Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  espanya
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

ESPANYA topon.: cast. España.
|| 1. ant. La Península Ibèrica en la seva unitat geogràfica. La comtessa d'Urgell... En G. de Seruera senyor de Juneda era en consell d'ella..., car ell era home antich e dels pus sauis hòmens d'Espanya, Jaume I, Cròn. 34. Déus nos ha feyta tanta de gràcia que'ns ha donat regne dins en mar, ço que anch rey d'Espanya no poch acabar, ibid. 105. Nós ho fem la primera cosa per Déu, la segona per saluar Espanya, la terça que nós e uós haiam tan bon preu e tan gran nom que per nós e per uós és saluada Espanya, ibid. 392. Quant hagueren desbaratats los Serrayns... lo rey de Aragó e los altres reys de Spanya se'n tornaren cascuns en sa terra, Desclot Cròn., c. 5. Lo rey girà's a'n Ramon de Moncada e dix-li: «En Ramon, bé sé que, si bon caualler ne enfortit ha en Espanya, vós sots la hu», Desclot Cròn., c. 167. Don Jacme de Xírica... qui fo un dels millors barons e dels pus honrats de Spanya, Muntaner Cròn., c. 18. El rey de Castella... cuydava esser emperador d'Espanya, ibid. 24. Aquests noms foren usats en Espanya entrò que's perdé et la guanyaren los serraïns, Pere IV, Cavall. 27. Per gent nequíssima | morisca stranya | puys tota Spanya | fon calcigada, Spill 7206. El gran castell appellat de Ciurana, qui's creu era la més bella fortalea que'n Espanya hi hagués lauors, Boades Feyts 255. Espanya citerior: la part de la Península Ibèrica més pròxima a la metròpoli romana, o sia, la Tarraconense. Espanya ulterior: la part de la Península situada més lluny de la metròpoli romana, o sia, la Lusitània i la Bètica. Július molt prestament se'n faé senyor de la Spanya citerior..., e aprés se'n va passar a l'altra Spanya hon Marc Varró gouernaua per Pompeius, Boades Feyts 20. Espanya la baixa: la part meridional d'Espanya? Lo dit frare era natural d'Espanya la baxa, de una ciutat qui és nomenada València, Tirant, c. 315. L'última Espanya: l'extrem d'Espanya, la part de la Península Ibèrica situada més lluny de la resta d'Europa. Respòs Tirant:... Yo só de la última Spanya natural, fill de un caualler antich de llinatge e anys, Tirant, c. 292. Les Espanyes: forma plural amb què des del segle XVI s'ha anomenat el conjunt de nacions de la Península Ibèrica. Vengueren a Spanya dos fills seus... qui en gran deuoció lur trobaren les ciutats de Barcelona e de Gerona e de Córdoba... e altres algunes de les Spanyes, Boades Feyts 21. a) En alguns textos medievals, la part de la Península Ibèrica no catalana o dominada encara pels sarraïns. Lo senyor En Ramon Berenguer, comte e marchès de Barcelona, apoderador d'Espanya, Usatges 52. Si nau o leny va en Barberia o en Espanya, Consolat, c. 78. Tota nau o cocha qui sia de dues cubertes qui vage o venga de Càyler, ne de Túnitz, ne de Sicília, ne de Venècia, ne de Génova, ne de Pisa, ne de Nàpols, ne de Spanya, ne de Barberia, pach XX liures, doc. a. 1315 (Capmany Mem. ii, 78). E aquí manen osts en què vayen destruir Espanya, e fassen cavalers, Usatge civ. Armà cinch galees e un leny e pensà de batre tot principat e plaja romana e la ribera de Pisa e de Génova e de Prohença e de Cathalunya e Espanya e Berberia, Muntaner Cròn., c. 194.
|| 2. Estat polític constituït a l'extrem Sudoest d'Europa i que comprèn la major part de la Península Ibèrica i les Illes Balears i Canàries. Hisqué a recibir al dit sereníssim Príncep Filiberto... lo qual venia ab quatre galeras de Spanya, doc. a. 1620 (Bofarull Mar. 114). Los estrangers qui oviren de lluny eixa muntanya, | «Aquell gegant—exclamen—és un gegant d'Espanya, | d'Espanya i català», Canigó iv. Gica anar cada buina que ni les dels carlins d'Espanya, Massó Croq. 31.
    Fon.:
əspáɲə (pir-or., or., bal.); espáɲa, espáɲɛ (occ., val.).
    Var. ort.
ant.: Espaya (doc. segle XIII, ap. Anuari IEC, i, 302).
    Refr.

—«Tot lo d'Espanya és dels espanyols»: es diu humorísticament per justificar un furt o usurpació.
    Etim.:
del llatí Hispania, nom de la Península Ibèrica.