Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  ajudar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

AJUDAR v.
|| 1. intr. o tr. Prestar el propi poder o esforç a algú perquè puga fer o obtenir qualque cosa o alliberar-se de qualque mal; cast. ayudar. Et que illi donent uno asino in oste et que'ls aiud a retenir ipsum Kastrum, doc. a. 1099 (Rev. Biblgr. Cat., iv, 10). A un nebot del apostoli qui'ns aiude així com pot, doc. a. 1251 (Pujol Doc. 26). Si que'ls nostres no'ns aiudaren, ans mirauen la luyta, Jaume I, Cròn. 26. Veent que en altra manera no li podia ajudar, Metge Somni iv. Ah Senyor qui acorrets e ajudats a tots aquells qui en vos se confien, Llull Cont. 325. Yo no't demané ajuda, ans te ajudé, Scachs 56. a) Ajudar a missa: servir missa. Baste-us que aneu tots dies a l'esglesia ab los frares e que'ls ajudeu a la missa, Llull Blanq. 4.—b) Ajudar a ben morir: auxiliar i confortar un moribund amb oracions i reflexions cristianes.
|| 2. refl. a) Servir-se d'una cosa com de mitjà per fer-ne o obtenir-ne una altra. Qu'el senyor rey se prengués tot ço de la Sgleya, e que se'n ajudàs en la guerra, Muntaner Cròn., c. 112.—b) Fer un esforç per aixecar-se, una persona malalta o que ha caigut, perquè el qui l'ha d'alçar no passi tanta de pena (Mall., Men.).
    Loc. i refr.
—a) Ajudant Déu (ant. Deus ajudant): amb l'ajuda de Déu. Puguen tractar e concordar, Deus ajudant, entre aquells pau, doc. a. 1405 (Col. Bof. xli).—b) Sí Déus vos ajut: antiga fórmula de vot per fer més eficaç una petició. Bels amichs are'm digats, si Deus vos aiut, de qal faysó as el, Graal 8.—c) Déu no m'ajut si...: fórmula de jurament. E dix: Deu no'm aiut si sé qual mes prest socorrega, Tirant, c. 275.—d) Sí Déu m'ajut: fórmula de vot per testificar una afirmació. E yo catiu | a mon senyor | seré traydor? | Si Deu m'ajut que no hu faré, Spill 5689. De molt bon grat ho faria, si m'ajut Deu, Tirant, c. 131.—e) Déu vos ajut: fórmula per acomiadar un captaire sense dar-li almoina o per aconsolar un malalt o dissortat (Mall., Men.).—f) «Aviat és dit: malalt, Déu t'ajut»: refr. que significa que és més fàcil predicar la resignació que practicar-la.—g) «Déu diu: ajuda't i t'ajudaré» (Cat., Bal.). «Ajuda't, i Déu t'ajudarà» (Men.). «El qui cau i s'alça, Déu l'ajuda» (Manresa). Refranys que ensenyen la necessitat de posar cadascú de sa part l'esforç que necessita per aconseguir coses bones, i de no fiar-ho tot a la protecció graciosa de Déu.—h) «En tot mal, Déu hi ajuda»; «Déu ajuda a los seus» (Mall.); «Més val Déu ajudar, que matinar» (Val.). Refranys que expressen la força de la Providència en les coses humanes.—i) «A qui muda, Déu l'ajuda»: refrany que aconsella mudar els mitjans quan una cosa no surt bé (Labèrnia-S. Dicc.).—j) «A qui no et pot ajudar, no vulgues tos mals comunicar» (Cat.).—l) Cames ajudeu-me: loc. adv. que s'empra per expressar intensivament la pressa amb què algú fuig (Cat.). Anava a saltar del meu roc per arrencar-me a fugir cames ajudeu-me, Ruyra Parada 56.
    Fon.:
əʒuðá (pir-or., or., bal.); aʒuðá (Lleida); aјʒuðá (Gandesa, Nules); aʧuðáɾ (Val.); aʒuɾá (Alg.).
    Var. ort.
ant.: adjudar, aiudar.
    Var. form.:
aidar.
    Conjug.:
regular segons el model de cantar.
    Etim.:
del llatí adjūtāre, mat. sign. (REW 172).