Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  cuirassa
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CUIRASSA (ant. escrit també cuyrassa, cuyraça). f.: cast. coraza.
|| 1. Peça d'armadura que protegeix el bust. Quintal de launes de cuyraces, Leuda Coll. 1249, p. 251. Capel de ferre o capellina o asberch o cuyrasses, doc. a. 1292 (Cavall. Cat.). Hanch no fo null temps vist tan bell arnès de cavallers..., e de belles cubertes de samits en llurs cuyraces, Desclot Cròn., c. 89. E si hom armat tot de cap a peus ab cavall... e si armat de cors ab cuyraçes, capellina, gorjal, doc. a. 1368 (Capmany Mem. ii, 393). En la dita arca auie hunes cuyraçes bones uermelles, doc. a. 1395 (Miret Templers 563). Ne ab cuyrassa en l'asquena ne ab bacinet al cap, Corbatxo 65. Per rahó e preu de guarnir e cobrir de canemaç blanch en doble cinquanta unes cuyraces ab lurs managuins de Amatzen, doc. a. 1415 (Arx. Gral. R. Val.). Portant les cuyraces damunt ben esteses, Brama llaur. 116. Qui porta cuyraça del tot desllandada, ibid. 138.
|| 2. Closca de les tortugues i d'altres animals. La llagosta qu'expellia y's mudava la cuyrassa en un bassiol de la plaja, Girbal Pere Llarch, 143.
|| 3. Revestiment de planxes de ferro o d'acer que protegeix el buc de certs vaixells de guerra, dels carros armats, de certes màquines, etc.
|| 4. fig. Pell gruixada, cuiro. Esta dona, apitoflada | ... | viuda par y no donzella, | ... | com deu esser ja pelosa | sa cuyrassa!, Coll. dames 381.
|| 5. ant. Bossa de cuiro. Si diners o altre auer són comenats a algú en sac o en cuyraça o en altra cosa que sia segelada, Cost. Tort. IV, xvii, 6.
    Fon.:
kuјɾásə (Barc., Palma); kuјɾása (Val.). La forma cuirassa és avui una restitució literària; vulgarment s'usa la forma corassa [kuɾásə (Barc.), koɾása (Val.), koɾásə (Palma)], presa del castellà coraza.
    Etim.:
del llatí cŏriacĕa, ‘feta de cuiro’.