Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  posició
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

POSICIÓ f.: cast. posición.
|| 1. ant. Acció de posar. Volem que'ls apparellaments et les cortines posen entorn de nostres lits..., e guarden-se que sobre la posició dels apparellaments la ordinació nostra sobre açò ja feta observen, Ordin. Palat. 74.
|| 2. lòg. Suposició; acte de suposar o afirmar una cosa. Dien que lo Pare fo enans que lo Fill..., e molts d'altres inconvenients aponen contra los crestians, les quals posicions no farien si sabien la Trinitat que'ls crestians creen, Llull Arbre Sc. ii, 62. a) jurispr. Cada un dels asserts breus de fets pertanyents a una causa, que una de les parts formula demanant que la part contrària hi contesti. Lo qual procurador pot respondre en libeyl o a posicions e a totes les altres coses que al pleyt sien necessàries, Cost. Tort. II, ix, 5. Vists molts articles y posicions en lo dit procés insertats, doc. a. 1511 (Hist. Sóller, i, 918).
|| 3. Manera d'estar posada una persona o cosa. Fent mil gestos y caricatures venia a parar amb una posició arrogant y fiera, Roq. 19. Trencant-se de riure per aquell conjunt de grotesques posicions, Pons Auca 68. a) fig. Manera de pensar o d'actuar. Aquest punt és important, aclarim posicions, Espriu Lab. 51.
|| 4. Lloc on està situat un cos, sobretot en relació a altres. Castellbò... és important per sa posició alterosa, Verdaguer Exc. 13. Mirant la posició dels Bordons i les Cabrelles, Serra Calend. folk. 19. Especialment: a) Lloc fortificat o estratègic relacionat amb l'acció bèl·lica. La força armada pren posicions per places i carrers, Caselles Mult.34. Persistint en mantenir ses posicions malgrat la creuada que li venia a sobre, Vayreda Puny. 183.
|| 5. Conjunt de condicions en què es troba una persona o cosa dins una gradació; especialment, conjunt de condicions referents a la categoria social o econòmica. Quant encara no tenies una posició, Roq. 5. Elements socials poderosos els uns per la posició que s'havien fet, Caselles Mult.68. La diferència de posició de vostè va fer-m'ho veure possible, Pons Auca 117.
    Fon.:
puzisió (Barc.); pozisió (Palma); posisió (Val.).
    Intens.:
posicionassa, posicioneta.
    Etim.:
del llatí posĭtiōne, mat. sign. || 1.