramon Miquel y Planas, segons el manuscrit existent en l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Barcelona, 1908.-276 pàgs.

[Figuera Dicc.] Diccionari Mallorquí-Castellà y el primer que s'ha donat a llum, compost per Don Pere Antoni Figuera, franciscano esclaustrad. Palma, E. Trias, 1840.-Un tom de 626 pàgines.

[Figueras Pacheco, Geogr. Al.] V. Geogr. Al.

[Finke Acta Ar.] Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II (1291-1327) herausgegeben von Dr. Heinrich Finke. Berlin und Leipzig, 1908.-Dos toms en fol menor.

[Flora Cat.] Flora de Catalunya. Enumeració y descripció de les plantes vasculars espontànies de l'antic Principat fins avuy conegudes y de les mes importants que s'hi cultiven, per Joan Cadevall y Diars amb la colaboració de Angel Sallent y Gotés. Institut de Ciències. Barcelona.-Sis volums.

[Flora Val.] Vocabulario de nombres vulgares valencianos de la flora regional, por Lluís Pardo García. ACCV, tom V.

[Flor d'Enam.] Flor d'Enamorats. Cançoner català del segle XVI tret del bilingüe donat a l'estampa l'any 1573 per Joan de Linares, novament publicat per E. Moliné y Brasés. Barcelona. Ilustració Catalana.

[Flos Medic.] Flos de les Medicines. Text del segle XV, manuscrit existent a la Biblioteca Universitària de Barcelona.

[Flos Sanct.] Flos Sanctorum. Obra d'autor anònim, estampada per primera vegada a València (any 1496?) i novament impresa a la mateixa ciutat l'any 1514. De la primera edició només es coneix un exemplar; de la 2.a, alguns incomplets (Ribelles Bibliogr. Val., I, 65 ss.). Fem les cites segons l'ed. de 1514.

[Foix Diari] J. V. Foix. Del "Diari 1918". Barcelona, J. Horta, 1956.

[Folguera Poes.] Joaquim Folguera. Poesies completes. Biblioteca Selecta, Barcelona, 1951.-220 pàgs.

[Fons Verb] Fons Verborum et Phrasium ad juventutem latinitatis imbuendam, auctore P. Antoni Font S. J.

[Font Geol.] Curs de Geologia Dinàmica y Estratigràfica aplicada a Catalunya, per Mn. Norbert Font y Sagué. Barcelona, Thomas, 1905.

[Fontanet Conró] Art de Conró compost per Monserrat Fontanet del Lloch de Llorito, segons lo estil de Mallorca. 1747.-Un opuscle manuscrit, de 73 pàgs., guardat dins l'arxiu del senyor Salvador Beltran i Font, de Sineu.

[Forcellini Lex.] Totius Latinitatis Lexicon opere et studio Aegidii Forcellini lucubratum, et in hac editione post tertiam auctam et emendatam a Josepho Furlanetto,... novo ordine digestum, amplissime auctum atque emendatum cura et studio Doct. Vincentii De-Vít. Prati, Typis Aldianis, 1858-1875.-Sis toms in folio.

[Fori Val.] Fori Regni Valentiae, 1547.-Volum imprès a València l'any 1547, en fol.

[Förstemann Altd. Nb.] Altdeutsches Namenbuch von Ernst Förstemann.-Tres toms en fol:-Erster Band: Personennamen. Zweite, völlig umgearbeitete Auflage. Bonn. 1900.-Zweiter Band (en dos volums): Orts- und sonstige geographische Namen. Dritte völlig neu bearbeitete Auflage. Bonn, 1913-1916.

[Forteza Gram.] Gramática de la Lengua Catalana por D. Tomás Forteza y Cortés. Palma, Esc. tipogr. prov., 1915.-LXXXVIII + 28 + 563 pàgs.

[Forteza Poes.] Poesíes d'En Tomás Forteza y Cortés, Mestre en Gay Saber. Palma, J. Mir, 1902.

[Fortuny Dicc.] Diccionari Mallorquí, manuscrit en cinc toms, procedent de la família de D. Ramon Fortuny i Moragues. És probablement el diccionari que En Bover (Bibl. Bal., I, 314) atribueix a D. Ramon Fortuny i Puigdorfila (1739-1812).

[Fouché Morph.] Morphologie historique du Roussillonnais par Pierre Fouché... Toulouse, E. Privat, 1924.

[Fouché Phon.] Phonétique historique du Roussillonnais par Pierre Fouché... Toulouse, E. Privat, 1924.

[Fullana Gram.] Gramática Elemental de la Llengua Valenciana per lo R. P. Lluis Fullana Mira... Valencia, Tip. Domenech, 1915.

[Fullana Voc. ort.] Vocabulari Ortográfic Valenciá-Castellá per lo R. P. Lluis Fullana Mira, Valencia, Edeta 1921.

[Furs Val.] Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de arago als regnicols del regne de valencia. Estampats a València per En Lambert Palmart, l'any 1482.

[Fuster Crich-Crach.] Escreuia Valero Fuster les presents cobles noues de la crich crach juntament ab altres cansons molt gratioses per prechs d'alguns amichs y amigues, y fa les estampar en Valencia en l'any MDLVI (ap. Aguiló Cançon.).

[Fuster Terra] Joan Fuster. Terra en la boca. Barcelona, 1953.

[Galmés Flor] Flor de Cart, contarella (1891-1899) per Salvador Galmés i Sanxo. Sóller, "La Sinceridad", 1911.

[Gamillscheg Gallorom. Wortbild.] Grundzüge der galloromanischen Wortbildung, von Ernst Gamillscheg: pàgs. 1-80 de "Beiträge zur romanischen Wortbildungslehre", Genève, L. S. Olschki édit., 1921.

[Gaudal Visió] Versió catalana de la famosa Visió de Tundal (en català Gaudal) feta l'any 1248. La versió catalana obra dins el codi de Munich, fon espagnol, n. 66 (0219), escrit d'una mà del segle XIV, fols 102-114. El prof. G. Baist la publicà dalt ZRPh., IV, 319-329.

[Gaz. Vich] La Gazeta de Vich. Bisemanal. Començà a sortir l'any 1903. La fundà Mn. Jaume Collell.

[G. de Diego Contr.] Vicente García de Diego. Contribución al Diccionario Hispánico Etimológico. Madrid, Revista de Filología Española, Anejo II, 1923.-209 pàgs.

[G. de Diego Dicc.] Vicente García de Diego. Diccionario Etimológico Español e Hispánico. Madrid, Editorial S.A.E.T.A., [1956].

[Genebreda Cons.] Libre de consolació de Philosophia, lo qual feu en lati lo gloriós doctor Boeci, transladat en romanç catalanesch, seguint la exposició del beneuyrat doctor sent Thomas Daquí, e endreçat a lalt infant en Jacme de Malorcha. Biblioteca Catalana de D. Marian Aguiló. 328 pàgs. La versió és feta de fra Antoni Genebreda.

[Genís Mercè] La Mercè de Bellamata, per Martí Genís y Aguilar.

[Genís Narr.] Narracions casolanes, per Martí Genís y Aguilar.

[Genís Quadros] Quadros del cor, per Martí Genís y Aguilar.

[Genís Rec. Cont.] Martí Genís y Aguilar. Recorts y Contes.-Barcelona, 1925.

[Geogr. Al.] Geografía General del Reino de Valencia dirigida por F. Carreras y Candi. Província de Alicante por D. Francisco Figueras Pacheco. Barcelona.-1204 pàgs.

[Geogr. Barc.] Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesch Carreras y Candi. Província de Barcelona per Cels Gomis. Barcelona.-549. pàgs.

[Geogr. Cast.] Geografía General del Reino de Valencia dirigida por F. Carreras y Candi. Província de Castellón de la Plana por D. Carlos Sarthou Carreras. Barcelona.-1087 pàgs.

[Geogr. Gir.] Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesch Carreras y Candi. Província de Gerona, per Joaquim Botet y Sisó. Barcelona, 1072 pàgs.

[Geogr. Lleyda] Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesch Carreras y Candi. Província de Lleyda per Ceferí Rocafort. Barcelona.-985 pàgs.

[Geogr. Tarr.] Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesch Carreras y Candi. Província de Tarragona, per Emili Morera y Llaura. Barcelona.-953 pàgs.

[Geogr. Val.] Geografia General del Reino de Valencia dirigida por F. Carreras y Candi. Província de Valencia por D. José Martínez Aloy y D. Carlos Sarthou Carreres. Barcelona.-Dos toms: el I de 1087 pàgs. y el II de 1001 pàgs., en fol menor.

[Geomancia] Tractat de Geomancia popular, del segle XIII segons En F. Carreres i Candi, qui el publicà en Bol. Ac. B. L., I, 325-338.

[Gerson Passio] La sanctissima passio de nostre senyor Jesuchrist segons tots los quatre evangelistes. Reduyda per lo molt reuerent mestre Johan Gerson canceller del famosissim estudi general de la molt noble ciutat de París.-Versió catalana de principis del s. XVI. Ed. Moliné y Brasés (Barcelona 1908).

[Giberga Cobles] Cobles nouament fetes per Pere Giberga contra tots los delats de Cathalunya, any MDXLIV; ap. Aguiló Cançon.

[Gibert Crust.] Treballs de l'Institució Catalana d'Història Natural. Volum 1919-1920. Crustacis, per Agustí M.a Gibert y Olivé. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

[Gibert Fauna Ict.] Fauna Ictiològica de Catalunya, per Agustí M.a Gibert. Barcelona, J. Bastra, 1913.-96-XI pàgs.

[Gibert Fl. Alg.] Flora algològica marina de les aigües y costes occidentals de Catalunya per Agustí M.a Gibert y Olivé, Reus, J. Vila, 1918.

[Gibert Fl. Tarr.] Catàleg de la Flora de la Ciutat de Tarragona y son terme, per D. Agustí M.a Gibert Oliver. Tarragona, 1892.-XXX + 94 pàg.

[Giese Waf. Kat.] Wilhelm Giese. Waffen nach den katalanischen Chroniken des XIII. Jahrhunderts. Sonderdruck aus Volkst. Kult., I, 140-182. Hamburg.

[Giese Waf. Span.] Waffen nach der spanischen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts von Dr. phil. Wilhelm Giese. Hamburg, 1925.-133 pàgs.

[Gl. MLC] Glossarium Mediae Latinitatis Catalonial, voces latinas y romances documentadas en fuentes catalanas del año 800 al 1100, compilado y redactado por M. Bassols de Climent, J. Bastardas Parera, R. Quevedo Sensat, E. Rodon Binué, D. Condom Gratacós, M.a C. Català Poch, C. Huguet Tribó, J. Viera Grenier, T. Gracia Sahuquillo. Universidad de Barcelona. Fascículos 1, 2 y 3 (1960-1963).

[Gil Hist. Nat.] Llibre primer de la Historia Cathalana en lo qual se tracta de Historia o descripció natural, ço es, de cosas naturals de Cataluña. Obra del P. Pere Gil, S. J., nadiu de Reus (1551-1622); Ms. existent a la Biblioteca del Seminari de Barcelona.-La taula i els cap. 11 i 23 d'aquesta obra foren publicats de Mn. X. Griera en Quad. Est., XV, 165-178.

[Gilbert-Corsuno Astrol.] Tractat d'Astrologia o sciencia de les steles compost baix orde del Rey En Pere III lo Ceremoniós per Mestre Pere Gilbert y Dalmau Planas, ab la colaboració del juheu Jacob Corsuno. Barcelona, "L'Avens", 1890.

[Gilliéron Atlas] Atlas Linguistique de la France publié par J. Gilliéron et E. Edmont. Paris, Libr. Champion, 1902-1910.-Nou volums.

[Givanel Argot barc.] J. Givanel i Mas, Notes per a un vocabulari d'argot barceloní. BDC, VII, 11-68.

[Girbal Estrella] La Estrella ab cua, novela per Eduart Girbal Jaume. Barcelona, Ilustració Catalana, 1919.

[Girbal Oratjol] Oratjol de la Serra, proses silvestres per Eduart Girbal Jaume. Barcelona, Ilustració Catalana, 1919.

[Girbal Pere Llarch] La tragèdia de ca-'l Pere Llarch, ayguafort per Eduart Girbal Jaume. Barcelona. Ilustració Catalana, 1923.

[Glos. Munich] Gloses catalanes de Munich. Ms. 63 del fons espanyol de la Biblioteca Reial de Munich. Gramàtica llatina escrita en el segle XIV o XV dins un país de llengua catalana. En publicà un estudi J. Saroïhandy, Rom. Forsch. XXIII, 241-256.

[Gloss. Suiss. Rom.] Glossaire des Patois de la Suisse Romande élaboré avec le concours de nombreux auxiliaires et rédigé par L. Gauchat, J. Jeanjaquet, E. Tappolet, avec la collaboration de E. Muret. Neuchatel et Paris, Ed. V. Attinger.-Començà a publicar-se l'any 1924.

[Godefroy Lex. Anc. Franç.] Frédéric Godefroy. Lexique de l'Ancien Français publié par les soins de MM. J. Bonnard, Am. Salmon. Paris, 1907.-544 pàgs.

[Godoy Ap. Cast.] Ensayo histórico, etimológico filológico sobre los apellidos castellanos, por D. José Godoy Alcántara. Madrid, M. Rivadeneyra, 1871.

[Gomis Bot.] Botànica Popular per D. Cels Gomis. Barcelona, A. Verdaguer, 1891.

[Gomis Geogr. Barc.] V. Geogr. Barc.

[Gomis Meteor. Agr.] Meteorologia y Agricultura populars, per D. Cels Gomis. Barcelona, A. Verdaguer. 1888.-176 pàgs.

[Gomis Vall Host.] La Vall de Hóstoles per D. Cels Gomis: Barcelona, A. Verdaguer, 1894. 31 pàgs.

[Gomis Zool.] Zoologia Popular Catalana per Cels Gomis. Barcelona. "L'Avenç", 1910.-489 pàgs.

[González Sugranyes Hist. Grem.] Contribució a la Historia dels antichs Gremis dels Arts y Oficis de la Ciutat de Barcelona, per Miquel González y Sugranyes. Barcelona, Henrich y C.a-Dos toms (1915-1918).

[Graal] La Versione Catalana della Inchiesta del San Graal secondo il codice dell'Ambrosiana di Milano I.79 sup. Pubblicata da Vincenzo Crescini e Venanzio Todesco. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1917.

[Grandgent Vulg. Lat.] An Introduction to Vulgar Latin by C. H. Grandgent, Professor of Romance Languages in Harvard University. Boston (U. S. A.), Heath, 1908.

[Grandia Fon. sem.] Fonètica semítich-catalana seguida d'un vocabulari d'etimologies català-semítiques, del Dr. Mn. Mariàn Grandia. Sarrià-Barcelona, Esc. tip. Salesiana, 1903.-280 pàgs.

[Grandia Gram. Cat.] Gramàtica Etimològica Catalana del Rt. Dr. Mn. Mariàn Grandia, pbre. Sarrià-Barcelona, Esc. tip. Salessiana, 1901.-LXIV + 508 pàgs.

[Grandó Voc. ross.] Carles Grandó. Vocabulari rossellonès. Misc. Fabra, pàgs. 180-205.

[Griera Atlas] Atlas Lingüístic de Catalunya, per A. Griera. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans, 1923 i ss.

[Griera Esp.] A. Griera, Prev.-Les Esposalles (recull de costums). Gazeta de Vich, 1925.-56 pàgines.

[Griera Front.] Biblioteca Filològica de l'Institut de la Llengua Catalana. IV. La Frontera Catalano-Aragonesa. Estudi geogràfico-lingüístic per Antoni Griera i Gaja. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1914.

[Griera Tr.] Tresor de la Llengua, de les Tradicions i de la Cultura popular de Catalunya, per A. Griera. Barcelona.-Catorze volums.

[Griera Voc. peixos] Els noms dels peixos en català, per A. Griera. BDC, XI (1923), 33-79.

[Grundriss] Grundriss der romanischen Philologie herausgegeben von Gustav Gröber. Erster Band. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Strassburg, K. J. Trübner, 1904-1906.-1092 pàgs.

[Gualbes Yst. Corpocr] Ystoria del Sanct Corpocrist de Luchent, escrita de Fra Lluc Gualbes (darreria del segle XIII), publicada de Mn. Roc Chabàs dins son llibret "El Milagro de Luchente y los corporales de Daroca", Valencia, 1905.

[Guarnerio Cat. Alg.] Il dialetto catalano d'Alghero. Saggio di P. E. Guarnerio.-Arch. Glott. It., IX 261-364.

[Guarnerio Fonol. Rom.] Prof. P. E. Guarnerio. Fonologia Romanza. Ulrico Hoepli ed., Milano, 1918.-XXIV + 642 pàgs.

[Gudiol Indum. lit.] Joseph Gudiol y Cunill, Pbre. L'Indumentaria litúrgica, Resum arqueològich. Vich, Tip. Balmesiana, 1918.-44 pàgs.

[Gudiol Mobil. lit.] Joseph Gudiol y Cunill, Pbre. El mobiliari litúrgich. Resum arqueològich. Vich, Tip. Balmesiana, 1920.-55 pàgs.

