Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  recrear
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

RECREAR v. tr.
|| 1. Tornar crear; cast. recrear. Recrea'm, doncs, Senyor meu, altra vegada, Oliver Exc. 80. a) Regenerar, restaurar; i aplicat a Jesucrist, redimir l'home; cast. regenerar, redimir. En axí com la vostra deitat ha creat lo món, en axí la vostra humanitat... ha recreat lo món, Llull Cont. 106, 15. Sènyer Déus, qui ab làgremes e plors e ab escampament de sanc preciosa avets recreada la espècia humana, Llull Cont. 172, 7. Puix lo sisèn dia | hauia Déu l'ome creat de no res, | recrear en hora semblant lo volia, Passi cobles 69.
|| 2. ant. Restaurar, donar nova força, tornar infondre vitalitat; cast. restaurar, recrear. Conortà'l, e dix que no s'esmayàs..., e axí lo rich hom fo recreat del tot, Muntaner Cròn., c. 244. Siam, Senyora, recreats ab la dolçor de la vostra pau, qui'ns deliure de la pena que sentim, Villena Vita Chr., c. 47. a) intr. Refer-se, adquirir força de nou. Aquí abrigat lo tengueren una stona quasi per mort, e tornant algun tant recrear, pujà a cauall, Carbonell Ex. Joan II, c. 6.
|| 3. Adelitar amb coses agradables; cast. recrear. Tots tres se acordaren que se anassen deportant per recrear la ànima, Llull Gentil 8. Per ço que... recreàs e purgàs son esperit qui hauia estat treballat per l'estudi, Llull Felix, pt. iii, c. 3. Estech aquí per alguns dies a recrear los de la host, Genebreda Cons. 7. Que pugau encendre foch... e recreareu vós e lo Fill a la calor del foch, Villena Vita Chr., c. 83. Per a que t'hi recrehis els ulls, Pons Auca 181.
|| 4. refl. (i ant. intr.) Adelitar-se amb coses agradables; descansar del treball amb algun entreteniment; cast. recrearse, divertirse. a) intr. Legim del rey Daviu, | de dos donzelles, | que, sent molt vell, dormí ab elles | per recrear, Somni J. Joan 1065. Sovint s'esdevé los mariners haver de passar y usufructuar de la font y recrear en aquella, doc. a. 1567 (Hist. Sóller, ii, 33).—b) refl. Feren un poc de foquet | i una estona es recrearen, cançó pop. (ap. Alcover Cont. 517). Aquella cavallerositat per una família que es recreava fent mal..., no s'explicava, Oller Vilaniu 273.
    Fon.:
rəkɾeá (or., bal.); rekɾeá (occ.); rekɾeáɾ (val.).
    Etim.:
pres del llatí recrear, mat. sign.