Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  testimoni
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

TESTIMONI m.
|| 1. Manifestació d'una cosa com a vista o comprovada pel qui la manifesta; cast. testimonio. No faràs fals testimoni, Llull Blanq. 42. Demandà... qui li diguessen veritat del testimoni que hauien promès a fer a Na Renart, Llull Felix, pt. vii, c. 7. Llevà sos testimonis com ho hach feyt, Muntaner Cròn., c. 90. Deu-lo fer jurar ab testimoni dels mariners... que sia suau e feel, Consolat. c. 57. E en testimoni d'aquesta cosa, manam-vos fer aquest present albarà, doc. a. 1315 (Capmany Mem. ii, 73). E trach a testimoni les dites cartes, Pere IV, Cròn. 34. Quant vindrà lo missatge..., aquell darà testimoni de mi, Serra Gèn. 193.
|| 2. Persona que declara el que ha vist o sentit, el que sap, sobretot envers de coses litigioses o sotmeses a investigació judicial; cast. testigo. Vana és tota prometença sens testimonis, Llull Felix, pt. vii, c. 7. Proua hom tots feyts... per testimonis o per cartes públiques, Cost. Tort. IV, x, 1. La qual espina devant testimonis dignes de fe fo tolta, doc. a. 1390 (Ardits, i, 7). La dona Catharina... testimoni jurada e interrogada, doc. a. 1486 (BSAL, vii, 238). Són testimonis Luis Rouira e Johan Gener, doc. a. 1496 (Miret Templers 575). Anirà ell amb so nostro director i dos testimonis, Aurora 228.
|| 3. Persona o cosa present a un fet, del qual pot donar prova; cast. testigo. Estudiant en la cambra... la qual és testimoni de les mies cogitacions, Metge Somni i. Aquesta esquelleta t'és testimoni de ta malícia, Faules Isòp. 77. Els alterosos puigs per testimonis de llur amor, Massó Croq. 44. ¿I no hi devia haver testimonis?, Alcover Cont. Un fruyter sens peu o una ampolla ferida eren els muts testimonis de sos afanys, Pons Auca 26. Testimoni de vista o presencial: persona que ha estat present i ha vist un fet.
|| 4. Cosa o acció que prova l'existència o la naturalesa de quelcom; cast. testimonio, testigo. Preneu vós aquest anell en testimoni del casament nostre, Comalada PP 32. Es anada molta gent a visitar-lo en testimoni d'amor, Rosselló Many. 192. Especialment: a) Testicle, signe de virilitat (men.).—b) Pedra col·locada a banda d'una fita per donar prova que aquesta és realment una fita i no una pedra qualsevol. Testimonis muts: trossos de carbó, de vidre, de rajoles, closques de caragols, etc., que es posen sota una fita per a poder provar l'existència d'aquesta en cas que fos arrancada i es produïssin discussions sobre la seva situació.
    Refr.

—«Testimoni de vista: Pasqual el cego»: es diu irònicament quan algú conta com a presenciada una cosa inversemblant (val.).
    Fon.:
təstimɔ́ni (Barc.); testimɔ̞́ni (Val.); təstimɔ̞́ni (Palma).
    Etim.:
pres del llatí testimōnium, mat. sign. ||1.