Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. aprovar
veure  2. aprovar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. APROVAR v. tr.
Declarar bona una cosa i prestar-hi anuència; cast. aprobar. Los quals aprouassen aquelles costumes que'ls parrien bones e reprouassen aquelles que contenrien peccat, Cost. Tort., proemi. Per nos e per los nostres successors loam, aproam e ratifficam tots priuilegis e libertats, doc. any 1333 (Boll. Lul. xi, 41). Fos approvada y confirmada la dita sentencia, Pere IV, Cròn. 338. Vulla approbar ratificar e confirmar, doc. a. 1381 (Col. Bof. xl, 207). Yo lohe y aproue tot quant haueu dit, Proc. Olives, 1650. Jo aprou la sentencia de un philosoph, Genebreda Cons. 131.
    Fon.:
əpɾuβá (Barc., Gir.); əpɾuvá (Tarr., Men.); apɾoβá (Ll.); apɾováɾ (Cast., Al.); apɾoβáɾ (Val.); əpɾová (Mall.); apɾuvá (Alg.).
    Var.
ant.: aproar.
    Etim.:
del llatí apprŏbāre, mat. sign.

2. APROVAR v. tr. vg.,
per provar. ¿Vols aprovar d'adormirte?, Maura Aygof. 87.