Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. hala!
veure  2. hala
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. HALA! interj.
usada per a encoratjar o per a donar pressa; cast. hala! Hala, atlots, que la barca ja és nostra!, Penya Poes. 44. Hala bones cimades demunt aquelles anques!, Alcover Rond. ii, 268. Ala, chiquetes a l'alqueria, que està ponense el sol, Guinot Capolls 66. a) Hala hala: indica la repetició d'actes o la continuació ininterrompuda d'una acció. «Feia calor, però nosaltres hala hala anàvem caminant sense aturar-nos». També es diu hala qui hala (Mall.): Y hala qui hala a fer solcs i més solcs, Alcover Cont. 48.—b) Hala que va (Cat.), o Hala petit (Bal.): fórmula intensiva per a indicar una acció persistent i ràpida. «Ell a fer-ne i jo a desfer-los-hi, i hala que va!»«Hala petit! No tenguis por!» També es diu Hala envant (Bal.): Y hala envant a engrandir sa nostra pàtria!, Aurora 226.
    Fon.:
álə (or., bal.); ála (val.).
    Etim.:
probablement forma d'imperatiu de halar (cf. un cas anàleg en la interjecció hissa, que no és sinó l'imperatiu de hissar). Segons Asín (Al Andalus, ix, 31), de l'àrab halà, interjecció per a excitar els cavalls.

2. HALA f. ant.
Casa on venien els draps a tall, situada prop de la Llotja (Barcelona). Que sia assignada una persona per guardar de la Ala, doc. a. 1443 (Ardits, i, 456). La qual tempestat enderrocà... part de la taulada de la casa de la Ala novament feta hon venen los draps a tayll, doc. a. 1447 (ibid. ii, 22). Com en lo temps de la perfecció de la casa de la Ala, per tenir en guarda los draps qui en la dita casa se recondien, era necessari de provehir en guarda de la dita casa una bona persona qui custodís los draps o robes qui en aquella serien meses, doc. a. 1447 (ibid ii, 26).
    Etim.:
probablement de l'it. alla, mat. sign. (del fr. halle: «la halle aux cuirs, la halle aux draps», etc.).