Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  jatsia
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

JATSIA (escrit també jassia). ant. conj. advers.
Encara que; no obstant; cast. aunque. S'usava principalment de tres maneres: a) Introduint directament la frase, sense la conjunció que. E açò deu escriure l'escriua iatsia no sia la nau a proís en terra, Consolat, c. 101. Jatsia no hagen pogut lur desig complir, Metge Somni iii. Foren sos discípols entre los altres sent Gregori e sent Jerònim, jatsia fossen grans doctors, Scachs 12.—b) Seguida de la conjunció que. E iassia que la fe senes les obres no uayla re, can abdues són aiustades fan fruyt, Jaume I, Cròn. 1. E jassia que m'hagen tolt tot quant hauia, emperò no m'an pogudes tolre les mies sciències, Genebreda Cons. 14.—c) Formant la locució jatsia açò que. E yo met-hi aytant, iassia açò que la escriptura no u diga, Jaume I, Cròn. 52. Emperò jatsia açò que los hòmens peccadors se desuien de la fi per què ha creat los hòmens, Llull Felix, pt. i, c. 6. E ias sia açò que a mi sia gran càrrech, Jahuda Dits, pròl.—d) Trobam algun cas de combinació de jatsia amb fos, en lloc de jafós. E jatsia fos que'l dit mossènyer Lop fos fadrí, Pere IV, Cròn. 91.
    Var. form.:
jatsesia (E iatsesia que aytal alienació sia feyta, Constitucions, segle XIII, ap. Anuari IEC, i, 324; Les tenebres se comensen a partir del teu enteniment, jatsesia la paor en la qual jo't trob més que la lum aparegua, Corbatxo 25; Que jassissia lo reverend senyor en francesch..., doc. a. 1428, ap. Ordin. Hosp. 93).
    Etim.:
forma aglutinada de ja's sia (=llatí vulgar *iam se siat), com jasfós és forma aglutinada de ja's fos (=llatí vg. *iam se fosset). L'aglutinació normal és jassia; però predomina la forma jatsía, amb la s reforçada per haver-se convertit en africada, com ocorre en mallorquí actual sempre que una s final de síl·laba es posa en contacte amb una altra s inicial de la síl·laba següent. Per analogia de jatsia, s'introduí també la t en les grafies jatsesia i jatsefós, malgrat que en aquestes formes no hi havia col·lisió de dues s. La forma jatsefós (escrita jatse fos) es troba en Ardits, i, 8.