Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  exemple
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

EXEMPLE (i var. ant. exempli, eximpli, i dial. eixemple) m.: cast. ejemplo.
|| 1. Manera d'obrar o d'esser, que es considera com a podent esser imitada. Gran era l'exempli e la bona vida que Evast e Aloma faien, Llull Blanq. 10, 2 He scandelitzats mos prohismes per molts mals exemples, Eximenis Conf. 19. Donar exemple: obrar o esser de tal manera que pugui imitar-se. E per donar exempli a tots los altres hòmens del món, Jaume I, Cròn. 1. Per les paraules vanes de les gents, hom no's deu estar de donar bon eximpli, Llull Blanq. 7, 2. Donar bon exemple (o mal exemple): obrar bé o malament amb possibilitat d'esser imitat. Aytant com major scàndel o mal exemple l'hom dóna de si meteix, aytant pecca més, Eximenis Conf. 5. Havia de donar alt exemple de fidelitat, Rosselló Many. 42. ¿Qui donarà eixemple de publicar llibres escrits en stil de prosa valenciana?, Guinot Capolls 96 Amb les paraules i amb l'exemple: recomanant una cosa i ensems practicant-la. Predicar amb l'exemple: induir a fer una cosa obrant així com volem que els altres obrin. Escampant s'evangeli amb ses paraules y amb s'exemple Ignor. 2. Ja no predico amb l'exemple. Ruyra Parada 6. A exemple d'En Tal: imitant allò que fa En Tal Nós, a exemple de Gregori papa predecessor nostre, manam que uós aquestes aytals sentènties no donetz, doc. segle XIII (Miret Templers 341). Vós mentiu al exemple de vostre germà, Lacavalleria Gazoph.
|| 2. Allò que ocorre a qualcú, considerat com a podent servir de lliçó. Aizò dóna exemple que nós deuem sofrir nostres enemigs, Hom. Org. 6 vo. Per tuyt sia remogut de la confraria a bon exempli d'aquells que bé perseveraran, doc. a. 1329 (Col. Bof. viii, 176). Puix vostres sants actes exemples són meus, Passi cobles 47. Prendre exemple d'algú, d'alguna cosa: observar allò que altri fa o que li succeeix, per tenir-ho present en arribar el cas.
|| 3. Cas que s'ha esdevingut abans, considerat com a terme de comparació del que pot esdevenir-se de semblant. Dient-li que no's fiés del estudiant..., citant exemples d'altres noyes menestrales que també havien tingut relacions, Vilanova Obres, iv, 37. Segons l'exemple i la llei | dels reialmes de la terra, Alcover Poem. Bíbl. 43. No haver-hi exemple d'una cosa: no haver ocorregut mai, no haver-n'hi record.
|| 4. Allò que serveix com a terme de comparació per a donar a entendre una cosa. Te posaré, perque heu veges millor, uns quants exemples, Roq. 20.
|| 5. Fet que es cita com a suport d'una afirmació; passatge que es cita per demostrar i aplicar pràcticament una regla. Sanct Agustí dóna aquí eximpli de tots los imperis, ço és del oriental... aprés del affricà..., aprés del septentrional, Eximenis, II Reg., c. 43. Yo confirmaré ab exemples lo que jo dich, Lacavalleria Gazoph. Per exemple: com a cas especial o pràctic del que es diu en general. ¿No trobaria jo, per exemple, colca coseta?, Penya Mos. iii, 172.
|| 6. Apòleg; cosa que es conta per fer-ne aplicació per semblança a un cas determinat Envià Nostre Senyor Natan a Dauid e donàli un eximpli de un rich hom, Serra Gèn. 113. Es meritori fer bé'a la comunitat; comptar-vos-n'he un breu eximpli, Collació, segle XIV (Col. Bof. xiii, 381).
|| 7. ant. Refrany, sentència que es pot aplicar metafòricament. Bé és veritat l'exemple vulgar qui diu: per natura caça ca, Tirant, c. 22.
|| 8. Persona o cosa que es pot considerar com a model imitable o representatiu d'una espècie, classe, etc. Aqueix és exemple y mirall d'homes fidels, Vilanova Obres, iv, 50.
|| 9. Individu que es cita com a pertanyent a tal o tal categoria. «L'escarabatera és un exemple de coleòpter».
    Refr.
—a) «L'exemple dels majors fa bons o mals els menors».—b) «Un bon exemple mai és perdut».
    Fon.:
əgzémplə (pir-or., or.); agzémple (occ.); eјʃémple (Val.); əʃémplə (pagesia d'Eivissa); əʒémplə (vila d'Eivissa); əʣémplə (mall., men.).
    Etim.:
pres del llatí exemplum, mat. sign.