Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  capitol
veure  capítol
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CAPITOL m. ant.:
V. Capitoli.

CAPÍTOL m.: cast. capítulo.
I. Cadascuna de les parts, de tema determinat, en què es divideix un escrit. Nos hauriem lo fur d'Arago, e fariemlo ligir denant tots capitol a capitol, Jaume I, Cròn. 395. En lo segon capitol d'aquest tercer libre, Genebreda Cons. 146. Hem tocats molts de punís i capítols, Alcover Cont. 254. Especialment: a) Cadascuna de les ordenacions que es feien en cort o dictades per l'autoritat. E fou fet perço aquest capitol, Consolat, c. 48. Qui vendra contra aquest capitol pagara per ban cascuna vegada LX solidos, doc. a. 1372 (arx. mun. de Barc.).—b) pl. L'articulat d'una estipulació, i la mateixa escriptura on consta aquesta estipulació. Capítols matrimonials: els pactes que es fan en escriptura pública en tractar-se de fer un casament. Que per medi del escrivà de la present vila fasem una scriptura o capitols, doc. a. 1607 (Hist. Sóller, i, 146).Tenir capítols de gos i amonestacions de muralla: viure maritalment sense esser casats civilment ni canònica (Vilassar).—c) Cadascuna de les preguntes de què es compon un interrogatori.
II. || 1. Assemblea de canonges, religiosos, confrares o altres persones reunides en comunitat, per deliberar i pendre acords pertinents als interessos d'aquesta. En lo capítol fo Natana ab la abadessa, Llull Blanq., c. 20. Lo senyor de la nau deu fer aplegar tota la companya e aqui ab tots tenir capítol, Consolat, c. 11.
|| 2. Lloc on es reuneix la dita assemblea. En los grahons de la paret del capítol, Vilanova Obres, iv, 107.
|| 3. Comunitat de canonges d'una catedral o col·legiata; cast. cabildo. En B. prior e tot lo capítol daquel log, doc. a. 1244 (Pujol Doc. 18).
III. Reunió de flors assentades o quasi assentades sobre un receptacle comú amb involucre de bràctees.
    Refr.

—«Bons canonges i mal capítol»: es diu al·ludint als membres d'una corporació que manifesten en comú opinions diferents de les que manifesta cadascú d'ells en privat.
    Fon.:
kəpítuɫ (pir-or., or., men., eiv.); kapítoɫ (occ., val.); сəpítoɫ (Palma, Manacor); kəpítoɫ (Inca).
    Etim.:
pres del llatí capitŭlum, mat. sign.