[Guia Cat.] Guia Catalana (ó Cataluña en la mano). Vocabulario por órden alfabético de las ciudades, villas, pueblos, villorrios, caseríos y santuarios de las cuatro provincias catalanas y su distancia de la capital ó cabeza de partido. Barcelona. Manuel Saurí, Editor. 1873.-142 pàgs.

[Guia conf.] Dels confessors vera guia dels confitents segura via. Obra d'autor anònim, estampada a València l'any 1512 i a Barcelona l'any 1535. Ribelles (Bibliogr. Val., I, 59 ss.) en reprodueix el pròleg i la darrera plana.

[Guimerà Andr.] Àngel Guimerà. Andrònica. Tragèdia. Barcelona, 1905.

[Guimerà Cants] Cants a la Pàtria. Discursos d'Àngel Guimerà. Barcelona, 1906.

[Guimerà Festa] Àngel Guimerà. La festa del blat. Drama en tres actes i en prosa, estrenat en 1896. Barcelona.

[Guimerà Jes. Naz.] Jesús de Nazareth. Tragèdia en cinc actes i en vers original d'Àngel Guimerà, estrenada en 1894. Segona edició. Barcelona, 1904.

[Guimerà J. que T.] Àngel Guimerà. Jesús que torna. Drama en tres actes i en prosa estrenat en 1917. Segona edició, Barcelona, 1917.

[Guimerà MyC.] Àngel Guimerà. Mar y cel. Tragèdia en tres actes i en vers estrenada en 1888. Setena edició.

[Guimerà Poes. I] Angel Guimerà. Poesies. Pròlech de Joseph Ixart. 3.a edició. Barcelona, La Renaixença, 1920.

[Guimerà Poes. II] Angel Guimerà. Segon llibre de Poesies. Prefaci de Lluis Via. Barcelona, La Renaixença, 1920.

[Guimerà RV] Àngel Guimerà. La Reyna vella. En tres quadros; estrenat en 1908. Barcelona, 1908.

[Guimerà TB] Àngel Guimerà. Terra Baixa. Drama en tres actes en prosa. Sexta edició. Barcelona.

[Guinot Capolls] Capolls mustigats (aplech de contalles de la meua terra) per Salvador Guinot y Vilar. Valencia, 1900.-100 pàgs.

[Guinot Escenes] Salvador Guinot i Vilar. Escenes castelloneses. Contarelles de Castelló de la Plana. Barcelona, Bibl. pop. "L'Avenç", 1905.-100 pàgs.

[Guiraud Poes.] Poesies d'En Joan Guiraud, pre. Palma, Tip. Católica Balear, 1888.

[Guiter Ens.] Quelques enseignements du lexique paysan, par Henri Guiter. Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées Orientales. 69e volume. Perpignam, 1954.

[Gulsoy DS] Josep Gulsoy. Notes i comentari filològic a Sanelo Dicc.

[Hatzfeld-Darmesteter Dict.] Dictionnaire Général de la Langue Française du commencement du XVII siècle jusqu'à nos jours, précédé d'un traité de la formation de la langue... par MM. Adolphe Hatzfeld et Arsène Darmesteter, avec le concours de M. Antoine Thomas. Paris, Libr. Ch. Delagrave.-Dos grossos volums.

[Hernández Cat. Aves Men.] Catálogo de las aves observadas en la isla de Menorca por Mauricio Hernández Ponsetí, farmacéutico. Mahón, M. Sintes Rotger, 1911.-102 pàgs.

[Hernández-Restrepo Llave Gr.] Llave del Griego. Colección de trozos clàsicos según la Anqologia Micra de Maunoury. Comentario semántico, Etimología y Sintaxis, por los Padres Eusebio Hernández y Félix Restrepo, de la Compañía de Jesús. Segunda edición. Friburgo, Herder C.a, 1921.-XXIV + 566 pàgs.

[Hist. Garí] Historia de Fra Joan Garí ermità de Montserrat, segons un Ms. en pergamí e uns retaules qui eren al claustre del monestir Montserratí, ara per primera volta stampada en Barcelona: "La Regional" d'en Antoni Castells, 1899.-15 pàgs.

[Hist. Grem.] V. González Sugranyes Hist. Grem.

[Hist. Sóller] Historia de Sóller en sus reelaciones con la general de Mallorca, por D. José Rullàn. Palma, F. Guasp. Dos toms (1875-1876).

[Hist. Troy.] Les Histories Troyanes de Guiu de Columpnes, traduïdes al català en el XIV segle per En Jacme Conesa y ara per primera volta publicades per R. Miquel y Planas. Barcelona, 1916.-XL + 364 pàgs.

[Holder Alt-celt.] Alt-celtischer Sprachschatz von Alfred Holder. Leipzig, Verl. Teubner, 1896-1913.-Tres toms.

[Hom. Cas.] Homenatge a Mossèn Caseponce. Vallespir, Juillet-Septembre 1931.

[Hom. MP] Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal. Miscelánea de estudios lingüísticos, literarios e históricos. Madrid, 1925.-Tres volums de 848, 718 i 696 pàgs.

[Hom. Org.] Les Homilies d'Organyà, transcripció diplomàtica per Antoni Griera. Barcelona, tip. E. Subirana, 1917.-Aquestes Homilies són considerades com de la darreria del segle XII o primeria del XIII.

[Hübner Monum. Iber.] Monumenta Lingvae Ibericae edidit Aemilivs Hübner. Berolini, G. Reineri, 1893.

[Hubschmid PW] J. Hubschmid. Pyrenäenwörter vorromanischen Ursprungs und das vorromanische Substrat der Alpen. Salamanca, 1954.

[Ignor.] L'Ignorancia, Revista Crònica. Orga y Xeremies d'una Sociedat de Mallorquins.-Ciutat de Mallorca.-Començà a sortir dia 21 de juny de 1879 i acabà dia 25 de juliol de 1885, formant 4 volums.

[Instit. Furs Privil. Val.] Institucions dels Furs y Privilegis del Regne de Valencia. Autor: Micer Pere Hieroni Taraçona.-València, 1580.

[Inv. Abeyar] Inventari dels bens y heretat den Miquel Abeyar, Notari, notable bibliófil mallorqui del sigle XV, publicat de D. Estanislau de K. Aguiló en Boll. Lul., VII, 417-422, 435-440, 448-452.

[Inv. Anfós V] Inventario de los bienes muebles de Alfonso V de Aragón como Infante y como Rey (1412-1424), por Eduardo González Hurtebise.-Anuari IEC, V, 148-188.

[Inv. Arx. Mun. Cervera] Noticia de llibres en inventaris de Cervera, per A. Duràn i Sanpere.-Butll. Bibl. Cat., IV (1917), 127-135.

[Inv. Arx. S. d'Urgell] Bibliografia treta d'alguns inventaris de l'Arxiu de la Catedral d'Urgell, per Mn. Pere Pujol.-Butll. Bibl. Cat., V-VI, 215-220.

[Inv. béns St. Pere de Terrassa, 1415] Inventari dels bens e joyes de la Esgleya de Sant Pere de Terraça, Agost de 1415.-Publicat d'En J. Soler i Palet dins el tom II del Butll. C. Exc. Cat.

[Inv. Bertran] Inventari dels béns d'En Jaume Bertran.-València, 1614.-Ms. de l'Arxiu del Comte de Sallent.

[Inv. Eixarch] Inventari dels béns d'En Eixarch. València, 1517.-Ms. de l'Arxiu del Comte de Sallent.

[Inv. Ber. Prat] Inventarium bonorum honorabilis Berengario de Prato quondam mercatoris civitatis Vicensis.-Un quadern de l'any 1491.

[Inv. Beuló] Inventarium bonorum Augustini beulo quondam Hebdomadarii Sedis Vicensis. Un quadern de l'any 1493.

[Inv. Caparra] Inventarium Philipi Caparra, ecclesie Vicensis.-Un quadern de l'any 1493.

[Inv. Grau] Inventarium bonorum Ven. Gabrielis de Gradu, quondam notarii.-Un quadern de l'any 1489.

[Inv. Pellisso] Inventarium bonorum Joannis Pellisso, quondam doctoris Vicensis.-Un quadern de l'any 1486.

[Inv. Pr. Viana] Inventari dels bens del Príncep de Viana (any 1461).-Col. Bof., XXVI, 123-178.

[Inv. Puig] Inventarium bonorum Jacobi de Podio, quondam mercatoris civitatis vicensis.-Un quadern de l'any 1491.

[Isern SdeP] Sol de Posta, per Eusebi Isern Dalmau.

[Isidor Etym.] Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. M. Lindsay. Oxford, Clarendon, 1911.-Dos toms.

[Isop Faules] Les Faules d'Isop. Text català i gravats reproduïts de dues edicions gòtiques del segle XVI (Barcelona, 1550? i 1576) afegida una noticia preliminar per R. Miquel i Planas. Barcelona, MCMVIII.

[Jacob Xalabín] Açi comenssa la Istoria de Jacob Xalabin ffill del Almorat senyor de la Turquia. Obra manuscrita, de lletra del segle XV, existent a la Biblioteca Nacional de Paris. Edició R. Miquel i Planes ("Histories d'altre temps", VII), Barcelona, 1910.

[Jafer] Declaracions fetes de duptes sobre los Furs nous per Misser Guillem Jaffer. L'autor era un jurista valencià, conseller del Rei, que vivia en el segle XIV. L'opuscle es troba en un ms. del segle XV i ha estat publicat per J. Beneyto en BSCC, xvii, 71-81.

[Jahuda] Jahuda Bonsenyor. Llibre de paraules e dits de savis e filosofs, los Proverbis de Salamo, lo Llibre de Cato, fets estampar complets per primera vegada ab un pròlech y documents per En Gabriel Llabrés y Quintana. Palma de Mallorca, J. Colomar, 1889.

[Jampy Lliris] Mn. M. Jampy. Lliris, roses y violes. Perpinyà, 1914.

[Jaume I, Cròn.] Libre dels feyts esdeuenguts en la uida del molt alt senyor Rey En Jacme lo Conqueridor: tret del Ms. que lonrat en Ponç de Copons, per la gracia de Deu abbat del Monestir de Sancta Maria de Poblet, feu escriure de la ma den Celesti Destorrens: e fo acabat lo dia de sent Lambert, a. xvij. del mes de setembre en lany M.CCC.XL.IIJ. Ed. "Biblioteca Catalana" d'En M. Aguiló; 535 pàgs.-Citam per capítols.

[Jaume I, Sent.] Sentencia donada per lo rey en Jacme sobre los delmes e primicies del regne de valentia. Estampada a València l'any 1487.

[Jordi de St. Jordi] Obres poètiques de Jordi de Sant Jordit (Segles XIV-XV) recullides i publicades per J. Massó Torrents. Barcelona, "L'Avenç". 1902.-Citam per la numeració de les composicions.

[Jud Altr. Wortg.] Probleme der altromanischen Wortgeographie von J. Jud.-ZRPh, XXXVIII, 1-75.

[Jud Kirchenspr.] Zur Geschichte der bündner-romanischen Kirchensprache... Vortrag mit Anmerkungen von J. Jud. Chur, 1919.

[Justif. Cat. arm.] Justificació en de aver pres lo principat de Cathalunya las armes. Compost per manament dels molt Hilustres Senyors Deputats y Oydors de Comptes del General de Cathalunya. Any 1640.

[Keil Gramm. Lat.] Grammatici Latini ex recensione Henrici Keilii. Lipsiae, ed. G. G. Teubner.-Vuit toms (1857-1870).

[Körting LRW] Lateinisch-Romanisches Wörterbuch (Etymologisches Wörterbuch der romanischen Hauptsprachen) von Gustav Körting. 3.a ed.-Paderborn, Schönningh, 1907.-VIII+687 pàgs.

[Krüger Hpyr.] Die Hochpyrenäen von Fritz Krüger. Hamburg, 1934-1939.

[Krüger San.] Die Gegenstandskultur Sanabrias und seiner Nachbargebiete. Ein Beitrag zur spanischen und portugiesischen Volkskunde, von Fritz Krüger. Hamburg, 1925.-322 pàgs. de text, 26 fulls de fotogravats i un mapa.

[Krüger Untersuch.] Sprachgeographische Untersuchungen in Languedoc und Roussillon. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde... von Fritz Krüger. Hamburg. 1911.

[Labèrnia-S. Dicc.] Diccionari de la Llengua Catalana ab la correspondencia castellana. Nova edició, enciclopèdica il·lustrada. Barcelona, Salvat y Comp.a edit.-Tres volums. Aquest Dicionari té com a fonament principal el Diccionari d'En Pere Labèrnia.

[Lacavalleria Dicc. o Gazoph.] Gazophylacium Catalano-Latinum, dictiones phrasibus illustratas, ordine literario comprehendens, cui subjicitur irregularium verborum elenchus. Auctore Joanne Lacavalleria et Dulach V. I. D. Anno 1696. Barcinone, apud Antonium Lacavalleria, in viâ Librariâ.

[Lamano Dial. Salm.] El Dialecto Vulgar Salmantino por José de Lamano y Beneite. Salamanca, 1915.-680 pàgs.

[Lang.] Language. Journal of the Linguistic Society of America. Baltimore.

[Lerchundi Voc.] Vocabulario español-aràbigo del dialecto de Marruecos, con gran número de voces usadas en Oriente y en Argelia, por el M. R. P. Fr. José Lerchundi... Tánger, Imp. Misión católico-española, 1892.

[Letra Rey. Cost.] "Letra de Reyals Costums tremesa per misser Francesch petrarcha a mossen nicholau adzerol seneschal del regna de Napolls per lo rey fill del princep de Taranto e marit segon de la Reyna Johana apres quell dit Rey e Reyna perseguits per sos barons agueren a derenclir Napolls he fugir en prohençe e puys victoriosament tornaren en Napolls e cobraren son regna lo qual en lo cas que feu la dita letra possehiren en paciffica pau apres l'agueren recobrat".-Aquesta carta l'escriví el Petrarca en llatí, i un escriptor anònim la traduí en català. Publicada en l'Anuari IEC, 1907, ps. 347-351.

[Leuda Coll. 1249] Capítols de la Leuda de Colliure, que fo feta leuda de Tortosa (1249), ap. RLR, iv, 247-255.

[Leuda Puigc. Quer. 1288] Leudes de Puigcerdà e de la Vall de Querol. (1288). Publicació de Mr. Alart. RLR, iv, 501-508.

[Leuda Tort. 1252] Capítols de la Lleuda de Tortosa que no se troben dins la Lleuda de Colliure (1252). Publicació de Mr. Alart, RLR, iii, 255-256.

[Levy Prov. Suppl. Wb.] Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. Berichtigungen und ergänzungen zu Raynouards Lexique Roman, von Emil Levy.-Leipzig, O. R. Reisland.-Vuit toms (1894-1924).

[Leys e ordin. mar.] Segueixen algunes Leys e Ordinacions tretes de Recognoverunt proceres. e daltres tocants a casos marítims e mercantiuols. Publicades d'En Moliné y Brasés dins sa edició del "Libre de Consolat de Mar", pàgs. 214-216.

[Libre de tres] Lo libre de tres. Recull de proverbis, sentències i berbes, del segle XIV o XV. El trobà Morel-Fatio en el ms. 377 de la biblíoteca de Carpentras i el publicà a Rom., XII, 230-242.

[Lindsay Lat.] The Latin Language. An historial account of latin sounds, stems, and flexions, by W. M. Lindsay, M. A. Oxford, 1894.

[Liost Munt.] Guerau de Liost. La muntanya d'amethystes. Barcelona, 1908.

[Littré Dict. Fr.] Dictionnaire de la Langue Française... par E. Littré, de l'Académie Française. Paris, Libr. Hachette, 1877-78. Cinc toms.

[López Mendizábal Dicc.] Bera'tar Eroman Mirena Aba. Buruñurduna. Diccionario Castellano-Euzkera. López Mendizabal' dar Ixaka. Euzkel-erdel-iztegia.-Tolosa, 1916.-514 + 654 pàgs.

[López-Picó Espect.] J. M.a López-Picó. Espectacles i-Mitologia. Poesies.

[López-Picó Interm.] Josep M.a López-Picó. Intermezzo mallorquí. Mallorca, 1946.

[López-Picó Lleures] Lleures barcelonins. J. M.a López-Picó. Barcelona, Editorial Catalana.

[López-Picó Nits] J. M.a López-Picó. De les mil i una nits. Barcelona, Ed. Catalana.

[López Rel.] Relació de la peregrinació a Jerusalem y Palestina, escrita per lo reverend P. Joan López franciscà de Catalunya (1762-1781). Publicada de Mn. Jaume Collell en Cat. Pal., Barcelona, 1900.

[Luchaire Idiom. Pyr.] Études sur les Idiomes Pprénéens de la Region Française, par Achille Luchaire.-Paris, 1879.

[Lun.] Luis Faraudo de Saint Germain. Un lunario valenciano cuatrocentista. Text català del segle XV, publicat en BABL, xxiii, 9-48.

[Llaors St. Cristòfol] Obra a llaors del benauenturat lo senyor sant Xristofol. Descripció d'un certamen celebrat a València l'any 1488, a honor de Sant Cristòfol, estampada amb lletra gòtica. Exemplar existent a la Biblioteca Nacional de Madrid, del qual hi ha fragments reproduïts ap. Ribelles, Bibliogr., I, 550-559.

