Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  mercat
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

MERCAT m.: cast. mercado.
|| 1. Venda o compra a un preu debatut entre el venedor i el comprador. Tot mercader estant ab son hoste qui fassa mercat o venda de sos avers, doc. a. 1284 (RLR, iv, 376).a) ant. Gran mercat, o Bon mercat: venda que es fa a preu baix; cast. baratura, barato. Pensà de vendre les viandes a Çaragoça a gran mercat, Muntaner Cròn., c. 194. Mas feu gran mercat ab molt poca spera, Proc. olives 717. Tot est engan se fa per so car volen comprar a bon mercat e volen vendre a carestia, Llul Cont. 116, 25.—b) fig. ant. Per bon mercat: amb poc esforç o amb poca pèrdua. No plach a Deus que per tant bon mercat n'escapassen, Muntaner Cròn., c. 121.
|| 2. Lloc públic on es fan les transaccions comercials; reunió de mercaders en un lloc públic per a vendre llurs mercaderies. Die de mercat, doc. a. 1288 (RLR, iv, 503). Axí que major mercat hi havia de totes coses que en lloch de Cathalunya, Muntaner Cròn., c. 51. Aquells qui van per les fires e per los mercats, Conex. spic. 1 vo. Tota aquesta setmana hi ha mercat d'anyells, Alcover Cont. 101.
|| 3. fig. Lloc, sector, etc., on es compren els productes d'algú o d'alguna col·lectivitat; conjunt de compradors i venedors d'un país, d'una regió. Es sabons mallorquins estaven ben acreditats en es mercats d'Europa, Roq. 18. No's posaran a la venta en lo mercat de llibreria, Guinot Capolls 11. «La crisi ministerial ha repercutit en els mercats estrangers».
    Loc.

Mercat de Calaf: nom que es dóna a un lloc on hi ha molt de soroll o moviment de gent. La sacristia aviat va ser un mercat de Calaf, Genís Julita 99.
    Refr.
—a) «Hi ha molts d'ases en el mercat que s'assemblen».—b) «Al molí i al mercat, fes-hi anar el més avispat».—c) «Lo que es guanya en molts de mercats, es perd a una fira».—d) «El mercat del dijous, no val cinc sous» (val.).—e) «Quan el tonto va al mercat, el mercat ja s'ha acabat».—f) «Tres dones i un pato, mercat!»: vol dir que en ajuntar-se algunes dones ja fan tant de soroll xerrant, que sembla un mercat (Val.).
    Fon.:
məɾkát (or., bal.); meɾkát (occ., val.).
    Etim.:
del llatí mercātu, mat. sign. 1, 2.