Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. plec
veure  2. plec
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. PLEC m.
|| 1. Part d'una cosa (especialment tela, paper, músculs) en què aquesta deixa d'estar estesa i es posa en doble o formant una ondulació; cast. pliegue. Negun fustani que fora al loch se faça al plech que's pleguen, Ordinacions de Valls, a. 1314. Quatre pessas de mallorquins vermells a plech pla, Itam una pessa de burell mallorquí a plech radó, doc. a. 1388 (BSAL, xi, 213). Tendrà la pancha | ab plechs com mancha, Spill 1178. Ha los nuus e los plechs de les ales molt conuinents e forts, Flos medic. 129. Desviant lo cors en los plechs de la roba, Alegre Transf. 41. La toca li arriba fins sota les espatlles en artístics plecs, Verdaguer Exc. 57. A plec de braç: a la part del braç oposada al colze. La Francisca, amb el cistell dels pollastres en el plec del braç esquerre, Bertrana Herois 104. Esser de mal plec: (ant.) esser difícil de governar o de persuadir. Que seylls qui us conexen, dien tots | que mal hom e de mal plech sots, Buch Cavall 24.
|| 2. Full de paper plegat pel mig; conjunt de pàgines d'un llibre impreses en un full de paper; cast. pliego. Deuen pendre lo dit ensay e metre'l... dins un full de paper que sia plegat... e dins la un cap d'aquell plech sia mès lo dit ensay, doc. a. 1417 (BDC, xxiv, 115). Curial legí la letra... e aprés plegà-la en un plech molt estret, Curial, i, 23. Va entregar un plec a l'Estevenet, Massó Croq. 59. Especialment: a) Full o fulls de paper on els nois d'escola aprenen d'escriure. Axí és que hem sortit d'escola tenguent es plech complert, Roq. 10.—b) Conjunt de papers que van dins un sobre o altre embolic. Plech de lletres: Fasciculus epistolarum, Nebrija Dicc. Un plech de cartes del censal de Sent Antholí, doc. a. 1414 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). Mesclada ab sos diaris y plechs de correspondència, Roq. 48.—c) Document o documents on consten les condicions d'un contracte. ¿A vós què us hi va que porte son plech | lo cloure'l contracte a miges costures?, Proc. Olives 372.
|| 3. Conjunt de coses unides ordenadament; cast. pliego, lio, paquete. Dos plechs de touaylloles de bri, doc. a. 1343 (BSAL, iii, 287). La donzella, axí com aquella qui havia moltes joyes e riques, sí les pres ensemps ab Ali Baxà e ab sa cambrera, sí 'n faeren un plech, Jacob Xalabín 13 vo. Serà ffegir gota d'aygua en la mar, | o dins gran foch hauent flama sens mida, | per fer augment, | hun petit plech de busques aiustar, Trobes V. Maria [118]. Un plech de dogues de vexell, doc. a. 1523 (Alós Inv. 33). Dos plechs de padassos dolents, doc. a. 1546 (ibid. 56).
|| 4. Tovallola o drap que el barber posa damunt el muscle d'aquell que s'afaita, per eixugar-hi el raor o per evitar que es mulli la roba de sabó (Plana de Vic); cast. navajero, paño de afeitar.
    Fon.:
plέk (or.); plék (occ., val.); plə́k (mall.).
    Etim.:
derivat postverbal de plegar.

2. PLEC m.,
var. per afèresi de aplec. «Lo plec pastura»: l'aplec o ramat pastura (occ., segons Aguiló Dicc.). Nuyl hom estrayn... gos plegar li que sia de la ribera, ne fora el camp de Terragona al plech d'esta uila, doc. a. 1312 (BABL, xii, 203).Arribar o Portar a plec de bé, a bon plec: arribar o portar a aplec, a bona fi. Si us platz, a bon plech | a mi portats, Masdovelles 40.