[Llensa] S. Llensa de Gelcen. Breve historia de las medidas superficiales agrarias de la antigüedad y estudio particular de aquellas cuyo uso es tradicional en Cataluña. De "Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas", X, 67-128. Barcelona, 1951.

[Lleonart Conv.] Josep Lleonart. Dues conversions i una mort. Barcelona, Biblioteca Literaria.

[Llibre Abelló] Còpia del llibre de Privilegis, Sentències i Provisions Reials de l'Arxiu de la Universitat, Ciutat i Regne de Mallorca, intitulat Llibre den Abelló. Anys 1745.-Codi 18231 de la Biblioteca Nacional (Madrid). Conté documents del segle XIII fins al XVI. Segons Quadrado, tal llibre prengué nom del notari Joan Abelló, escrivà de la Universitat de Mallorca (1513-1515).

[Llompart Poemes] o [Llompart PM] Josep Maria Llompart. Poemes de Mondragó. Mallorca, Editorial Moll.

[Llorente Versos] Llibrets de Versos escrits per Teodor Llorente, Mestre en Gay Saber. Preàmbul de M. Menéndez y Pelayo. València, 1914.-2 tomets.

[Lluís Rec.] Joan Lluís. Records de la meva vida de pastor. Barcelona, Ed. Barcino, 1955.

[Llull Am.] Ramon Lull. Art Amativa. Arbre de Filosofia, desiderat. Escrits a Montpeller l'any 1290. Mallorca, 1933.

[Llull Arbre Sc.] Obres de Ramon Lull. Arbre de Sciencia escrit a la ciutat de Roma l'any M.CC.lxxxxv.-Tres toms: el I (1917) editat de la Comissió Editora Lulliana; els toms II (1923) i III, de Mossèn Salvador Galmés.

[Llull Blanq.] Obres de Ramon Lull. Libre de Blanquerna escrit a Montpeller devers l'any M.CC.lxxxiiij. Palma de Mallorca, Comissió Editora Lulliana, 1914.-Van inclosos dins aqueix volum el Libre de Amic e Amat i l'Art de Contemplació.

[Llull Cavall.] Libre del Orde de Cauayleria compost a Miramar de Mallorca per mestre Ramon Lull.-Ed. Marian Aguiló, Barcelona, 1879.

[Llull Cont.] Obres de Ramon Lull. Libre de Contemplació en Deu, escrit a Mallorca i transladat d'aràbic en romanç vulgar devers l'any M.CC.lxxij. Palma de Mallorca. Comissió Editora Lulliana, 1906-1914 (set toms).

[Llull Dem.] Llibre de Demostracions qui és una branca de la Art d'atrobar veritat, escrit a Mallorca devers l'any 1275. Transcripció directa amb facsímils, proemi i variants dels més vells manuscrits, per Moss. Salvador Galmés. Mallorca, 1930.-608 pàgs.

[Llull Doctr. inf.] Libre anomenat de La Doctrina dels infants. Obra de Ramon Llull. Codi de la Biblioteca Ambrosiana de Milano, publicat del prof. P. E. Guarnerio (Anuari IEC, 1908, ii, 514 ss.), amb un glossari.

[Llull Doctr. Pueril] [Llull Conf.] Obres de Ramón Lull. Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria. Llibre de Clerecia. Art de Confessió. Palma, Comissió Editora Lulliana, 1906.

[Llull Fèlix] Obres de Ramon Lull. Fèlix de les Maravelles del Mon. Texto original publicado e ilustrado con notas y variantes por Jerónimo Rosselló. Palma de Mallorca, 1903.-Dos toms.

[Llull Fil.] Ramon Lull. Arbre de Philosophia d'Amor. Publicat dins el Volum II de les "Obres de Ramon Lull", ed. J. Rosselló, pàgs. 3-179.

[Llull Gatz.] Lógica del Gatzell (Al-Gazzali), compendiada y posada en rims per En Ramon Lull. Publicada per En Jordi Rubió segons els mss. de Munich, Roma i Sevilla, ap. Anuari IEC, 1913-4, v, 332-352.-La citem seguint la numeració dels versos.

[Llull Gentil;-Intenció;-Prov.] Obras de Ramon Lull. Libre del Gentil e los Tres Savis. Libre de la Primera e Segona Intencio. Libre de mil Proverbis. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes por Jerónimo Rosselló. Palma de Mallorca, 1901.

[Llull Or.] Ramon Lull. Llibre de Oració e de Doctrina de amar Déu. Publicat dins el Volum II de les "Obres de Ramon Lull", ed. J. Rosselló, pàgs. 183-267.

[Llull Rim.] Obras Rimadas de Ramón Lull. ...publicadas por primera vez... por Gerónimo Rosselló. Palma, Imp. P. J. Gelabert, 1859.-772 pàgs.

[Llull Sta. Mar.;-Hores;-Bened.] Obres de Ramón Lull. Libre de Sancta Maria. Hores de Sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Mallorca, 1915.-Es el tom X de les obres lul·lianes publicades de la Comissió Editora Lul·liana.

[Macabich Feud.] I. Macabich. El Feudalismo en Ibiza (Apuntes históricos). (Segunda edición). Parte narrativa. Palma de Mallorca, Imp. Soler.-IV+150 pàgs.

[Macabich Sta. Mar.] Santa María la Mayor. Los Cronistas (Apuntes históricos) por Don Isidoro Macabich Llobet. 1915, Imp. Tur, Ibiza.-XX+148 pàgs.

[Macer] Libre que feu Macer de les erbes quina virtut han, Ms. del segle XV, de la Bibl. Universitària de València.-El Dr. D. Faustí Barberà publicà aquest llibre dalt "Revista Valenciana de Ciencias Médicas". Any 1906 (V. Ribelles Bibliogr.).

[Madoz Dicc. Geogr.] Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, por Pascual Madoz. Madrid. 1845-1850.-16 toms.

[Maldà Col·legi] R. d'Amat i de Cortada, baró de Maldà. El Col·legi de la Bona Vida. Biblioteca Selecta, 141. Barcelona, 1954.

[Malkiel Stud.] Studies in the reconstruction of Hispano-latin word families, by Yakov Malkiel. University of California, 1954.

[Malla Pec. remut] Lo Pecador Remut de Mn. Felip de Malla, predicador del Rey Anfós V. Ms. acabat l'any 1490, existent a la Bibl. de Catalunya (n. 465).

[Maragall Enllà] Joan Maragall. Enllà. Poesies. Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1906.-60 pàgs.

[Maragall Obres] Obres completes d'En Joan Maragall. Sèrie Catalana. Poesies. Segona edició, corregida. 1918, Gustau Gili editor. Barcelona.-2 volums.

[March Rims] Diccionari de Rims de Jaume March, editat per A. Griera. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1921.

[Mariners] Libre dels Mariners tret d un Ms. de la bibl. de Carpentras (ap. Aguiló Canç.).

[Marjal] Sa Marjal. Revista mensual. Sa Pobla (Mallorca). Director: Mn. Juan Parera. Començà a publicar-se l'any 1909.

[Marroig Refr.] Refrans, Ditxos y Modismos Mallorquins, replegats per B[artomeu] M[arroig] M[esquida] (de la Ciutat de Mallorca, segona meitat del segle XIX). Manuscrit.

[Marsili Cròn.] Crònica de la vida del Rey En Jaume lo Conqueridor, escrita de Fr. Pere Marsili, dominic del segle XIV. Es una traducció amplificada en llatí que Fr. Marsili féu del "Libre dels Feyts" del Rei En Jaume, tornada a girar en català per un mallorquí del mateix segle XIV. La primera part (caps. 1-49), relativa a la conquista de Mallorca, fou publicada ap. Quadrado Conq. Mall., 17-146.

[Martí G., Dicc.] Diccionario General Valenciano-Castellano, por D. Joaquín Martí y Gadea, Pbro. Valencia, 1891.-1975 pàgines.

[Martí G., Tip. mod.] Tipos, modismes y coses rares y curioses de la terra del Ge, arreplegades y ordenades per un aficionat (J. Martí y Gadea).-Dos toms: el primer de 410 pàgs. en quart menor, + 12 de taula + 166 del primer afegitó, + 140 del segon afegitó. Estampat a València l'any 1912.-El segon tom, estampat a València l'any 1918, de 335 pàgs. del mateix tamany.

[Martí G., Troços] Troços y moços per Joaquim Martí Gadea. València.

[Martínez] Obras de Pero Martínez, escritor catalán del siglo XV. Edición, prólogo y notas por Martín de Riquer, Barcelona, 1945.-Conté les obres "Mirall dels divinals assots" (p. 19-91), "Carta al príncep de Viana" (pàgs. 95-96) i "Poesies" (pàgs. 99-136).

[Martínez Aloy, Geogr. Val.] V. Geogr. Val.

[Martínez F., Cansó] Daniel Martínez Ferrando. La Cansó del Isolat. Poesies. Valencia. Imp. A. López.

[Martínez F., Visions] Daniel Martínez Ferrando. Visions de l'Horta. Poesíes valencianes. Imp. "L'Avenç", 1916.

[Martínez Folkl.] F. Martínez y Martínez. Folklore Valencià.-Dos toms (València, 1912 i 1920).

[Marx Term. Kork.] Die Katalanische Terminologie der Korkstopfererzeugung von Rainer Marx. (Rev. Dial. Rom., VI, 1-80).

[Mas Canç. pop.] Cançons populars catalanes armonisades per En D. Mas i Serracant. Barcelona.

[Masclans Pl.] Francesc Masclans i Girvés. Els noms vulgars de les plantes a les terres catalanes. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1954.

[Mascó Regl. Am.] Regles de Amor i Parlament de un Hom i una Fembra. Obra atribuïda al Canceller Mossen Domingo Mascó (segle XIV), amb un estudi crític de Eduard Julià. Primera estampació. Any 1920 [Castelló de la Plana, Sociedad Castellonense de Cultura].-Cites per pàgines de l'edició.

[Masdovelles] Cançoner dels Masdovelles (ms. n.o 11 de la Biblioteca de Catalunya) publicat per R. Aramon i Serra. Institut d'Estudis Catalans, 1938.-XXXVI+320 pàgs.

[Masifern Coses Amp.] Ramón Masifern. Coses de l'Ampurdà. Idilis y Cançons. Barcelona, 1918.-XXXII+176 pàgs.

[Massó Croquis] J. Massó Torrents. Croquis Pirenencs. Barcelona, "L'Avenç", 1896.-203 pàgines.

[Mat. Canç. III] Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Volum III. Barcelona, 1929.

[Mateu Voc. Num.] Felipe Mateu y Llopis. Vocabulario hispánico de Numismática. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1946.

[Matons Voc. oli] Vocabulari de l'oli i de l'olivera, per A. Matons (Butll. Dial. Cat., 1922).

[Maura Ayg.] Gabriel Maura y Montaner. Aygo-forts. Nova edició aumentada amb poesies. Tip. J. Tous, Palma, 1913.-XVIII+211 pàgs.

[Medic. Part.] Libre de les Medicines Particulars. Versión catalana trescentista del texto árabe del Tratado de los medicamentos simples de Ibn Wáfid, autor médico toledano del siglo XI. Transcripción, estudio proemial y glosario por Luis Faraudo de SaintGermain. BABL, 1943.

[Mem. Ac. B. L.] Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona.

[Mem. Assoc. Excurs.] Memorias de la Associació Catalanista d'Excursions científicas. Barcelona.

[Mém. Soc. Neoph.] Mémoires de la Société Néophilologique de Helsingfors.

[Menaguerra Cav.] Ponç de Menaguerra. Lo Cavaller. Text valencià del segle XV. Barcelona, "Els Nostres Clàssics", vol. 57.

[Menéndez Pelayo Heter.] Historia de los Heterodoxos Españoles, por Marcelino Menéndez y Pelayo. Madrid, 1880-1881.-Tres toms.

[Menéndez Pidal Cid] Cantar de Mio Cid. Texto, Gramática y Vocabulario, por R. Menéndez Pidal. Madrid, Imp. Bailly-Baillière.-Tres toms (1908-1911).

[Menéndez Pidal Gram.] Manual Elemental de Gramática Histórica Española por R. Menéndez Pidal. Segunda edición. Madrid, Libr. V. Suárez, 1905.

[Menéndez Pidal Oríg.] Orígenes del Español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI. Por R. Menéndez Pidal. Madrid, Imp. Hernando, 1926.-XII+579 pàgs.

[Menéndez Pidal Top.] Ramón Menéndez Pidal. Toponimia prerrománica hispana. Madrid, Editorial Gredos.

[Mestre Voc. Tort.] Vocabulario català de Tortosa per Francesch Mestre i Noè. (Butll. Dial. Cat., 1915).

[Mestres Est.] Apeles Mestres. Estiuet de Sant Marti. Barcelona, 1892.

[Mestres Marg.] Apeles Mestres. Margaridó. Poema.-Barcelona, 1890.

[Mestres Odas y Bal.] Apeles Mestres. Odas serenas y Novas Baladas. Segona edició. Barcelona, Ed. Antoni López.

[Mestres Tard.] Apeles Mestres. Tardanies. Ab un pròlech de Lluis Via. Barcelona, Ilustració Catalana.

[Metge Fort.] Bernat Metge. Llibre de Fortuna e Prudència. "Els Nostres Clàssics", n.o 10, págs. 57-100.

[Metge Med.] La Medicina feta per En Bernat Metge, apropiada a tot mal. "Els Nostres Clàssics", n.o 10, pàgs. 52-56.

[Metge Sermó] Bernat Metge. Sermó. "Els Nostres Clàssics", n.o 10, pàgs. 44-51.

[Metge Somni] Lo Somni d'En Bernat Metge. Text català del XIV segle novament publicat ab notes bibliogràfiques y crítiques per R. Miquel y Planas. Barcelona, MCMVII.-XL+123 pàgs.

[Meyer-Lübke Gramm] Grammaire des Langues Romanes par W. Meyer. Traduction française par Eugène Rabiet. Paris, H. Welter. 1889-1906.-Quatre volums.

[Meyer-Lübke Katal.] Das Katalanische. Seine Stellung zum Spanischen und Provenzalischen, sprachwissenschaftlich und historisch dargestellt, von W. Meyer-Lübke. Heidelberg, 1925.-XII+191 pàgs.

[Meyer-Lübke Noms lloch Urg.] W. Meyer-Lübke. Els noms de lloc en el domini de ladiòcesi d'Urgell, BDC, XI, 1-32.

[Meyer-Lübdke REW] V. REW.

[Micer Johan] Receptari de Micer Johan, ms. del segle XV, publicat per E. Moliné i Brasés en BABL, VII, 322-336, 407-440.

[Milà Obres] Obras completas del doctor D. Manuel Milà y Fontanals... coleccionadas por el Dr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo. Barcelona, Libr. Verdaguer.-Vuit toms.

[Milà Rom.] Romancerillo Catalán. Canciones tradicionales. Segunda edición refundida y aumentada.-Es el tom VIII de les "Obras completas" d'En Milà i Fontanals.

[Miret Bech oques] Sempre han tingut bech les oques. Apuntacions per la historia de les costums privades, per En Joaquim Miret y Sans. Barcelona, estampa F. Badia.-Dues sèries (1905-1906).

[Miret Cartoral] Cartoral dels Templers de les comandes de Gardeny y Barbens, per Joaquim Miret y Sans. Barcelona, "L'Avenç", 1899.

[Miret Doc.] Documents en langue catalane (Haute vallée du Segre, XI, XII siècles) par Joaquim Miret y Sans.-Extrait de la "Revue Hispanique", XIX. New York, Paris, 1908.

[Miret Hist. Alguayre] Noticia històrica del Monestir d'Alguayre de la Orde Sagrada y Militar del Hospital de Sant Joan de Jerusalem, per Joaquim Miret y Sans. Barcelona, "L'Avenç", 1899.

[Miret Templers] Les Cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, aplech de noves y documents històrichs per Joaquim Miret y Sans. Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caritat, 1910.

[Miret Vescomtes] Los Vescomtes de Cerdanya, Conflent y Bergadá. Memoria llegida en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona... per D. Joaquim Miret y Sans. Barcelona, 1901.

[Miró Afor.] Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengues, per Oleguer Miró y Borràs. Barcelona, Llibr. Verdaguer, 1900.-473 págs.

[Misc. Alc.] Miscelánea Filológica dedicada a D. Antonio M.a Alcover, con motivo de la publicación del "Diccionari Català-Valencià-Balear". Palma de Mallorca, 1932.

[Misc. Fabra] Miscel·lània dedicada a Pompeu Fabra. Buenos Aires.

[Misc. Puig] Miscel·lània Puig i Cadafalch. Tom I. Institut d'Estudis Catalans, 1947-51.

[Misc. Rubió] Homenatge a Antonio i Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lingüistics. Barcelona, 1946.-Tres volums.

[Miscel. Folkl.] Miscelánea Folklórica per los Srs. Almirall, Arabia, Bosch de la Trinxeria, Bru, Cortils, Gomis, Maspons y Labrós, Roca y Cusi, Segura y Vidal de Valenciano. Barcelona, 1887.-VII+182 pàgs.

