Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  segons
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

SEGONS prep. i conj.: cast. según.
|| 1. prep. a) Acordadament, en consonància (amb algú o amb alguna cosa que depèn de les circumstàncies). Car, segons semblanza nostra, ben deuria aver cent millia christians, doc. a. 1270 (Capmany Mem. ii, 35). Que desputàssem ço que crehem segons ço que les flors e les condicions d'aquests arbres signiffiquen, Llull Gentil 12. Segons vostres paraules me feyts marauellar, Llull Felix, pt. i, c. 1. Vós sots venguda al punt que, segons costuma de l'imperi, vós ho comprarets car, Desclot Cròn., c. 7. Bé saps que, segons la diversitat dels lenguatges, cascuna cosa és nomenada en diverses maneres, Metge Somni iii. Yo accepte la batalla segons les condicions que'l vostre Rey demana, Tirant, c. 14. Los spirits se mouen segons les affeccions, Albert G., Ques. 60 vo. Donen també a una cova..., niu d'encantades, segons la gent del poble, Verdaguer Exc. 27.—b) En comparació, en proporció (amb tal o tal persona o cosa). En R. de Sauart... és mirve de feu segons los altres compaynons seus, doc. mitjan segle XIII (Pujol Docs.). Home fortíssim, tot negre e de molt desmesurada figura segons los altres hòmens, Tirant, c. 286. Si vós lo jutgau segons vostra força,... gran erra preniu, Proc. Olives 281. Aquest aytal és molt bell aucell e no lonch segons la faysó de son cors, Flos medic. 129.
|| 2. conj. D'acord, en consonància (amb tal o tal fet). a) Combinada amb la copulativa que. Som tenguts d'amar les creatures segons que valen, Llull Cont. 279, 4. Estan en la tercera figura, segons que's prova en lo derrer capítol, Llull Cont. 315, 3. No's podien pensar que per res la terra del senyor rey d'Aragó fos tan grassa..., segons que per avant entendrets, Muntaner Cròn., c. 22. Fassen-li l'ofici segons que damunt és declarat, doc. a. 1329 (Col. Bof. xl, 68). Fou semblant, segons que's lig e'l libre de Daniel, Scachs 8.—b) Sense acompanyament de la copulativa que. Deuen sperar e confiar... segons que mossènyer Sant Jaume en la sua crònica ho demostra, Pere IV, Cròn. 23. Fonch ja ha lonch temps, segons jo he legit, un gentil hom, Curial, i, 1. No cessaua de castigar e constrènyer les monges, segons de abans hauia acostumat, Eximplis, i, 14. Y axí's pot bé creure que sia possible | lo sí com lo no, segons va lo temps, Proc. Olives 378. Met-hi sucre segons veuràs que han menester, Robert Coch 45. Devant d'aquell home misteriós que, segons deya la brama, ja havia sigut enterrat un cop, Casellas Sots 14.
|| 3. Segons com o Segons i com: fórmula amb què sortim al pas al que altri diu i li insinuem la possibilitat d'una distinció o d'una objecció. Homo, assò mai cansa, diu En Queberbes.—Segons i com! diu En Bebelei, Alcover Cont. 3.
    Fon.:
səɣóns (or., bal.); seɣóns (occ., val.).
    Var. form.
ant.: segonts (Pere IV, Cròn. 60); segontes (doc. a. 1412, ap. Villanueva Viage, xiv, 339).
    Etim.:
del llatí secŭndum, mat. sign.