Cerca: recerca
Presentació

Aquesta edició electrònica del Diccionari català-valencià-balear (DCVB) d’A. M. Alcover i F. de B. Moll és el resultat del projecte d’informatització del DCVB que es va dur a terme a l’IEC durant el bienni 2001-2002. El juliol de 2000 l’Editorial Moll, propietària de l’obra, i l’IEC signaren un acord de col·laboració per a la realització d’aquest projecte que assenyalava l’IEC com a responsable del disseny i de l’execució de les diferents fases del procés d’informatització. Aquest acord establia també la possibilitat de la instal·lació del DCVB a Internet per a l’accés públic des del servidor web de l'IEC.

El caràcter emblemàtic del DCVB, la seva magnitud, la seva importància com a obra cabdal de la lexicografia i de la lingüística catalanes, i la necessitat d’incorporar-lo a les possibilitats obertes per les noves tecnologies motivaren l’interès d’organismes de les diverses terres de parla catalana a col·laborar en el finançament del projecte. És per aquest motiu que la informatització del DCVB es va dur a terme amb el suport de la Generalitat de Catalunya, del Govern de les Illes Balears, i del Govern d’Andorra.

El febrer de 2018, l’Institut d’Estudis Catalans i la Institució Francesc de Borja Moll, titular actual dels drets del DCVB, renovaren l’acord de cooperació per al manteniment de l’accés en línia al DCVB i per al desplegament de nous sistemes de consulta.

La consulta del DCVB en versió electrònica reprodueix la consulta convencional d’un diccionari imprès. A partir del mot d’entrada, s’accedeix a l’article corresponent del DCVB. Les il·lustracions i les taules de flexió han estat incorporades com a fitxers vinculats al text, de manera que l’usuari les pot consultar activant la icona corresponent. Les transcripcions fonètiques es representen d’acord amb els principis de l’AFI (Associació Fonètica Internacional) adaptats al català per l’IEC, i la representació dels ètims àrabs s'ha adaptat als criteris de transliteració de l'IEC.

 Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures
Fonts fonètiques: Si no podeu llegir els següents caràcters fonètics cal que instal·leu la font al vostre PC : ʤ ə ɣ ʒ

Avís legal : Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, l'extracció, la reutilització i la reproducció en qualsevol mena de suport o el tractament informàtic del contingut de les dades del DCVB. També n'és prohibit el lloguer, el préstec i l'accés no autoritzat per xarxa telemàtica. Les infraccions d'aquests drets estan sotmeses a les sancions establertes per la llei.