[Mistral Tresor] Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français embrassant les divers dialectes de la Langue d'Oc moderne, par Frédéric Mistral. Aix-en Provence, Veuve Remondet Aubin, libr.-éd.-Dos volums: el I (A-F) de 1196 pàgs.; el II (G-Z) de 1165.

[Mohl Chron. Lat.] Introduction à la Chronologie du Latin Vulgaire. Étude de Philologie Historique par F. George Mohl, Lecteur à la Université Imperiale et Royale de Prague. Paris, 1899.-339 pàgs.

[Molera Pron. 1533] Pronostich per l'any 1533 compost per lo Reuerent mestre Gaspar Molera e estampat a Barcelona per Carles Amoros a XX. de Febrer del dit any. Edició facsimil. Francesch Carreras e Candi. Barcelona, 1909.

[Molins Cafet.] El Cafetero del Ampurdán. Manual completo de confitería, pastelería y chocolatería... compuesto por Cándido Molins y Romagueras. La Bisbal, Tip. A. de Torres, 1868.-351 pàgines.

[Molins Med. rur.] Tratado de Medicina rural, o sea la curación de las enfermedades por medicamentos vegetales, por D. Ramón Elías de Molins, médico-cirujano. Madrid, 1884.-VII+296 pàgines.

[Moll Ciut.] Francesc de B. Moll. Estudi fonètich y lexical del dialecte de Ciutadella. Extret de Misc. Alc.-72 pàgs.

[Moll Gr.] Francisco de B. Moll. Gramática histórica catalana. Madrid, Ed. Gredos, 1952.

[Moll Molins] Vocabulari tècnic dels molins de vent de les Balears, per Francesc de B. Moll. Barcelona, 1933. (Extret del BDC, XXI).

[Moll Supl.] Suplement català al "Romanisches etymologisches Wörterbuch", per Francesc de B. Moll. Barcelona, Oficina Romànica, 1928-1931.-260 pàgs.

[Monsalvatje Not. hist.] Francisco Monsalvatje y Fossas. Noticias históricas. Olot, 1889-1917.-Són 25 toms: I i II, Besalú; III, Baronia de Sta. Pau; IV, Ridaura; V, Vescomtat de Bas; VI i VIII, Monestirs de l'antic comtat de Besalú; VII, monestir de Sta. Maria d'Arles; IX, St. Martí de Canigó; X, Geografia històrica del comtat de Besalú; XI, XII, XIII, XV i XIX, Colecció diplomática del comtat de Besalú; XIV, XVI, XVII i XVIII, els monestirs de la diócesi de Girona; XX, monestir de St. Pere de Casserres; XXI-XXIV, Bísbat d'Elna; XXV, "Los condes de Ampurias vindicados".

[Montalto Corte Alf.] Lina Montalto. La corte di Alfonso I di Aragona. Vesti e gale. Napoli, R. Ricciardi edit., 1922.-VII+129 pàgs.

[Montanyà Topogr. Pons] Topografía Médica de Pons y sa comarca, per Dr. Francisco X. Montanyà i Santamaría. Lleyda, Tip. Sol i Benet, 1910.-304 pàgs.

[Montanyès Espill] Espill del ben viure y per ajudar a ben morir en lo incert dia y hora de la mort, ordenat per frare Jaume Montanyès, valencià y religiós de la Verge Maria del Carme. Segona impressió de la primera que estampà lo germà del autor Pare Vicent, relligiós Agustino en lo any 1559. València, 1827.

[Montoliu Doc. Ribag.] Documents antics de Ribagorça, per M. de Montoliu (Est. Rom., II, 234-258).

[Montoliu Noms fluv.] Manuel de Montoliu. Els noms de riu i els noms fluvials en la toponimía catalana. BDC, X, 1-33.

[Montoliu Voc. Camp Tarr.] M. de Montoliu. Petit vocabulari del Camp de Tarragona. BDC, VI, 38 ss.

[Moradell Prel. Mil.] Prelvdis Militars, en los qvals se tracta lo que han de saber, y observar los Oficials major, y menors de guerra, y los soldats de la insigne Ciutat de Barcelona, y lo modo que han de jugar las armas, formar esquadrons, repartir las bocas de foch, y altres actes militars. Per Domingo de Moradell Donzell Sargento major, i natural de dita Ciutat Any 1640. Barcelona, Estampa de Jaume Romeu.-46 fols.

[Moral Cons.] Moral Consideració contra las persuassions, vicis y forces de Amor, per lo noble valencià Don Francesch Carroç Pardo de la Casta. (Obreta del segle XVI). Barcelona, 1914.-46 pàgs.

[Morales Id.] Bernat Morales San Martín. Idilis llevantins. Noveletes de l'orta valenciana. Barcelona, Biblioteca Popular de "L'Avenç". 1910.

[Moreira Folkl.] Joan Moreira. Del Folklore Tortosí. Tortosa, 1934.

[Moreno Obra vells] Obra feta per Johan Moreno, per los vells. D'un manuscrit del segle XV. Estampada i inclosa dins Cançon. Satírich, pàgines 237-242.

[Morera Hores llum.] Hores lluminoses. Poesies de Magí Morera y Galicia. Barcelona, Ilustració Catalana.

[Mostassaf] Antonio Pons. Llibre del Mostassaf de Mallorca. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mallorca, 1949.-El text del Libre del Mostassaf pròpiament dit, recopilat en 1448, ocupa les pàgines 1-37 d'aquesta obra; en les pàgines següents fins a la 342 es transcriuen interessants documents dels segles XIV i XV.

[Mostass. Agual.] Libre de la Mostassafharia de la Vila de Agualada. Any 1399.

[Moyà Ocells] Llorenç Moyà. Ocells i peixos. Barcelona, 1953.

[M. Polo] Viatges de Marco Polo. Versió catalana del segle XIV, a cura de Annamaria Gallina. Barcelona, Els Nostres Clàssics, 1959.-240 pàgs.

[MS Klag. segle XIV] Manuscrit XXX C 14 de la biblioteca episcopal de Klagenfurt (Austria), que conté una obra de medicina escrita en català en el segle XIV. Publicada per H. Menhardt en Anuari OR, III (1930), 245-267.-La numeració de les cites és presa de la paginació especial del treball de Menhardt (pàgs. 1-23).

[Muntaner Cròn.] Crónica d'En Ramón Muntaner (1265-1336), ab un prefaci per Joseph Coroleu. Barcelona, "La Renaixença", 1886.-638 pàgs.

[Mus. Bal.] Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes. Palma de Mallorca, Imprenta Gelabert, 1875-1888. Vuit volums.

[Nadal Ben. porq.] Lluís B. Nadal. Lo beneyt y la porqueyrola. Noveleta de costums. Barcelona. Ilustració Catalana.-145 pàgs.

[Nadal Narr.] Lluis B. Nadal. Narracions. Barcelona, Ilustració Catalana.-181 pàgs.

[Navarro Cansons] Mossèn Antòn Navarro. Cansons perdudes. Poesies. Barcelona, Ilustració Catalana.

[Navarro PP] La pau dels poblets. Novela original de Vítor Navarro y Reig. València, 1913.

[Navarro T., Pron.] T. Navarro Tomás. Manual de Pronunciación Española. Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1918.

[Nebot Gram. Val.] Apuntes para una Gramática Valenciana Popular por José Nebot y Pérez. Valencia, Imp. Ripollés, 1894.

[Nebrija Dict.] Lexicon seu Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis... ex Latino sermone in Cathalanum et ad omnium studiosorum utilitatem conversum, Idem etiam ex Cathalana et Castellana lingua in latinam versum... Barcinone. Apud Antonium Oliver Anno M.D.LXXXV.

[Neuphil. Mitt.] Neuphilologische Mitteilungen, herausgegeben vom Neuphilologischen Verein in Helsingfors. Redaktion: A. Wallensköld und H. Suolahti.

[Niepage Mall. Urk.] Laut- und Formenlehre der Mallorkinischen Urkundensprache. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Dorktorwürde... von Martin Niepage aus Magdeburg. Halle a. S. Von Ehrhardt Karras, 1909.

[Nombr. fochs Cat.] Nombrament dels fochs de Cathalunya segons les Corts de Cervera, les quals se celebraren en lany MCCCLIX per lo S. Rey En Pere terç.-Ocupa les pàgs. 1-135 del tom XII de la Col. Bof.

[Nonell Anàl. Fon.] Análisis Fonològich-Ortogràfich de la Llengua Catalana antiga y moderna, per lo P. Jaume Nonell y Mas. Manresa, Tip. St. Jusep, 1896.

[Nonell Anàl. Morf.] Anàlisis Morfològich de la Llengua Catalana antiga comparada ab la moderna, per lo P. Jaume Nonell y Mas, S. J. Manresa, Tip. St. Jusep, 1895.

[Nonell Est.] Estudis Gramaticals sobre la llengua catalana, per el P. Jaume Nonell y Mas. Manresa, Tip. St. Josep, 1898.-136 pàgs.

[Nonell Gram.] Gramàtica de la Llengua Catalana, pel P. Jaume Nonell y Mas. Segona edició. Barcelona, Llibr. A. Verdaguer, 1906.-316 pàgs.

[Not. 1804-1820] Notes manuscrites de fets ocorreguts de 1804 a 1820. Barcelona.

[NSt. Med.] Nuovi Studi Medievali. Rivista di filologia e di storia. Bologna.

[NTerra] La Nostra Terra. Revista mensual. Mallorca. Començà a publicar-se l'any 1928. Interrompuda en el 1936.

[Nudr. Ocells] Llibre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa, ara novament stampat. Barcelona, any 1910.-D'un Ms. de la Bibl. Nacional de Paris, closs. de 1860, n. 212; Anc. fonds, n. 7249.

[Nyrop Gramm. Franç.] Grammaire Historique de la Langue Française par K. Nyrop, Professeur à l'Université de Copenhague. Copenhague, 1904.-4 toms.

[Obrador Arq. lit.] La nostra Arqueología Literaria. Conferència donada a l'Ateneu Barcelonés dia 14 de Maig de 1904, y seguida de Comentaris y Notes bibliogràfiques den M. Obrador y Bennassar. Palma de Mallorca, Imp. filles Colomar, 1905.-115 pàgs.

[Oleo Hist. Men.] Historia de la Isla de Menorca por D. Rafael Oléo y Quadrado... Ciudadela de Menorca, Tip. S. Fábregues, 1874-1876.-Dos toms.

[Oliva Voc. Sopeira] Víctor Oliva, Documents sobre el català parlat a Sopeira (Aragó). Comunicació en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (publicada en el vol. del Congrés, pàgs. 421-435).

[Oliver Hist. Der.] Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa. Por el doctor D. Bienvenido Oliver. Madrid, Impr. M. Ginesta.-Quatre toms (1876-1881).

[Oliver Obres] Obres Catalanes, de Miquel S. Oliver. Ilustració Catalana, Barcelona. Sis toms.

[Oliver Rom.] Romiatge de la Casa Sancta de Jherusalem, fet per mestre Guillem Oliver, ciutadà de Barcelona (1464). Publicat de Mn. Jaume Collell, en Cat. Pal.

[Oller Bof.] Narcís Oller. La Bofetada.

[Oller Bogeria] Narcís Oller. La Bogería. Novela de costums del nostre temps. Barcelona, A. López.-187 pàgs.

[Oller Febre] Narcís Oller. La febre d'or. Barcelona, G. Gili. Dos volums.

[Oller Esc. pobr.] Narcís Oller. L'Escanya-pobres. Estudi d'una passió. Barcelona, 1903.

[Oller Fig. y Pays.] Narcís Oller. Figura y paysatge.

[Oller Hist.] Joan Oller i Rebassa. La història d'uns secrets. Barcelona, Biblioteca Selecta, 1953.

[Oller Llapis ploma] Narcís Oller. Al llapis y a la ploma. Varia. Barcelona, Illustració Catalana, 1918.-221 pàgs.

[Oller Not. col.] Narcís Oller y Moragues. Notas de color. Quadros en prosa ab un prólech de Joseph Yxart. Segona edició. Barcelona, Llibr. A. Verdaguer.-240 pàgs.

[Oller Pap.] La Papallona. Novel·la per Narcís Oller.-N'hi ha diverses edicions.

[Oller Pil. Pr.] Narcís Oller, Pilar Prim. Novela de costums del nostre temps. Segona edició. Barcelona, Ilustració Catalana, 1906.-387 pàgs.

[Oller Rur. Urb.] Narcís Oller. Rurals y Urbanes. Barcelona, Ilustració Catalana.-250 pàgs.

[Oller Vilaniu] Narcís Oller. Vilaniu. Barcelona, G. Gili.

[Ordin. Cons. Sic.] Ordinacions de consellers de Barcelona per lo Consolat de Sicilia. Publicades dins l'edició Moliné del "Libre del Consolat de Mar", pàgs. 209-211.

[Ordin. Hosp.] Ordinacions del Hospital General de la Santa Creu de Barcelona (any 1417) copiades textualment del manuscrit original y prologades per Joseph M.a Roca. Barcelona, Imp. Fidel Giró, 1920.

[Ordin. Ilerd.] Ordinarius secundum consuetudinem ecclesiae hylerdensis. Estampat a Lleida, devers l'any 1495. N'hi ha un tros reestampat ap. Rev. Bibliogr. Cat., VII, 63-68.

[Ordin. Jueus, s. XIV] Ordinaciones de los Concelleres de Barcelona sobre Judíos en el siglo XIV, por D. Francisco de Bofarull, ap. BABL, VI, 97-102.

[Ordin. Mall.] Ordinacions y Sumari dels privilegis, consuetuds, y bons usos del Regne de Mallorca. Donats a la estampa per Antoni Moll, Notari, Síndich y Archiver perpétuo de la Universitat de dit Regne. En Mallorca en Casa de Pera Guasp. 1663.-423 pàgs. en fol.

[Ordin. mar. 1435] Ordínacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims. Les quals foren publicades a vint y un de noembre del any de M.CCCCXXXV.-Incloses dins l'edició Moliné del "Libre de Consolat de Mar", 211-213.

[Ordin. Palat.] (Ordinacions Palatines) Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç rey Darago sobre lo regiment de tots los officials de la sua cort. Publicades ap. Col. Bof., V, 7-266.

[Ordin. Perp.] Ordinacions diverses que el Rei de Mallorca o sos Lloctinents feren lo any 1310.-Publicació de Mr. Alart, ap. RLR, X, 57-69.

[Ordin. segur. mar.] Ordinacions de consellers de Barcelona derrerament fetes sobre les Seguretats Marítimes. Publicades d'En Moliné y Brasés dins la seva edició del "Libre de Consolat de Mar", pàgs. 217-225.

[Ordin. Univ. 1596] Ordinacions e nou Redreç fet per instauratio, reformatio, e reparatio de la Universitat del Studi General de la Ciutat de Barcelona, en lo any mil cinchcents noranta sis. Barcelona.-Gabriel Graells y Girardo Dotil. [1596]. 8 fulles + 152 pàgs. + 6 fulles. Es a la Biblioteca Universitària de Barcelona.

[Ordin. Univ. 1629] Ordinacions e nov redres, fet per instauratio, reformatio, e reparatio de la Vniversitat de Barcelona en lo any 1629. Barcelona, Est. Pere Lacavalleria.-166 pàgs.

[Ordin. Univ. 1638] Ordinacions y nou redres de la Universitat Literaria de la present Ciutat de Barcelona. 1638.-Manuscrit, 5 fulles + 88 fols. Enquadernació en pergamí.-Es a la Biblioteca Universitària de Barcelona.

[Ordin. Univ. 1560] Ordinacions per Reformació y perpetua fundació de la Vniversitat del Studi General de la Civtat de Barcelona. En Barcelona en casa de Jaume Cortey, any 1560. Exemplar a la Biblioteca Universitària de Barcelona.

[Ordon. Bath.] Ordonament de Bathayla ques fa en barch[inona]. Obra del segle XIV, inclosa dins lo Ms. 3058 de la Biblioteca Vaticana i publicada del prof. R. Otto (ZRPh, XIII, 98-114).

[Ordon. Rey Perp.] Ordonaments diversos que el Rei de Mallorca féu a Perpinyà els anys 1289, 1292, 1295, 1296, 1297, 1298, 1304-1309. Publicació de Mr. Alart, ap. RLR, V, 56-69, 80-102; VII, 42-61; VIII, 18-70; IX, 173-177.

[Orlandis Poes.] Pere Orlandis y Despuig. Poesies. Ciutat de Mallorca, Est. Amengual y Muntaner, 1898.-109 pàgs.

[Ors Gualba] Gualba la de mil veus, per Eugeni d'Ors. Barcelona, Editorial Selecta.

[Ors Plantada] La Ben Plantada, per Eugeni d'Ors. Barcelona, Editorial Selecta.

[Paasch Dict. Mar.] Cap. Paasch. From Keel to Truck. De la quille à la pomme du mat. Vom Kiel zum Flaggenknopf. De quilla a perilla. Dalla chiglia al pomo dell' albero. Dictionnaire de Marine anglais-français-allemand-espagnol-italien. Quatrième edition revisée et completée... par P. Challamel,... F. E. Matthiesen,... A. Budde,... P. Montojo,... G. Romairone... Paris, A. Challamel, 1908.-Un vol. de 803 pàgs. + 109 fullés de làmines + 150 pàgs. d'índexs alfabètics en les cinc llengües.

