Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. escoltar
veure  2. escoltar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ESCOLTAR v. tr.: cast. escuchar.
|| 1. Aplicar atentament l'oïda per percebre remors o entendre paraules que es senten o que tal vegada es puguin sentir. E al uespre tornà en G. clerge per escoltar... si eren, e costà-s'i per tal manera que'ls ozí, doc. a. 1250 (Pujol Docs. 25). Dixem que enuiassen peons de fora e que escoltassen si sintrien alguna cosa que u faessen saber a nós, Jaume I, Cròn. 61. Y escoltaue per veure si porie sentir res, Comalada Pierres Prov. 56. Vaig romandre escoltant una bella estona; no, no es sentia ni un piu, Ruyra Parada 20. Escoltar un malalt: aplicar el metge l'orella al cos d'un malalt per a poder diagnosticar fundant-se en els sorolls o ritmes que hi percep; cast. auscultar.
|| 2. Dedicar atenció a allò que fa soroll, a les paraules que un diu; oir atentament. Que nós puxam dir algunes paraules que sien a honor de nós e de uós qui les escoltarets, Jaume I, Cròn. 48. Si escolta juglars qui canten, Llull Cavall. 21. Barons, dix Pilat, tots me scoltats, Pere Pasqual, Obres, i, 100. Yo'm delitava molt més que no devia en cassar y escoltar ab gran plaer xandres e ministres, Metge Somni ii. Cançons e dances escolten ab gran plaer, ibid. iii. Tots altercaven | e disputaven | ... | e tots parlaven, | no s'escoltaven, Spill 2876. Ab los ulls baixos la joveneta | lo cant escolta dels pescadors, Costa Trad. fant. 25. Semblava que'l xicot ni tan sols m'escoltés, Ruyra Parada 52. a) refl. Parlar amb molta pausa i afectació, mostrant seguretat que es parla molt bé i assenyadament. Y s'escolta quant conversa | en forasté xamporrat, Ignor. 33. Un llaurador ya ranci, d'aquells que parlen escoltant-se y ab la matjor satisfacció del món, Rond. de R. Val. 16.—b) refl. Atendre excessivament a l'estat de salut propi, observant minuciosament els símptomes reals o imaginaris (Mall., Men.). «Tu no estàs malalt; però sempre t'escoltes, i et penses tenir cent malalties».
|| 3. Fer cas (d'allò que ens diuen); creure, obeir. Los benauyrats devots qui anaven preycar la paraula de Déu als infeels, no foren escoltats, e gità'ls hom de la terra, Llull Blanq. 87, 4. Anaren-se a Pharaó e dixeren-li lo mal que sofferia lo seu poble, e ell no'ls volch oyr ne escoltar, Serra Gèn. 53. Has d'estar encorregut... d'esposar-te a fer coses mal fetes..., escoltant y posant en obra els mals consells del dimoni, Penya Mos. iii, 44. Aquell qui escoltarà sa meua doctrina no morirà jamay, Ignor. 39. No escoltar raons, o No voler escoltar ningú: no seguir els avisos i consells, fer la pròpia voluntat sense atendre a la raó. a) refl. Jo hauria feta una santa cosa d'escoltar-me lo que'm deya un amich, Roq. 21. No se'ls escolti, senyor Arcalde, Vilanova Obres, xi, 50.—b) fig. Deixar-se dur (d'un impuls interior, d'un sentiment, etc.). El gran Creador, escoltant la veu de son cor misericordiós, resolgué aplicar un remey, Penya Mos. iii, 84.
    Loc.
—a) Escoltau i oireu: es diu en anar a començar una contarella o parlament dirigit a molts (Mall.).—b) Escoltar com qui sent ploure: no fer cas dels avisos o reprensions.
    Refr.
—a) «Qui bé escolta, bé respon».—b) «Qui mal escolta, mal respon».—c) «Qui escolta, el seu mal sent»; «Qui escolta pels forats, escolta les seves maldats»; «Qui escolta pels forats, ou los seus pecats»; «Qui escolta pels forats, ou els seus mals fats».—c) «Escolta bé la raó que et dóna ton companyó».—d) «Qui parla, sembra; qui escolta, cull».—c) «Un consell, per a esser escoltat, ha d'esser demanat» (Mall.).—f) «Escoltat m'haguessis, entès m'hauries» (Mall.).—g) «Escoltant vaig perdre un plet»: ho diu un a qui diuen «escoltau!» per parlar-li de cosa que no l'interessa o que li desagrada.
    Fon.:
əskuɫtá (or., Sóller, men., eiv.); askoɫtá (occ., Maestr.); askoɫtáɾ (val.); əskoɫtá (mall.); əskutá (ross.).
    Etim.:
del llatí auscŭltare, mat. sign. || || 1, 2.

2. ESCOLTAR v. tr.:
V. escortar.