Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  descriure
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DESCRIURE v. tr.
|| 1. Representar una cosa i la seva manera d'esser, amb paraules orals o escrites; cast. describir. Y en altre lloch del dit Alcorà, hont és descrit paradís, és contengut que aquí haurà fonts, Metge Somni i. Car no's pot, per ploma, la tal visió pintar ni descriure, Brama llaur. 160. Avenrroís qui u descriví, algun matí ho somnià, Spill 8661.
|| 2. Traçar, seguir (una línia); cast. describir. Sa meua viuda descriu una curva y cau desmayada, Roq. 44.
|| 3. ant. Inscriure en una llista, relació, etc. Haia de hauer un libre... en el qual deguen y haian esser descrits per lo sepmaner los qui seran presents als officis, doc. a. 1556 (Boll. Lul. ii, 146). Manà que dins quinse dies se descriguen en dit libre tots los que fins assí no hi són trasladats, doc. a. 1581 (Hist. Sóller, ii, 804).
    Fon.:
dəskɾíwɾə (pir-or., or., bal.); deskɾíwɾe (occ., val.).
    Conjug.:
segons el model escriure.
    Etim.:
pres del llatí descrībĕre, mat. sign.