Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  relaxar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

RELAXAR v. tr.
|| 1. Afluixar, disminuir la tensió; cast. relajar, aflojar. Pres-lo en los seus braços y les parts relaxades del fret cors, Alegre Transf. 85. Lo brou en lo qual haurà bullit la gallina és bo per relaxar lo cos, Agustí Secr. 156.
|| 2. Deixar anar; no retenir una cosa; no ocupar-se'n; cast. soltar, deponer, dejar. Relaxaren los uns als altres tots hoys et tots ranchós que entre ells fossen stats, doc. a. 1328 (BSCC, xi, 112). Volem que totes les altres coses ne sien relaxades, Muntaner Cròn., c. 265. Que en les festes e en los altres covinents dies memòria d'ella no sia relaxada, Ordin. Palat. 225. Mas qui's mourà may per un cas tan fort | de relaxar son delit principal?, Ausiàs March cxxi. En tant s'avançà, que tots los de la cort, relaxades les altres coses, de àls no tenien parlament, Curial, i, 7.
|| 3. Cedir, deixar una cosa passant la a poder d'altri; cast. dejar, ceder. Li lexam lo dret del comís..., Item li relaxam la directa e alodial senyoria dels dits vezcomtats, Pere IV, Cròn. 227. Foren estos condamnats a relaxar a favor del dit curador el cens que percebien, Actes Cap. Seu Mall. 1748, fol 461. a) Lliurar el jutge eclesiàstic al secular un reu de pena capital per a la seva execució; cast. relajar. Si saben que algú haje dit que los relaxats per lo Sanct Offici foren condemnats sens culpa, doc. a. 1735 (Hist. Sóller, ii, 971).
|| 4. Alliberar, treure d'un càstig o d'una submissió; cast. soltar, libertar. De la qual pena no sie relevat o relaxat per nenguna re, Arnau de Vilanova (ap. Menéndez Pelayo Heter. i, 750). Pregàs lo senyor rey que degués relaxar de la presó lo dit don Jayme, doc. a. 1415 (Col. Bof. xxxvi, 267). Vos suplicam sie de vostra mercè de llicenciar los dits XXV hòmens..., plàcie-us de scriure'n al capità que'ls vulla relaxar, doc. a. 1461 (arx. mun. d'Igualada).
|| 5. Fer menys sever o rigorós, més lliure; cast. relajar. a) intr. o refl. Afluixar-se molt en el rigor moral. Ell ha molt relaxat de sa severitat, Lacavalleria Gazoph.
    Fon.:
rələksá (Barc.); relaksáɾ (Val.); rələʦá (Palma).
    Var. form.:
relaixar (Val.); relleixar (ant.).
    Etim.:
pres del llatí relaxare, mat. sign.