[Paladi] Libre de Agricultura segons Paladi. Obra del segle XIV o XV, dividida en sis llibres, el primer dels quals fou reproduït per G. Llabrés en Boll. Llul. VI, 151-153.

[Palomba Gramm. alg.] Giovanni Palomba. Grammatica del dialetto algherese odierno. Sassari, Tip. G. Montorsi, 1906.

[Par Sint.] Sintaxi Catalana segons los escrits en prosa de Bernat Metge (1398), per Anfós Par.-Halle (Saale), Max Niemeyer, 1923.-XII + 580 pàgs.

[Parera Crest.] Noticies Històriques sobre l'antich Santuari de Crestaig, per D. J. P[arera], pre. Sa Pobla, any 1911. Ciutat de Mallorca. 234 pàgs.

[Paris e Viana] Historia de las amors e vida del caualler Paris e de Viana filla del dalfí de França. Estampada a Girona l'any 1495 per Diego Gumiel. Reeditada per N'A. Aguiló (1904) i En R. Miquel y Planes (1905). La citam per l'edició Aguiló.

[Pascual Raval] Del Raval... i en festes, per Josep Pascual Tirado. Castelló de la Plana, 1922.-15 pàgs.

[Pascual TT] Josep Pascual i Tirado. Tomba-tossals. Contalles de la terra. Castelló de la Plana. MCMXXX.

[Passi cobles] Lo Passi en cobles escrit per Mossèn Bernat Fenollar y Pere Martínez, precedit de una breu notícia biogràfica dels autors per Francés Martí Grajales. Valencia, F. Domènech, 1912.

[Passió s. XIV] Passió, mort, resurrecció y aparicions de N. S. Jesucrist. Obra manuscrita del segle XIV, d'autor desconegut, descoberta per Mn. Joan Segura en un arxiu de la Segarra, i publicada de N'Ernest Moliné i Brasés (Est. Univ., III, 65, 155, 260, 344, 459, 542; IV, 99, 499).

[Pau Regles] Jeroni Pau, canonge barceloní (segona meitat del segle XV). Additions de vocables a parlar pertinentment. Forma la segona part (nos. 175-325) de les Regles de Fenollar. V. Fenollar Regles.

[Pelay Cans.] Cansons de la terra. Cants populars catalans. Colecció premiada en les exposicions de Viena (1873) y de Filadèlfia (1876), publicada per Francesch Pelay y Briz. Barcelona.-Cinc toms.

[Pelay Endev.] Endevinalles populars catalanes coleccionades per Francesch Pelay y Briz. Barcelona, Llibr. E. Puig, A. Verdaguer, 1882.

[Penya Com.] Comèdies d'en Pere d'A. Penya. Mallorca. Biblioteca "Les Illes d'Or", n.o 1. 152 pàgs.

[Penya Cuyna Mall.] La Cuyna Mallorquina, colecció de receptes de cok, de cuynera, de pastissé, de rebosté, de licorista, de cafeté, de curandero y de doctó de soley; que per la conveniencia d'aquelles persones que vulgan cuynar bé y barato y viure per menjar, publica un aficionat a menjar per viure. Felanitx, Imprenta d'En Bartomeu Reus, any 1905.-174 pàgs. L'autor és D. Pere d'A. Penya.

[Penya Mos.] El Mosaico, colección de escritos literarios en verso y en prosa de Pedro de Alcántara Peña y Nicolau. Felanitx, Imp. B. Reus.-Tres volums.

[Penya Poes.] Poesies en mallorquí popular d'En Pere A. Penya. Palma, 1892.

[Pere IV, Cavall.] Obra de mossen sent Jordi e de cavalleria. Obra del Rey En Pere IV el Cerimoniós, ínterrompuda per la seva mort. Publicada ap. Col. Bof., VI, 21-65. És dividida en capítols ("lleys") i arriba fins a la llei XXXII.

[Pere IV, Cròn.] Crónica del Rey d'Aragó En Pere IV lo Ceremoniós, escrita d'En Bernat Descoll, d'orde i sota la inspecció del mateix rei, i estampada a Barcelona l'any 1546 per Carles Amorós. L'any 1850 N'Antoni Bofarull la publicà a Barcelona. XVI + 432 pàgines a dues columnes per pàgina.

[Pere Pasqual Obres] Obras de S. Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced [1227-1300], en su lengua original [valencià], con la traducción latina y algunas anotaciones per el P. Fr. Pedro Armengol Valenzuela. Roma, Tip. della Pace, 1906-1907. 3 volums.

[Pereç Sant Vicent] La vida de sant vicent ferrer. Comença: "Escriu miquel pereç a la Senyora na Cirera dalpont muller del magnifich miçer pere dalpont Regent la cancelleria y del consell del Rey nostre senyor". València, Joan Jofre de Briansó, 1510. Reeditada l'any 1911 en opuscle de 71 pàgs.

[Pérez-Jorba Poem.] J. Pérez-Jorba. Poemes. Barcelona, 1913.-263 pàgs.

[Pérez Kempis] La imitació de Jesucrist, del venerable Tomàs de Kempis. Traducció catalana de Miquel Pérez, novament publícada per R. Miquel y Planas segons la edició de l'any 1482. Barcelona, MCMXI.-XIX+300 pàgs.

[Perot Jepot] En Perot, En Jepot y jo, o los dos forasters a la comedia. Grand escena comica, escrita en Català-Rossellonès. Perpinyà, A. Julià, 1890.

[Pertusa] Tractat de l'Existència de Déu i de la divinitat i humanitat de Jesucrist, obra del canonge Francesc de Pertusa. Ms. de l'Arxiu Capitular de València, redactat l'any 1440.

[Peset Term.] V. Peset. Terminología psiquiátrica usada en los Estados de la Corona de Aragón en la baja Edad Media. "Archivo Ibero-americano de Historia de la Medicina", tomo X, 1958.

[Petrocchi Dizion.] Nóvo Dizionàrio universale della Lingua Italiana, compilato da P. Petrócchi. Milano, frat. Trèves edit., 1921.-Dos volums grossos.

[Picó Engl.] Tres Englantines (1874-1884-1885). Poesies de Ramón Picó y Campamar. Barcelona, Tip. Fidel Giró, 1886.-76 pàgs.

[Pierres Prov.] Historia de Pierres de Provença y de la Gentil Magalona. Ara novament publicada segons les edicions de 1616? y 1650, per R. Miquel y Planas. Barcelona, 1908.

[Piferrer-Quadrado Bal.] Islas Baleares, por Pablo Piferrer y José M.a Quadrado. Barcelona, 1888.

[Pitarra Butif.] Serafí Pitarra. Lo Butifarra de la Llibertat.

[Pla Carrer] Josep Pla. El-carrer estret. Barcelona, Biblioteca Selecta, 1952.

[Pla Coses, o Pla CV] Josep Pla. Coses vistes. Barcelona, Biblioteca Selecta.

[Pla Pagesos] Josep Pla. Els Pagesos. Biblioteca Selecta, Barcelona.

[Pla Rus.] Josep Pla. Santiago Rusiñol i el seu temps. Biblioteca Selecta, Barcelona.

[Pla SB] Josep Pla. Un senyor de Barcelona. Barcelona, Biblioteca Selecta.

[Plana Sta. Mar.] Alexandre Plana. A l'ombra de Santa Maria del Mar. Barcelona, Biblioteca Literària, 1923.

[Pons Auca] L'Auca de la Pepa. Noveleta de barri per Joan Pons y Massaveu. Barcelona, 1893.-327 pàgs.

[Pons Colla] La colla del carrer. Memorias de xicot, per Joan Pons y Massaveu. Barcelona, Imp. La Renaixenas, 1887.-269 pàgs.

[Pons Com an.] Joan Pons y Massaveu. Com anàvem dient... Contes. Barcelona, Soc. cat. d'edicions, 1917.-212 pàgs.

[Pons G. Poes.] Poesies d'En Juseph Lluis Pons y Gallarza, Mestre en Gay Saber. Palma, 1892.-156 pàgs.

[Pons Ind. text.] R. Pons. Vocabulari de les indústries textils i llurs derivades. Tiratge a part del BDC, tom IV, 1916. Barcelona, 1917.-110 pàgs.

[Pons Llar] Jeroni Pons, Pvre. La llar dels Avis. Novel·la de costums mallorquines. Sóller, 1921.-117 pàgs.

[Pons Set Siv.] Josep-Sebastià Pons. Llibre de les Set Sivelles. Barcelona, ed. Selecta, 1956.-224 pàgs.

[Porcioles Folkl.] Notes Folklóriques sobre la Vall d'Àger, per Juan de Porcioles, notari. Barcelona, Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1899.

[Portella Gloses] Literatura popular mallorquina. T. III. Gloses y Codolades d'En Sebastià Marquès y Ortegues de Sa Portella. Sóller, 1900.-131 pàgs.

[Pou Thes. puer.] Thesaurus Puerilis. Authore Onophrio Povio Gerundensi Artium Doctore. N'hi ha dues edicions de València (1575, 1615), quatre de Barcelona (1579, 1580, 1600, 1684), i una de Perpinyà (1591).

[Pous Empord.] J. Pous Pagès. Empordaneses. Noveletes. Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1905.-218 pàgs.

[Pous Nosa] J. Pous i Pagès. Quan es fa nosa. Novel·la. Versió definitiva. Barcelona, 1948.

[Pous Per la vida] J. Pous Pagès. Per la vida. Novela. Barcelona, Bibl. pop. "L'Avenç", 1903.-118 pàgs.

[Pragm. Aud. Mall.] Pragmatica sanctio Institutionis Regiae Audientiae cum ordine judiciario ejusdem. Anno Dñi. 1618. Palmae Balearium (segles XIV, XV i XVI).

[Pragm. Cat.] Pragmaticas y altres Drets de Catalunya compilats en virtut del cap. de cort XXIV de las Corts per la S. C. y Reyal Maiestat del Rey don Philip nostre Senyor celebradas en la vila de Montso Any MDLXXXV, y novament reimpresas conforme la disposició del Capitol LXXXij de las Corts celebradas en la Ciutat de Barcelona Any MDCCII. Barcelona, Est. Martí y Llopis, 1704.

[Prats Sagr.] Sagrament de bona gracia, obra de Mn. Francesc Prats, del segle XV (ap. Bover Bibl. II, 156-162).

[Primitiu Excav.] Excavacions de València ab motiu dels seus canterellat i eixamples, ara de bell nou portats a la fi, per Nicolau Primitiu. València, 1932.

[Privil. Ordin. Valls Pir.] Textes de Dret Català. Privilegis i Ordinacions de les Valls Pirenenques, editats per Ferran Valls Taberner. Barcelona.-Tres volums: el I (1915) és de la Vall d'Aran; el II (1917) de la Vall d'Àneu, Vall Ferrera i Vall de Querol; el III (1920) és de la Vall d'Andorra.

[Priv. Vilafr.] Privilegios de Vilafranca del Panadés... publicados a doble texto y conteniendo la relación de los lugares que formaban el antiguo Veguerío de Vilafranca. Publicación oficial. Vilafranca del Panadès. Imprenta de Pedro Alagret, 1894.-XIV + 109 planes+10 sense paginar.

[Proc. Eymerich (1391)] "Procedimiento contra los excesos del inquisidor Eymerich en Valencia" (julio de 1391). Archivo Municipal de Barcelona, legajo de los años 1390 a 1392, ap. Menéndez Pelayo Heter., I, 784.

[Proc. Olives] Lo procés de les Oliues e disputa dels Jouens hi dels vells. Obra de diversos autors valencians (Mn. Bernat de Fenollar, En Joan Moreno, Mn. Jaume Gaçull, En Narcís Vinyoles i En Baltasar Portell), estampada a València l'any 1497, reproduïda i inclosa dins el Cançon. Satírich (pàgs. 5-83).

[Psaltiri] Psaltiri en laor de Déu e menyspreu del món. Traducció catalana, feta en 1416 per En Guillem Fontana, de dos tractadets en llatí de Fra Francesc Eximenis. Impresa en 1495. Reeditada en 1933 pel P. Josep Calveras, S. J.

[Puig Espert Esbèrles] Esbèrles del Còr rimades per Francesc Puig Espèrt. València, imp. "Les Arts", 1914.

[Puig Espert Nits] F. Puig Espert. Nits d'Hivern. (Proses). València, 1919.

[Puig Pedro de L.] Episcopologio Barcinonense. Pedro de Luna, último Papa de Aviñón (1387-1430), por el M. I. Sr. D. Sebastián Puig y Puig. Barcelona, 1920.-632 planes.

[Puig T. Llir.] Lliris i Carts, poesies valencianes per Josep M.a Puig Torralba, Mestre en Gay Saber.-València, 1899.

[Pujol Doc.] Biblioteca Filològica de l'Institut de la Llengua Catalana. Documents en vulgar dels segles XI, XII i XIII procedents del Bisbat de la Seu d'Urgell. Compilació de Mn. Pere Pujol, amb un pròleg i un facsímil. Barcelona, 1913.

[Quad. Est.] Quaderns d'Estudi. Revista especialment dedicada a Mestres i Professors. Publicació mensual del Consell d'Investigació Pedagògica de la Diputació de Barcelona sota els auspicis de la Mancomunitat de Catalunya.-Començà a publicar-se l'any 1916.

[Quadrado Conq. Mall.] Historia de la Conquista de Mallorca. Crónicas inéditas de Marsilio y de Desclot en su texto lemosín, vertida la primera al castellano y adicionada con numerosas notas y documentos por D. José M.a Quadrado. Palma, E. Trias, 1850.-542 pàgs.

[Quadrado For. Ciud.] Forenses y ciudadanos. Historia de las disensiones civiles de Mallorca en el siglo XV, por D. José María Quadrado, Archivero del antiguo Reino. Palma, Imprenta y Librería de D. Esteban Trias. 1847.-404 pàgines.

[Quar. 1413] Quaresma de Sant Vicent Ferrer predicada a València l'any 1413. Introducció, notes i transcripció per Josep Sanchis Sivera. Barcelona, 1927.

[Querol Her.] Hereu y Cabalé, per F. de Querol y de Bofarull.

[Querol Monts.] Ferran de Querol y de Bofarull. Montserrat. Tarragona. 1904.

[Querol Or.] Oratges de tardor, per Ferran de Querol y de Bofarull. Reus, 1909.

[Rahon. Verge Maria] Rahonament de la verge Maria ab son fill.-Cobles antigues (ap. Cançon. Aguiló).

[Ramis Alq. Men.] Alquerias ó Posesiones de Menorca en el año de 1815. Puestas por orden alfabético según la división de sus Terminos. Por D. Juan Ramis y Ramis, Individuo de la Real Academia de la Historia etc. Mahón, Imp. P. A. Serra, 1815.-25 pàgs.

[Ramis Clar.] Clarianes. Poesies d'En Joan Ramis d'Ayreflor. Ciutat de Mallorca, 1917.-128 pàgs.

[Ramon Vaca llet] Ramón Ramón i Vidales. Vaca de llet. Novela. Barcelona, Biblioteca Popular de "L'Avenç", 1909.-111 pàgs.

[Raynouard Lex. Rom.] Lexique Roman ou Dictionnaire de la langue des Troubadours comparée avec les autres langues de l'Europe latine... par M. Raynouard. Paris, 1844.-6 volums.

[Regla St. Bernat] Retgla del gloriós Pare St. Bernat, scrita per Mn. Juan Reig, pre., insule Balearum, en Barchinona VI julíol MDXIX.

[Regles d'Amor] Regles de Amor i Parlament de Hom i una Fembra. Obra atribuïda al canceller Domingo Mascó. Segle XIV. Ab un estudi crític de Eduard Julià. Castelló, 1920.-242 pàgs.

[Reis Bret.] Història dels Reis de Bretanya des de Brut fins a Dunvallo. Traducció catalana de la "Historia Regum Britanniae" de Galfred de Monmouth, llibre I. Text català del segle XVI, publicat per Pere Bohigas en Est. Univ. XVI, 213-242.

[Renaixensa] La Renaixensa, Periòdich de Literatura, Ciencias y Arts.-Barcelona.-Començà l'any 1871. Quinzenari, tamany fol. Feia un tom cada any. En el maig de 1873 començà a sortir tres vegades cada mes. L'any 1875 el tamany es reduí a 4 major, fent dos toms cada any. L'any 1881 començà a sortir La Renaixensa diari, que durà fins al 1905. La Renaixença, revista, seguí sortint ensems que el diari fins a l'any 1898, arribant a formar XXIX toms, on col·laboraren quasi tots els escriptors del Renaixement de la nostra Llengua.

[Renat Conj.] Guillem Renat i Ferris. La conjugació dels verbs en valencià. Castelló de la Plana, 1933.-76 pàgines.

[Rep. Pal. Vic.] Reparatio Palacii Episcopalis Vicensis. Un quadern de l'any 1493.

[Repart. Mall.] Llibre del Repartiment que féu de Mallorca el Rei En Jaume, l'any 1232. Publicaren aquest llibre En Quadrado (Conq. Mall., 432-535) amb notes i comentaris, i En Bofarull (Col. Bof., XI, 1-141).

