Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. envestir
veure  2. envestir
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ENVESTIR v. tr. ant.
|| 1. Investir. Lo senyor porà lo feu atorgar a qui'l més uolrà dels fils e aquel enuestir del feu reeben d'aquel homenatge, Capítols, trad. segle XIII (Anuari IEC, i, 325). E feu-nos homenatge de faeltat dels dits feus, e Nós l'envestim de aquells, Pere IV, Cròn. 180.
|| 2. Revestir; cobrir una cosa com d'una vesta. Dos paranquilets envestits, doc. a. 1331 (Capmany Mem. ii, 412). Hun march per a pesar or, de setze marchs, enuestit de cuyro, doc. a. 1465 (BDC, xxiv, 124).
|| 3. Subjectar les diferents peces que formen el cos d'un carro, a tall de prova per veure si ajusten bé, abans de subjectar-les definitivament (El Talladell, ap. BDC, xxii, 129).
    Etim.:
del llatí investire, ‘cobrir d'una vesta’.

2. ENVESTIR v. tr. i intr.: cast. embestir.
|| 1. tr. Acometre impetuosament; atacar; dirigir-se a una persona o cosa violentament, per lluitar-hi, per fer-li mal. En Berenguer de Vilaragut ab XII galees... trobà tres naus e terides moltes del rey Carles..., e tantost envestí-les e pres-les totes, Muntaner Cròn., c. 109. Veents que dels catalans de ferm volien envestir, giren e fugen, Pere IV, Cròn. 397. Axí com nosaltres aurem cenyit la ciutat, la envestirem, Lacavalleria Gazoph. En Xaneta l'envestiria per un costat, en Lluís per un altre, i jo... cop de puny a la boca del cor!, Ruyra Parada 16. Especialment: a) Posar-se en moviment ràpid un animal contra un altre o contra una persona o cosa. Es toro envestí a una part des públich, Roq. 25.
|| 2. intr. Començar a moure's ràpidament (per vèncer un obstacle, per fugir, etc.). Recularia pera pendre alè, embestiria tot de cop, y passaria per dessota, Pons Auca 172.
|| 3. tr. o intr. Sobrevenir una cosa molt forta i que pot perjudicar. Aquell trebolí de vent... envestí a la iglésia parroquial y la maltractà tan orriblement que destruí del tot las teuladas, doc. a. 1832 (Hist. Sóller, i, 156). Se tors i se mostia sa floreta que l'envest i l'estamanetja un cap de vent desfet, Alcover Cont. 38. Per damunt ell li envestí un roy de dobles de vint, Roq. 37. Y que és aquesta olor que mos envest tan redolenta, Ignor. 2. a) fig. Sobrevenir fortament una passió, una afecció anímica o corporal. «M'ha envestit una son rabiosa i no he tingut més remei que anar-me'n al llit».
|| 4. tr. o intr. Topar; tenir un contacte violent, arribar a tocar impetuosament un objecte. Envestirem a un guarda-rodes, Roq. 11. La fragata del Sr. Governador... isqué'lls una fusta de fransesos, y la mar era tan grosa que envestint a la vella féu trebocar dita fragata, Entrev. Eyv. 27. A les palpentes..., d'improvís embestiren la porta d'entrada, Víct. Cat., Ombr. 22. Hem d'estar subjectes a un cotxer que a lo millor mos envest cap a un escopidor, Penya Mos. iii, 108. «Un autobús ha envestit un tramvia» (o «s'ha envestit amb un tramvia»). Envestir la platja: atracar-hi la barca, amarrar-la (Roig-Amades Pesca).
|| 5. tr. o intr. Començar a moure's amb rapidesa, decididament. Envestí al dret, decidida, com inflada d'orgull, Pons Auca 249. Embestíem la vall de Bianya, Massó Croq. 59. Envestíem per mig dels sembrats, Rosselló Many. 69.
|| 6. tr. o intr. Dirigir-se resoltament a qualcú per parlar-li (generalment per renyar-lo, per demanar-li qualque cosa, etc.). Vós voldríau que anàssim a envestir es monossipal que no agafà ets al-lots, Ignor. 9. Resolgué embestir a la Emília, Pons Auca 125.
|| 7. tr. Agafar resoltament una cosa (per menjar-la, beure-la, fer-ne ús). Agafant la esberla més grossa se l'acostà als llabis..., y'ls mostrava la escorxa... tot embestint-ne una altre de las més sanceras, Pons Auca 58. El revetler... envestí el flasco d'un sobreposat pegant-li una tímbola frenètica, Galmés Flor 81.
|| 8. tr. Emprendre; iniciar decididament una obra. Ja es necessita esser forts per porer envestir un dijuni d'aqueis!, Alcover Cont. 100. Quant envest resoltament l'obra, Obrador Arq. lit. 14.
    Fon.:
əmbəstí (pir-or., or.); ambestí (occ.); aɱvestíɾ, ambestíɾ (val.); əɱvəstí (bal.).
    Conjug.:
la mateixa de vestir.
    Sinòn.:
acometre, escometre, emprendre.
    Etim.:
del llatí investīre, terme militar usat amb el significat de ‘envoltar i atacar una plaça o fortificació’ (cf. Diez EWb; Meyer-Lübke REW 4531).