[Repart. Val.] Llibre del Repartiment que féu del Regne de València el Rei en Jaume. (Publicat ap. Col. Bof., XI, 143-656).

[Reua Perp. 1284] Tarifa del dret de reua de Perpinyà (1284), publicada per M. Alart (RLR, IV, 369-377).

[Rev. Arch.] Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, órgano del Cuerpo facultativo del Ramo. Madrid.

[Rev. Bibliogr. Cat.] Revista de Bibliografia Catalana. Barcelona. 1901-1907. Set volums. La fundà i publicà En Jaume Massó i Torrens.

[Rev. Cat.] Revue Catalane. Organe de la Société d'Études Catalanes. Perpignan.-Començà l'any 1907. Sortia dia 15 de cada mes.

[Rev. Dial. Rom.] Revue de Dialectologie Romane publiée pour la "Société Internationale de Dialectologie Romane" par B. Schädel. Bruxelles.-Sis toms de devers 500 pàgs., anys 1909-1915.

[Revest Ens.] La enseñanza en Castellón de 1374 a 1400, por Luis Revest Corzo. 1930.

[Rev. C. Hist.] Revista de Ciencias Históricas, publicada por S. Sanpere y Miquel. Barcelona.-Cinc volums (1880-1887).

[Rev. Fil. Esp.] Revista de Filología Española. Director: Ramón Menéndez Pidal. Madrid, Centro de Estudios Históricos.-Es publica des de l'any 1914.

[Rev. Men.] Revista de Menorca, publicación del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón.-Començà a sortir l'any 1888.

[Rev. Mus. Cat.] Revista Musical Catalana (Butlletí de l'Orfeó Català).-Començà a sortir l'any 1904.

[REW] Romanisches Etymologisches Wörterbuch von W. Meyer-Lübke. Heidelberg. Carl Winter. 1911.-XXIV + 1091 pàgs.

[RFE] V. Rev. Fil. Esp.

[RFH] Revista de Filologia Hispánica. Buenos Aires, Instituto de Filología de la Universidad.

[Riba Joc] Carles Riba. Del joc i del foc. Biblioteca Selecta. Barcelona. 1946.

[Riba Perot] Carles Riba. Les aventures d'En Perot Marrasquí. Barcelona, Editorial Selecta, 1950.

[Ribelles Bibliogr.] Bibliografía de la Lengua Valenciana, o sea, Catálogo razonado por orden alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, discursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe, han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España hasta nuestros días, por José Ribelles Comín... Obra premiada en el concurso público celebrado por la Biblioteca Nacional en 1905 e impresa a expensas del Estado. Madrid, Tip. de "Rev. de Arch. Bibl. y Museos", 1915.

[Riber Camins] Els Camins del Paradís perdut. Dues narracions per Mossèn Llorenç Riber. Barcelona, Editorial Catalana.

[Riber Geòrg.] Els IV llibres de les Geòrgiques de Publi Virgili Maró. Traducció en vers per Mn. Llorenç Riber. Institut de la Llengua Catalana, Barcelona.

[Riber Miny.] Llorenç Riber. La minyonia d'un infant orat. Mallorca, Biblioteca "Les Illes d'Or", n.o 7. 1935.

[Riber Poes.] Llorenç Riber. Poesies. (A sol ixent. Les corones. A sol alt). Associació per la Cultura de Mallorca, 1931.

[Riber Sants Cat.] Els Sants de Catalunya, per Mossèn Llorenç Riber. Barcelona, Editorial Catalana. 1919-21 (4 volums).

[Riber Sol ixent] A sol ixent. Aplech de poesies jovenils de Mn. Llorenç Riber. Ciutat de Mallorca, 1912.

[Ribera Dis.] Juliàn Ribera y Tarragó. Disertaciones y Opúsculos. Madrid, 1928.

[RLR] Revue des Langues Romanes. Societé des Langues Romanes, Montpellier.-Començà a publicar-se l'any 1870.

[R. Marín Millar] Un millar de voces castizas y bien autorizadas que piden lugar en nuestro léxico. Allegábalas de sus lecturas Francisco Rodríguez Marín. Madrid. 1920.

[R. Martí, Voc.] Vocabulista in arabico pubblicato per la prima volta sopra un codice della Biblioteca Riccardiana di Firenze, da C. Schiaparelli. Firenze, Tip. Le Monnier, 1871.-Aquest Vocabulari aràbic-llatí i llatí-aràbic probablement fou escrit del català Fra Ramon Martí, de l'Orde de Predicadors, que visqué en el segle XIII, i ens dóna el llenguatge dels sarraïns valencians.

[Robert Coch] Libre de doctrina pera ben servir, de tallar y de l'art de Coch eo de qualsevol manera de potatyes y salses. Compost de Mestre Robert, Coc del Sereníssim Senyor Don Ferrando Rei de Nàpols.-Llibre raríssim. N'hi ha un exemplar a la Bibl. Univ. de Barcelona, al qual manquen les darreres fulles i per això no hi ha la data. En Torres Amat, "Dicc. Crít. de Escrits. Cat"., p. 545, diu que en féu l'edició el llibreter provençal Carles Amorós a Barcelona l'any 1539.

[Roca Medic. Cat.] Joseph M.a Roca. La Medicina Catalana en temps del Rey Martí. Barcelona, Impr. F. Giró, 1919.

[Roger Pera] Miquel Roger. La Pera de Plata. Biblioteca popular de "L'Avenç". Barcelona, 1905.

[Roger Vida triomf.] Miquel Roger. Vida Triomfant. Novela. Barcelona, Ilustració Catalana, 1911.-172 pàgs.

[Rohlfs Beitr.] Gerhard Rohlfs. Beiträge zur Kenntnis der Pyrendenmundarten. Extrait de la "Revue de Linguistique Romane", tome VII, p. 119-169. Macon. 1933.

[Rohlfs Gasc.] Gerhard Rohlfs. Le Gascon. Études de philologie pyrénéenne. Halle, 1935.

[Roig-Amades Voc. pesca] Vocabulari de la pesca, per E. Roig i J. Amades. BDC, XIV (1926).

[Roig Flama] Josep Roig i Raventós. Flama vivent. [Novel·la]. Editorial Catalana, Barcelona, 1924.

[Rokseth Cér.] Biblioteca Filològica de l'Institut de la Llengua Catalana. XV. Terminologie de la Culture des Céréales à Majorque, par Pierre Rokseth. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1923.

[Rom.] Romania, recueil trimestriel consacré à l'étude des langues et des littératures romanes, fondé en 1872 par Paul Meyer et Gaston Paris.-Paris.-Començà a publicar-se l'any 1872.

[Romeu OP] Josep Romeu. Obra Poètica. Barcelona, 1951.

[Rom. Forsch.] Romanische Forschungen, Organ für romanische Sprachen, Volks- und Mittellatein, herausgegeben von Karl Vollmöller. Erlangen (Alemania).-Començà a publicar-se l'any 1883.

[Rond. de R. Val.] Rondalla de Rondalles, a imitació del Cuento de Cuentos de Don Francisco de Quevedo y de la Història de Històries de Don Diego de Torres; composta per un curiós apassionat de la Llengua Llemosina y treta a llum per Carles Ros. En València, per Benet Monfort, any 1776.-94 pàgs.

[Rond. Eiv.] Joan Castelló Guasch. Rondaies Eivissenques. Palma, 1953.

[Roq.] La Roqueta. Periòdich independent. Ciutat de Mallorca. Estampa de Vda. y fills de P. J. Gelabert.-Eixí tot l'any 1887, des de 1889 fins 1892, i l'any 1902.

[Ros Dicc.] Diccionario Valenciano-Castellano escrito por Carlos Ros... Valencia, Imp. Benito Monfort, 1764.-46 + 350 pàgs.

[Ros Obres] Obres en vers de Carlos Ros. Conferència explicada a la Societat valencianista Lo Rat Penat per lo Dr. D. Faustino Barberà Martí.-Pàgs. 65-106 del llibre titulat Conferencias sobre Carlos Ros. València, 1905.

[Ros Rom.] Romanços escrits per Carles Ros, autor valencià (1703-1773) i publicats pel Dr. Faustí Barberà en el seu llibre Conferencias sobre Carlos Ros, València 1905.

[Rossell Malalt. best.] Malalties del bestiar. M. Rossell i Vilà, inspector d'igiene pecuària. Barcelona, Imp. "L'Avenç", 1911.-363 pàgs.

[Rosselló Many.] Manyoc de fruyta mallorquina per Joan Rosselló de Son Forteza.-242 pàgs.

[Rosselló-Porcel] Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Obra Poètica. Palma de Mallorca, Ediciones R.O.D.A., 1949.

[Rosselló Tard.] Joan Rosselló de Son Forteza. Tardanies. Mallorca, Biblioteca "Les Illes d'Or". 1949.

[Rosselló Valldem.] Coloma Rosselló. Valldemosines. Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1911.-109 pàg.

[Rotger Hist. Poll.] Historia de Pollensa por D. Mateo Rotger y Capllonch. Palma de Mallorca, Amengual y Muntaner.-Tres toms (1897-1906).

[Rovira Dicc.] Diccionari Català-Castellà y Castellà-Català... per A. Rovira i Virgili. Barcelona, A. López ed., 1914.-XVI + 840 pàgs.

[Rubió Dipl.] Antoni Rubió i Lluch. Diplomatari de l'Orient català. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans, 1947.

[Rubió Doc. Cult.] Documents per l'Història de la Cultura Catalana Mig-eval publicats per Antoni Rubió y Lluch. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.-Dos toms (1908-1921).

[Rubió Gayter] Lo Gayter del Llobregat. Poesies de D. Joaquím Rubió y Ors, Mestre en Gay Saber. Edició políglota. Barcelona. Estampa de Jaume Jepús.-Quatre toms (1888-1902).

[Rúbr. Bruniquer] Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Publicat a despeses de l'Excm. Ajuntament y iniciat per D. Francesch Carreres y Candi y D. Bartomeu Gunyalons y Bou. Barcelona, Imp. Henrich y C.a, 1913.-4 volums.

[Ruiz Gana] Àngel Ruiz Pablo. Per fer gana. Palma de Mallorca, Editorial Moll.

[Ruiz Nov.] Novel·letes Menorquines, per Àngel Ruiz i Pablo. Mallorca, Biblioteca "Les Illes d'Or", n.o 3. 1934.-156 pàgs.

[Ruiz Poes.] Angel Ruiz Pablo. Poesies. Mahón, Imp. Parpal, 1911.-94 pàgs.

[Ruscino] Ruscino. Revue d'Histoire et d'Archéologie du Roussillon et des autres pays catalans, paraissant tous les trois mois, fondée et dirigée par Pierre Vidal, bibliothécaire de la ville de Perpignan. Perpignan, Imp.-ed. Barríère et C.-Tres volums (1911, 1912, 1913).

[Rusiñol Illa] Santiago Rusiñol. L'illa de la calma. Bibl. Selecta. Barcelona.

[Russinyol Fulls] Fulls de la Vida per Santiago Rusiñol. Decorats per Ramon Pichot. Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1898.

[Russinyol Orac.] Oracions per Santiago Rusiñol. Decorades amb dibuixos de Miquel Utrillo y musica d'Enric Morera. Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1897.

[Ruyra E-CH] Erkmann-Chatrian. Rondalles de poble. Traducció de J. Ruyra, Barcelona, Biblioteca Popular de "L'Avenç", 1908.-108 pàgs.

[Ruyra Flames] Joaquim Ruyra. Entre flames. Ed. de "La Nova Revista", 1928.

[Ruyra País pler] El País del Pler. Poemet en cinch cants per Joaquim Ruyra. Barcelona, 1906.

[Ruyra Parada] Joaquim Ruyra. La Parada. Barcelona, Editorial Catalana, 1919.

[Ruyra Pinya] Joaquim Ruyra. Pinya de rosa. Barcelona, Editorial Catalana, 1920.-Dos volums.

[RVF] Revista Valenciana de Filologia. Valencia.

[Sachs GO] Georg Sachs. Die germanischen Ortsnamen in Spanien und Portugal. Leipzig, 1932.

[Saderra Cas.] Joseph Saderra. Casolanes. Olot, 1918.-93 pàgs.

[Sagarra All] Josep M.a de Sagarra. All i salobre. Novel·la. Barcelona.

[Sagarra Comte] Josep M.a de Sagarra. El Comte-Arnau. Poema. Barcelona, Editorial Selecta.

[Sagarra Equador] Josep M.a de Sagarra. Entre l'Equador i els tròpics. Barcelona, Editorial Selecta.

[Sagarra Vida] Josep M.a de Sagarra. Vida privada. Novel·la. Barcelona.

[Saisset] Albert Saisset, escriptor humorista rossellonès que es féu popularíssim escrivint amb el pseudònim de Oun Tal. La seva ortografia era a redols la francesa aplicada al català. Publicà aquests aplecs de vers i prosa: 1, Oun Pougnat da Catalanadas (Un punyat de catalanades); 2, Cosas y altras; 3, Historis y Coumedi (Històries i Comèdia); 4, Bestis y Gen (Bèsties i gent); 5, L'Hourtoulane; 6, Bingnes y Dones (Vinyes i dones); 7, Proubem da rioure (Provem de riure); 8, Jamecs; 9, Countes de l'altre moun y d'aquest (Contes de l'altre mon...); 10, Fables y Fabliots; 11, Oun Poc da tout (Un poc de tot); 12, Passa-temps; 13, Bersous nóous (Versos nous); 14, Barrajadís; 15, Pims y pams; 16, Lligiou (Llegiu!); 17, A tort y a trabès; 18, Plors y rialles; 19, Coses y altres; 20, Cansoús (Cançons); 21, Pa la gèn fis (Per la gent fins); 22, Coses da Rousillou; 23, Oun moun da coses (Un munt de coses); etc.

[Saisset Gramm.] Albert Saisset. Grammaire Catalane suivie d'un petit traité de versification française.-Perpignan, 1894.-94 pàgs.

[Salcet Not.] El Notari Mateu Salcet de la ciutat de Mallorca, de la segona meitat del segle XIV i primeria del segle XV, tenia la curiositat d'escriure a les fulles que deixava en blanc davant i darrera els seus protocols, les coses notables que succeïen en el seu temps (1372-1408). El P. Villanueva (Viaje Lit.a las Iglesias de España, XXI, 218-248), tragué de tals protocols, que es guarden a l'Arxiu de la Seu de Mallorca, part d'aqueixes notes; i En Tomàs Aguiló començà a fer una còpia de totes les anotacions d'En Salcet, sense deixar-ne cap, i la publicà en Almanaque de las Islas Baleares, any 1870 (p. 25-41), 1872 (p. 57-89) i 1873 (p. 53-69). Hem aprofitat les parts publicades pel P. Villanueva i per En Tomàs Aguiló.

[Salow Untersuch.] Sprachgeographische Untersuchungen über den östlichen Teil des katalanisch-languedokischen Grenzgebietes, von K. Salow. Hamburg, Soc. Intern. de Dialectologie Romane, 1912.

[Salvà Poes.] Maria-Antonia Salvà. Poesies. Palma, Estampa filles J. Colomar.

[Salvà Ret.] Maria-Antònia Salvà. El Retorn. Poemes. Barcelona, 1934.

[Salvador FB] Carles Salvador. Les festes de Benassal. Barcelona, Ed. Barcino.

[Salvat-P.] J. Salvat-Papasseit. Obra Poètica.

[Salv. Sabrug. Biblia rim.] Notes biogràfiques d'En Pere Salvatge y Fr. Romeu Sa Bruguera, ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIII centúria. Publicació d'En Joaquim Miret i Sans.

[Sallent Hist. Vallvidrera] Història documentada del Poble i Parròquia de Santa Maria de Vallvidrera. Primera part: Orígens històrichs. Segona part: Orígens genealògics. Per Mossèn Llorens Sallent y Gotés, Rector de dita parròquia. Barcelona. Imp. X Altés, 1916.

[Sallent Noms bol.] A. Sallent: Noms dels bolets en català, BDC, IV, 23 ss.

[Sallent Noms Oc.] A. Sallent: Noms dels Ocells de Catalunya, BDC, X, 54-100.

[Sanchis Cal.] Manuel Sanchis Guarner. Calendari de Refranys. Barcelona, Ed. Barcino, 1951.

[Sanchis Hist.] Manuel Sanchis Guarner. Introducción a la historia lingüistica de Valencia. Valencia, 1949.

[Sanchis Gram.] Manuel Sanchis Guarner. Gramàtica Valenciana. Editorial Torre, València, 1950.

[Sanchis Nomencl.] Nomenclator geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia... por el Doctor D. José Sanchis y Sivera, Canónigo... Valencia, 1922, Típ. M. Gimeno.

[Sanchis Tòp.] M. Sanchis Guarner. Locucions tòpiques valencianes. BDLIC, 1936.

[Sanchis Vents] Els vents segons la cultura popular, per M. Sanchis Guarner. Col·lecció Folklòrica Barcino, n.o 4. Barcelona, 1952.

[Sanchis Vida] José Sanchis Sivera. Vida íntima de los valencianos en la época foral. València. Tirada aparte de los "Anales del Centro de Cultura Valenciana".

[Sanelo Dicc.] Joseph Gulsoy. El Diccionari Valenciano-Castellano de Manuel Joaquín Sanelo. Edición, estudio de fuentes y lexicología. Castellón de la Plana, M. CM. LXIV.-551 pàgs.-El Diccionari de Sanelo és del segle XVIII.

[Sanpere Topon.] Associació d'Excursions Catalana. Un Estudi de Toponomástica Catalana per Salvador Sanpere y Miquel. Barcelona, Llibr A. Verdaguer, 1880.

[Santamaria Narr.] Joan Santamaria. Narracions extraordinàries. Segona edició. Barcelona, 1938.

[Santamaria Vida] Joan Santamaria. Ma vida en doina. (Memòries del Doctor Verdós). Barcelona, Edicions Diana, 1925.

[Santandreu Glos.] Glosades de l'amo Antoni Vicens Santandreu de So'n Garbeta. Les publica amb un pròlech Mn. Antoni M.a Alcover. Palma de Mallorca, Est. Amengual y Muntaner, 1907.-93 pàgs.

[Santandreu Republ.] Glosada contra els Republicans, que dictà l'amo Antoni Vicens Santandreu. Manuscrit de l'Arxiu del Diccionari.

[Santandreu Mort Jud.] Glosada sobre Mort, Judici, Infern y Gloria, que dictà l'amo Antoni Vicens Santandreu. Manuscrit de l'arxiu del Diccionari.

[Sants ross.] Las vidas de santos roselloneses del manuscrito 44 de París. Fragment de text rossellonès, del segle XIII, publicat per Joan Coromines en AIL Cuyo, III, 186-197, precedit d'un important estudi i seguit d'un glossari molt documentat.

[Sarol Gloses] Literatura popular mallorquina. Tom I. Gloses d'En Pau Noguera y Ripoll, Sarol. Sóller, 1900.-153 pàgs.

[Saura Dicc.] Novíssim Diccionari manual de las Llenguas Catalana-Castellana... per D. Jaume Angel Saura. Sèptima edició, Barcelona, Llibr. E. Pujal, 1894.

[Savj-López Orig.] Paolo Savj-López. Le origini neolatini. A cura del Prof. P. E. Guarnerio. Ulrico Hoepli, Milano, 1920.-XIV + 407 pàgs.

[Scachs] Libre de Bones Costums dels Homes e dels oficis dels nobles. Sermó d'en Jaume Cessulis en latí preycat, sobre lo joch dels scachs, trelladat en lo XV segle a la lenga catalana. Segons un Ms. de la Catedral de Girona, transcrit per En Manel de Bofarull. Barcelona, Fr. X. Altés, 1902.

[Scachs d'amor] Hobra intitulada Scachs d'Amor, feta per don Françi de Castelui e Narçis Vinyoles e Mossen Fenollar, sots nom de tres planetes, ço es, Març, Venus e Mercuri per conjunccio e influencia dels quals fon inuentada. Manuscrit existent a l'arxiu de la Reial Capella del Palau, de Barcelona. El publicà En Ramon Miquel i Planes en la revista "Bibliofilia" (any 1914), i per segona volta Ribelles Bibliogr. Val., I, 277-294.

[Scala-Dei] El llibre de cuina de Scala-Dei. Prefaci i transcripció per Josep Iglésies. Barcelona, 1963.-Text del segle XVII.

[Schädel Art Poét.] Un Art Poétique catalan du XVI siècle par B. Schädel. (Extrait des "Mélanges Chabaneau"). Erlangen, 1906.

[Schädel Fon.] Manual de Fonètica Catalana per el Dr. B. Schädel, Privatdocent de filologia romànica de la Universitat de Halle (Alemania). Cöthen (Alemania), 1908.

[Schädel Mund.] Mundartliches aus Mallorca von Bernhard Schädel. Halle a. d. S., Verl. R. Haupt, 1905.

[Schädel Kat. Pyr.] Die Katalanischen Pyrenäendialekte (Rev. Dial. Rom., I, 15-98, 386-412).

[Schädel Wortlisten] Moderne Katalanische Pyrenäendialekte. Wortlisten. Notes del Dr. B Schädel. Dos volums in folio de 144 fols quiscun. Manuscrit, propietat de l'Obra del Diccionari.

[Schuchardt Rom. Etym.] Romanische Etymologien, I. Von Hugo Schuchardt. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe.-Wien.-Toms CXXXVIII, 1-82, i CXLI (1899), 155-222.

[Schuchardt Vok.] Der Vokalismus des Vulgärlateins, von Hugo Schuchardt. Leipzig, B. G. Teubner, 1866-68. Tres toms.

[Schulten Hisp.] Dr. Adolfo Schulten. Hispania (Geografía, Etnología, Historia). Traducción del alemán por los doctores Pedro Bosch Gimpera y Miguel Artigas Ferrando... con un apéndice sobre "La Arqueología prerromana hispánica" por el doctor Pedro Bosch Gimpera. Barcelona. Tip. Serra y Russell, 1920.-242 pàgs.

[Scip. e An.] Antoni Canals. Scipió e Anibal. A cura de Martí de Riquer. Editorial Barcino, Barcelona, 1932. Volum 49 de "Els Nostres Clàssics", pàgs. 31-84.

[Scriptorium] Scriptorium. Revista mensual ripollesa. Començà l'any 1923.

[Segura Hist. Sta. Col.] Historia de la Villa de Sta. Coloma de Queralt escrita por Juan Segura y Valls, Pbro.-Barcelona, V. Magrinyà, 1870.-307 pàgs.

[Segura HSC] V. Segura Hist. Sta. Col.

[Seidia] Seidia. Poema valencià del principi de la Reconquista, per Joaquim García Girona, pre. València, Impr. valencianista, 1920.-283 pàgs.

[Sent Soví] Llibre de Sent Soví. Receptari de cuina catalana medieval, publicat per Lluís Faraudo de Saint-Germain. BABL, XXIV (1951-1952).

[Sermó Bisbetó] El Sermó del Bisbetó: V. Serra Festa Bisb.

[Sermo septem art.] Sermo unius confesoris et septem artium spiritualium. Transcrit del vol. VI, fol 222, titulat Sermons de Sant Vicens (Ferrer), Ms. de la Catedral de València núm. 288; publicat ap. Miscel. Tom., 413-427.

[Sermo St. Pere] De Beato Petro. Sermó de St. Vicenç Ferrer, publ. dalt Bol. Soc. Cast. Cult., 1922, p. 124.-Tret d'un codi Ms. de la Arxiprestal de Morella, del s. XV.

[Sermons SVF] Sant Vicent Ferrer. Sermons, a cura de Josep Sanchis Sivera. Barcelona, "Els Nostres Clàssics", sèrie B. Editorial Barcino.-En curs de publicació.

[Serra Calend. Folkl.] o [Serra Cal.] Valeri Serra y Boldú. Calendari Folklòric d'Urgell. Segona edició. Barcelona.-382 pàgs.

[Serra Festa Bisb.] Rossend Serra y Pagès. La festa del Bisbetó a Montserrat y origens de la mateixa. Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1910.-46 pàgs.

[Serra Gènesi] "Compendi historial de la Biblia, que ab lo títol de Genesi de Scriptura trelladà del provensal a la llengua catalana Mossén Guillem Serra en l'any MCCCCLI, y ara ha fet estampar per primera vegada En Miquel Victorià Amer". Barcelona, 1873. XVI-304 pàgs.

[Serra Notes geogr. folkl.] Notes per una Geografia folkòrica de Catalunya, per Valeri Serra y Boldú. Inèdit.

[Serres Poes. Gand.] Joaquim Serres. Poesies Populars Gandesanes. Gandesa. Imp. Enric Sabaté, 1917.-84 pàgs.

[Set Savis] Llibre dels Set Savis de Roma. Barcelona, 1907.-Edició, feta de la Societat Catalana de Bibliòfils, d'una obra rimada del s. XIV, existent dins la Bibl. Mun. de Carpentras (França).

[Sidrach] Llibre de Sidrach. Obra del segle XIV. Barcelona, Biblioteca de la "Revista Catalana", 1892.

[Simonet Glos.] Glosario de Voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, precedido de un estudio sobre el dialecto hispano-mozárabe, por D. Francisco Javier Simonet. Madrid, 1888.-CCXXXVI + 628 pàgs. en fol menor.

[Skok Ortsn.] Die mit den Suffixen -acum, -anum, -ascum und -uscum gebildeten südfranzösischen Ortsnamen, von Dr. Peter Skok. Halle a. d. S., Verl. M. Niemeyer, 1906.

[Socin-Brockelmann Gramm. Ar.] A. Socins, Arabische Grammatik. Sechste Auflage neu bearbeitet von Karl Brockelmann. Berlin, Verl. Reuther-Reichard, 1909.-XVI-130 pàgs.

[Socin Mitthd Nb] Mittelhochdeutsches Namenbuch nach oberrheinschen Quellen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, von Adolf Socin. Basel, 1903.-XIV+787 pp.

[Soldevila Fanny] Carles Soldevila. Fanny. Novel·la. Barcelona, Editorial Selecta.

[Soldevila Moment] Carles Soldevila. Moment musical. Novel·la. Barcelona, Editorial Selecta.

[Soldevila PG] Ferran Soldevila. Pere el Gran. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans. Volum I, 1950; Volum II, 1952; Volum III, 1956.

[Somni J. Johan] Lo sompni de Johan Johan. Obra de Moss. Jaume Gaçull, cavaller valencià, estampada a València l'any 1497, i reproduïda dins Cançon. Satírich, pàgs. 89-184.

[Soler Agric. Men.] Juli Soler. Exposició de lo estat actual de l'agricultura en la isla de Menorca. Maó, 1857.

[Sota terra] Sota terra. Ressenya ilustrada de les escursions espeleològiques verificades durant l'any 1907 pel Club Muntanyenc de Barcelona. 1909.

[Spec. Prior.] Llibre apel·lat "Speculum Prioris" de la Confraria de Sant Salvador de la Seu de Lleida (1483). Nota històrica i transcripció pel Dr. Joan B. Altisent i Jové, Anal. Tarr., I, 353-380.

[Spelbrink] Walther Spelbrink. Die Mittelmeerinseln Eivissa und Formentera. Extret del BDC, XXIV i XXV. Barcelona, 1937.

[Spill] Spill o Libre de les Dones per Mestre Jacme Roig (1401-1478). Edición crítica con las variantes de todas las publicadas y las del Ms. de la Vaticana, prólogo, estudios y comentarios por Roque Chabás. Barcelona, 1905.

[Spitzer Auf. Synt. Stil.] L. Spitzer, Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik. Halle, 1918.-392 pàgs.

[Spitzer Kat. Etym.] L. Spitzer. Katalanische Etymologien. Sonderabdruck aus dem Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. 6 Beiheft. Bd. XXXV. 1917.

[Spitzer Lexik.] Leo Spitzer. Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen iberoromanischen Sprachen. Génève, Leo S. Olschki, 1921.-162 pàgs.

[Spitzer UAGWb.] L. Spitzer. Ueber Ausbildung von Gegensinn in der Wortbildung.-Biblioteca dell' "Archivum Romanicum" diretta da Giulio Bertoni. Génève, Leo S. Olschki, 1921.-230 pàgs.

[Steiger Cont.] Contribución a la fonética del hispano-árabe y de los arabismos en el iberorománico y en siciliano, por Arnald Steiger. Madrid. "Revista de Filología Española", Anejo XVII, 1932.-520 pàgs.

[St. Neoph.] Studia Neophilologica. A journal of Germanic and Romanic Philology edited by R. E. Zachrisson (Uppsala).

[Sum. bat.] Sumari de batalla a ultransa fet per Mn. Pere Joan Farrer (seble XV). Publicat per F. Carreras i Candi en el "Diario de Mataró y su comarca", juliol de 1899.

[Tallgren Glan. Cat.] Glanures Catalanes et Hispano-Romanes (Notes d'Etymologie et de Sémantique); I-IV, par Oiva Joh. Tallgren, Docent à l'Université de Helsingfors.-Extrait de "Neuphílologische Mitteilungen", tomes XIII, XIV, XVI. Helsinki, 1911-1914.

[Tambó Gloses] Literatura popular mallorquina. II. Gloses de N'Andreu Coll y Bernat (Tambó). Sóller, 1900.-192 pàgs.

[Tar. preus] Tarifa dels prevs de les teles, y altres sorts de robes, y mercaderies, que entren en lo principat de Catalunya, y Comtats de Rosselló, y Cerdanya: conforme la qual han de pagar los drets del General, los qui les metrá y no tindrán lo ver cost, adverant primer ab jurament, que no tenen lo dit cost de dites mercaderies. Barcelona, Trienni 1704.-158 pàgs.

[Taula] Taula de Lletres Valencianes. Revista mensual literària dirigida per Enric Navarro Borràs. València, 1927-1928.

[Tedjini Dict.] Dictionnaire Arabe-Français (Maroc), par B. Tedjini, professeur au Collège Gouraud, Rabat (Maroc). Paris, Société d'Éditions Gèographiques, Maritimes et Coloniales ancienne maison Challamel, 1923.-271 pàgs.

[Teixidor Flora Farm.] Juan Teixidor y Cos. Flora Farmacéutica de España y Portugal. Madrid, 1871.-XXIV + 1248 pàgs.

[Th. Ling. Lat.] Thesaurus Linguae Latinae editus auctoritate et consilio Academiarum quinque germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis. Lipsiae in edibus B. G. Teubneri.-Començà a publicar-se l'any 1900.

[Tirant] Libre del valerós e strenu caualler Tirant lo Blanch, per Mossèn Joanot Martorell.-Ed. M. Aguiló, Barcelona. 4 volums.

[Toda Poesia Sard.] Eduard Toda. La poesia catalana a Sardenya. Barcelona. La Ilustració Catalana.

[Tomic Hist.] Historias e Conquestas dels excellentíssims e catholics reys de Arago e de lurs anteçessors los Comtes de Barcelona, compilades per lo honorable històric Mossèn Pere Tomic. Affegida la historia del excellentissim e catholic rey de Hespanya Don Ferrando. Any MDXXXIV.-Barcelona, Est. "La Renaixença", 1886.

[Torra Dict.] Dictionarium sev Thesaurus Catalano-Latinus Verborum ac Phrasium. Avthore Petro Torra, Olim Grammatices Professore, Barcinone concinnatus, nunc ab eodem emerito mendis expurgatus, auctus et locupletatus ad orationem ex Catalana Latina efficiendam, et locupletandam. Quanto locupletior Thesaurus hic hac quinta, quam aliis editionibus, prodeat, lége, et dices. Cum Licentia. Barcinone: Ex Officina Joannes Piferrer, in Platea Angeli, anno 1726.-Un vol. de 650 + 8 pàgs.

[Torras Corr.] Dulcis amicitia. Correspondència del Doctor Torras y Bages a Mossèn Jaume Collell. Gazeta de Vich, 1929.-239 pàgs.

[Torres Poes.] Màrius Torres. Poesies. Segona edició. Barcelona, Óssa Menor, 1950.

[Treps Rom.] [Treps Romaratges]. Relació d'un viatge fet a Terra Santa en el segle XIV, que comença així: "En l'an de nostre senyor que hom comtava MCCCXXIII, en G. de Treps, natural de Cervera, enà en una nau d'en G. Grau de Tarragona en Alexandria per visita los sants romaratyes d'oltramar..."-Publicat per J. Pijoan en Anuari IEC, I, 374-384.

[Tres. Av.] Tresor dels Avis. Revista mensual de etnografia mitologia i folklore de Balears, publicada per Andreu Ferrer. Artà. 1922-1928. Quatre volums.

[Tresbéns Astrol.] Bartomeu de Tresbéns. Tractat d'Astrologia. [Segle XIV.] Text, introducció i glossari de Joan Vernet i David Romano. Barcelona, 1957 i 1958. Dos volums.

[Tres. pobr.] Tresor de pobres, compilat per Pere Hispano (Papa Joan XXI). Versió catalana del segle XIV. Barcelona, Biblioteca de la "Revista Catalana", 1892.

[Trobes Verge Maria] Primer libro impreso en España. Les Trobes en lahors de la Verge Maria publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez... por Francisco Martí Grajales. Valencia, Llibr. P. Aguilar, 1894.

[Turell Rec.] Recort. Obra feta per Gabriel Turell de la ciutat de Barcelona en l'any 1476. Edició acompanyada d'un Prefaci i d'un Index alfabètic. Barcelona, "L'Avenç", 1894.-Els editors són En J. Casas-Carbó i En J. Massó i Torrents.

[Turmeda Amon.] Libre de bons amonestaments, compost en Tuniç per fra Encelm Turmeda (en altra manera appellat Abdala) nadiu de Mallorca. Abril del any mil trescents noranta vuit (ap. Cançon. Aguiló).

[Turmeda Diuis.] Cobles de la diuisio del Regne de Mallorques, escrites en pla catala per frare Entelm Turmeda. Any mil trecents noranta vuyt.-D'un Ms. de la Biblioteca de Carpentras. Publicades ap. Aguiló Cançon.

[Turmeda Prof.] Profecia de l'Ase, per Fra Anselm Turmeda. Fou escrita l'any 1418 i va seguida d'una Declaració de la Profecia. Publicada per Jordi Rubió en "Est. Univ. Cat.", vii, 13-24.-La numeració de les nostres cites correspon a les estrofes. Quan citem la Declaració, posem l'abreviatura decl. abans del nombre de l'estrofa corresponent.

[Udina Arch.] Federico Udina Martorell. El archivo condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio crítico de sus fondos. Barcelona, Escuela de Estudios Medievales, 1951.

[Un Mall. Dicc.] Diccionari Mallorquí-Castellà ordenat en vista de tots els qui s'han publicat fins es dia d'avuy, considerablement aumentat amb totes ses vêus de us modèrn y antic que no's troben en ningún d'ells: contenguent ses paraules més usuals de sa llengua catalana, valenciana y antiga llemosina: totes ses locals y particulars de sas illas de Menorca e Ivissa, sas de cièncias, arts, oficis, profesions, comèrs, nàutica, industria y agricultura: ses estrangeras adoptadas y ses de's castellà, admesas en ses conversacions y literatura balear, ab ses respectives definicions, acepcions, significat y correspondencia castellana per Un Mallorquí [Mn. Jusep Tarongí], aficionat a sa seva llengua, ab col·laboració de varios literats entesos y cultivadors de s'hermós idioma de sas Balears. Palma de Mallorca. Imprenta d'En Bartomeu Rotger, 1878.-Just se publicà un volum en fol menor de 784 pàgines, que inclou les lletres A-F.

[Usatges] Usatges de Barcelona. Text català del segle XIII. Editorial Barcino, Barcelona. 1933.

[Valor Narr.] Enric Valor. Narracions de la Foia de Castalla. Barcelona, 1953.

[Valor Rond.] Enric Valor Vives. Rondalles Valencianes. Volum I i II. Editorial Torre. València, 1950-1951.

[Valter Gris.] Historia de Valter e de la pacient Griselda, escrita en llatí per Francesch Petrarcha e arromançada per Bernat Metge (segle XIV). Barcelona, ed. Marian Aguiló, 1883.

[Vallès Dicc.] Pal·las. Diccionari Català-Castellà-Francès per Emili Vallès. Editorial Pal·las S. A., Barcelona.

[Vallmitjana Crimin.] Juli Vallmitjana. Criminalitat típica local.-Barcelona, 1910.

[Varia 40 Redem.] Varia 40 Redempcionum Petri III. Arxiu de la Corona d'Aragó, reg. 1570.

[Vayreda Cat. Flòr.] Catàleg de la Flòrula de "La Mare de Déu del Mont" per Estanislao Vayreda.-Inclòs dins el volum de 1919-1920 de "Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural", pàgs. 359-442.

[Vayreda Ornit.] Fauna ornitològica de la província de Gerona... por D. Estanislao Vayreda y Vila. Gerona, Impr. Paciano Torres, 1883.-280 pàgs.

[Vayreda Puny.] Marian Vayreda. La Punyalada. Barcelona, Editorial Selecta.

[Vayreda Sanch Nova] Marián Vayreda. Sanch nova. Novela montanyenca. Olot, Impr. N. Planadevall, 1900.

[Ventallol Pract. Merc.] Práctica mercantiuol composta é ordenada per en Joan Ventallol de la ciutat de Mallorques. Un tom, en quart, de 133 fulles, foliació romana. Al final se llegeix: "Acaba la arithmética é geometria composte é ordenade per en Joan Ventalol, natural de la ciutat de Mallorques y a ses despeses estampada en la ciutat de Lyo per mestre Joan de la Place é acabada 23 de april any 2521" (sic).

[Vent. Pel.] Libre del romiatge del Venturós Pelegrí, ab les "Cobles de la Mort" (ap. Aguiló Cançon.).

[Verdaguer Ayres] Ayres del Montseny. Poesies de Mossén Jacinto Verdaguer. Barcelona, Publicació "Joventut", 1901.-XII + 142 pàgs.

[Verdaguer Bethlem] Jesús Infant. Bethlem, per Mossen Jacinto Verdaguer. Barcelona, Tip. "La Ilustración", 1891.-92 pàgs.

[Verdaguer Exc.] J. Verdaguer, Excursions. Barcelona, 1904.-91 pàg.

[Verdaguer Flors] Jacinto Verdaguer. Flors de Maria. 2.a ed. Barcelona, 1910.-104 pàgs.

[Verdaguer Fug.] Jesús infant. La fugida a Egipte, per Mossèn Jacinto Verdaguer. Barcelona, Llib. Bastinos, 1893.

[Verdaguer Idilis] Idilis y cants místichs per Mossèn Jacinto Verdaguer. Barcelona, J. Agustí, 1908.

[Verdaguer Jov.] Obres completes de Mossèn Jacinto Verdaguer. Volum XXIX. Jovenívoles. Publicació de "La Ilustració Catalana".-228 pàgs.

[Verdaguer Monts.] Montserrat. Llegendari, cansons, odes, per Mossèn Jacinto Verdaguer. Barcelona-Sarrià Est. F. X. Altés, 1898.-186 pàgs.

[Verdaguer Naz.] Jesús infant. Nazareth. Per Mossen Jacinto Verdaguer. Barcelona, Est. F. Giró, 1890.-98 pàgs.

[Verdaguer Patria] Patria. Poesies de Mossén Jacinto Verdaguer, ab un pròlech de Mossén Jaume Collell. Barcelona, Est. F. Giró, 1888.-XIII + 202 pàgs.

[Verdaguer Pob.] Jacinto Verdaguer. Els Pobres, Els Sants. (Obres pòstumes). Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1908.

[Verdaguer Rond.] Jacinto Verdaguer. Rondalles. Obra póstuma. Barcelona, Tip. "L'Avenç", 1905.

[Verdaguer Roser] Roser de tot l'any. Dietari de pensaments religiosos per Jacinto Verdaguer, Pvre. Barcelona, Est. J. Puigventós, 1894.-182 pàgs.

[Verdaguer Somni] Lo somni de Sant Joan. Llegenda del Sagrat Cor de Jesús... per Mossén Jacinto Verdaguer. Barcelona, Típ. Católica.-219 pàgs.

[Verdaguer Viatges] Mossèn Jacinto Verdaguer. Viatges: Records de la costa d'Africa; A vol d'aucell. Barcelona, Bibl. pop. "L'Avenç", 1903.-130 pàgs.

[Vesio] La Vesió de Bernat de So. Manuscrit de la Biblioteca Aguiló, publicat damunt "Romania", liv, 36-65. Bernat de So o Usson (castell d'Ariège), devers el Capcir, era senyor de Millars i de Calça (Rosselló), nat devers 1315, mort l'any 1385.

[Víct. Cat., Cayres] Víctor Català. Cayres vius. Barcelona, Biblioteca "Joventut". 1907.-XXXVI-295 pàgs.

[Víct. Cat. Mare Bal.] Víctor Català. La Mare Balena. Barcelona, Editorial Catalana, 1920.

[Víct. Cat., Film.] Un film.*** (3.000 metres); novela de Víctor Català. Publicat en la rev. "Catalana", anys 1918-1921, i editat després en tres toms per la "Editorial Catalana".

[Víct. Cat., Ombr.] Víctor Català. Ombrívoles. 2.a edició. Barcelona, Bibl. Pop. L'Avenç", 1910.-100 pàgs.

[Víct.Cat., Sol.] Víctor Català. Solitut. Novela. Tercera edició (texte definitiu). Barcelona, Biblioteca "Joventut", 1909.-336 pàgs.

[Vida Coet. R. Lull] Vida coetània del Bt. Ramon Lull; continguda dins el Codi ms. 16432, fol 24 v. i ss. del Museu Britànic (British Museum). Comença així: "Assí devall se seguex la vida e actes del Reverend Mestre Ramon Lull". Editada per F. de B. Moll en BDLIC, xv, 193.

[Vidal Canson.] Pierre Vidal. Cansoner Català del Rosselló y de Cerdanya.-Cinc tomets: I, Corrandes (1885); II, Cansons del pandero (1885); III, Balls y Ballades y Contrapàs llarch (1887); IV, Cansons populars; V, Relació de la vida del pastor (1888).

[Vidal Goigs ous] Pierre Vidal. Goigs dels Ous. Perpignan, Imp. A. Julia, 1890.-24 pàgs. ab un Lexique catalan-français.

[Vidal Guide Pyr.] Guide Historique et pittoresque dans le département des Pyrénées Orientales, par Pierre Vidal. 2.a edició. Perpinyà, 1889.

[Vidal Hist. Perpignan] Histoire de la Ville de Perpignan, depuis les origines jusqu'au Traité des Pyrénées, par Pierre Vidal. Paris, H. Welther, éd.-1897.

[Vidal Mem.] Bernat Vidal i Tomàs. Memòries d'una estàtua. Palma, 1953.

[Vidal Mirall] Jaume Vidal Alcover. Mirall de la veu i el crit. Mallorca, 1955.

[Vida polit.] Del stament de la vida politica. Obra d'autor anònim, compresa dins un codi valencià de la darreria del segle XIII o primeria del XIV.-L'han publicada: El P. Villanueva, Viaje, II 191 ss.; En Vicens Boix (Hist. de Val., I 497-499); Ribelles Bibliogr. I, 41-43.

[Vida St. Anthiogo] Esta es la vida y miracles del Benaventvrat Sant Anthiogo, novament corregida y estampada. Barcelona, 1890.-Es reedició (feta de D. Marian Aguiló) d'una obreta composta a Sardenya en el segle XV i estampada per primera volta en la segona meitat del XVI.

[Vida St. Honorat, I] Vida del benauenturat sant honorat. Obra d'autor anònim, estampada a València l'any 1495. Unic exemplar conegut, existent en el col·legi del Corpus Christi de València. El pròleg i l'última pàgina són reproduïts ap. Ribelles Bibliogr. I, 76-78.

[Vida St. Honorat, II] La vida de Sant Honorat arquebisbe de Arles historiat e novament corregit per vn mestre en sacra theologia. Segona edició, un xic modificada, de l'anterior. Estampada a València l'any 1513. N'hi ha fragments transcrits ap. Ribelles Bibliogr. I, 80-86.

[Vigouroux Dict. Bible] Dictionnaire de la Bible par F. Vigouroux, prêtre de Saint-Sulpice, avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs. Deuxième tirage. Paris, Letouzey et Ané. Éditeurs.-Deu volums (1912-1922).

[Vila NH] Noticia històrica de las santas espinas de la corona de Jesucrist que es veneran en Sampedor, per lo Dr. D. Antoni Vila y Sala.

[Vilanova Conf.] Arnau de Vilanova. Confessió de Barcelona publicada per Ramon d'Alós. Barcelona, Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, 1921.

[Vilanova Obres] Emili Vilanova. Obres completes. Barcelona, Ilustració Catalana.-12 toms (1906-1907). L'orde dels volums i de les obres que contenen és: I: Del meu tros. II: Quadros populars. III: Entre família. IV: Escenes barcelonines. V: Monólechs y quadros. VI: Pobrets y alegrets. VII: Gent de casa. VIII: Plorant y rient. IX: Noveles. X: Ultims quadros. XI i XII: Teatre.

[Vilaspinosa Salve] Salue Regina feta per lo discret en Pere Vilaspinosa, notari de València (segle XV); ap. Cançon. Aguiló.

[Villangómez Any] Marià Villangómez i Llobet. L'any en estampes. Visions d'Eivissa. Barcelona, Publicacions de "La Revista", 1956.

[Villangómez Dies] Marià Villangómez. Els Dies. Barcelona, Publ. de "La Revista".

[Villanueva Viage] Viage literario a las iglesias de España. Su autor: Don Jaime Villanueva, presbítero, individuo de la Academia de la Historia. Madrid.-Just parla de les esglèsies de València, Xàtiva, Sogorb, Catalunya i les Balears.

[Villena Vita Chr.] Llibre anomenat Vita Christi compost per Sor Isabel de Vilena, Abadessa de la Trinitat de Valencia, ara novament publicat segons l'edició de l'any 1497 per R. Miquel y Planas. Barcelona MCMXVI.-Tres toms.

[Violant Abelles] R. Violant i Simorra. El cultiu tradicional de les abelles al Pallars Sobirà. Barcelona, 1936.-40 pàgs.

[Violant Càn.] Indústries casolanes. Elaboració del cànem i de la llana al Pallars, per R. Violant i Simorra. Igualada, 1934.-58 pàgs.

[Violant CP] R. Violant i Simorra. La caça i la pesca al Pallars. Barcelona 1935.

[Violant Foc] R. Violant i Simorra. Terminologia sobre el foc, la llar i la llum al Pallars Sobirà. Publicat en AIL Cuyo, vol. IV, 191-227.

[Violant Tragí] R. Violant i Simorra. El tragí popular al Pallars Sobirà. Estudi i descripció dels mitjans de transport emprats a la comarca. Barcelona, 1938.-104 pàgs.

[Vita P.] Vita S. Pauli primi heremitae, de Sant Jeroni. Versió catalana del segle XIV, publicada per Dom Columba M. Batlle en "Analecta Montserratensia", ix (1962), pp. 313-321, amb un estudi preliminar i un glossari.

[Viud. Donz.] Procés o disputa de viudes y donzelles, ordenat per los Magnífichs Mossen Jaume Siurana, generós, y Mestre Lloys Joan Valentí, doctor en Medicina; ab una sentencia ordenada per lo honorable y discret Andreu Martí Pineda, notari. Impresso en Valencia... Any 1561.-Reproduït i inclòs dins el Cançoner Satírich Valencià (pàgs. 189-222) d'En R. Miquel i Planes.

[Voc. Agr.] Vocabulari català de Agricultura y Indústries derivades. Autors: En Pere Girona y En Francesch Parés (Voc. Tècn. Ind., 113-138).

[Voc. Cat. Al. a. 1502] Vocabulari Català-Alemany de l'any 1502. Edició facsímil, publicat amb transcripció, estudi preliminar i registres alfabètics, per Pere Barnils. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans. 1916.-XXXVIII + 203 pàgs.

[Voc. fleq.] Vocabulari català del ofici de Flequer. Autor: En Joseph Bargalló (Voc. Tècn. Ind., 99-112).

[Voc. mec. met.] Vocabulari català de les indústries mecàniques y metalaires. Autor: En Josep Soler (Voc. Tècn. Ind., 145-164).

[Voc. prod. refr.] Vocabulari de la industria de productes refractaris. Autor: En Leandre Cucurny (Voc. Tècn. Ind., 139-144).

[Voc. Tècn. Ind.] Vocabularis tècnic-industrials procedents del Primer Concurs Lexicogràfic de la Llengua Catalana organitsat pel Centre Popular Catalanista de S. Andreu de Palomar l'any 1908. Barcelona, 1910.-164 pàgs.

[Vogel Dicc.] Diccionari portàtil de les lléngues catalana y alemanya, ab la pronunciació figurada segons el sistema fonètic de Toussaint-Langenscheidt. Part primera: CatalàAlemany. Per Eberhard Vogel. Berlin-Schöneberg, Langenscheidtsche-Verlagsbuchhandlung, 1911.-LII+585 pàgs.

[Volart Cerd.] V. Volart. Veus del català de Cerdanya, ap. BDC, ii, 50.

[Volkst Kult.] Volkstum und Kultur der Romanen. Seminar für romanische Sprachen und Kultur an der hamburgischen Universität.-1928 i ss.

[Vox Rom.] Vox Romanica. Annales Helvetici explorandis romanicis linguis destinati. Herausgeber: J. Jud und A. Steiger. Zürich und Leipzig.-1936 i ss.

[Wagner Argot] Notes linguistiques sur l'argot barcelonais, par Max Leopold Wagner. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1924.

[Walde LEW] Lateinisches etymologisches Wörterbuch von Dr. Alois Walde. Zweite umgearbeitete Auflage. Heidelberg, Carl Winter, 1910.-XXXI+1044 pàgs.

[Wartburg FEW] Französisches etymologisches Wörterbuch, von Walter von Wartburg. Bonn, 1922 i ss.

[Wört. Sach.] Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung, herausgegeben von R. Meringer, W. Meyer-Lübke, J. J. Mikkola, R. Much, M. Murko. Heidelberg.

[Yst. Corpocr.] Ystoria del Sanct Corpocrist de Luchent. Document del segle XV, publicat del Dr. Roc Chabàs. València, 1905.

[Yxart Obres] Obres Catalanes de Joseph Yxart (Col·lecció triada). Barcelona, 1895.-424 pàgines.

[Zauner Nam. Körp.] A. Zauner. Die romanischen Namen der Körperteile (Rom. Forsch., XIV, 339-530).

[Zauner Rom. Sprw.] Romanische Sprachwissenschaft, von Dr. Adolf Zauner. Leipzig, G. J. Göschen's verl., 1905.-Dos toms.

[Zeuss Gramm. Celt.] Grammatica Celtica e monumentis vetustis tam Hibernicae Linguae quam Britannicarum dialectorum Cambricae, Cornicae, Aremoricae, comparatis Galliae priscae reliquiis; construxit I. C. Zeuss, Phil. Dr. Hist. Prof. Editio altera. Berolini, apud Weidmannos, 1871.-LII+1115 pàgs.

[Zschr. r. Ph. o ZRPh] Zeitschrift für romanische Philologie, begründet von Prof. Dr. Gustav Gröber.-Halle a. S. Max Niemeyer.-Començà l'any 1877.