Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. tomba
veure  2. tomba
veure  3. tomba
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. TOMBA f.
|| 1. Cavitat destinada a sepultura, i la coberta o part exterior d'aquella; cast. tumba. Per ço que la tomba d'en Corberan fos rica, Muntaner Cròn., c. 206. Acostaren-se tots a la tomba o vas hon los tres cauallers stauen, Tirant, c. 70. Ara vós, fill, rebeu-me dins la tomba, Passi cobles 151. Del temple per les tombes son crit fa ressonar, Atlàntida iii.
|| 2. Túmul, i especialment la part superior d'aquest, que sol tenir forma semblant a la d'un taüt o d'una coberta de sepulcre (val.); cast. tumba, túmulo. Dalt lo cadafal la tomba cuberta tota de drap negra, Entrev. Eyv. 33.
|| 3. Taüt o caixa de morts (Maó); cast. féretro, ataúd.
|| 4. Monument, caixa dins la qual es reserva l'hòstia a la casa santa del Dijous i Divendres Sant; cast. monumento. Foren lliurats... los dos bancals dels àngels a ops de fer tomba al Corpus, doc. a. 1453 (Ardits, ii, 182). La tomba on se met lo Corpus lo dijous sant, doc. a. 1482 (BSAL, xi, 291).
|| 5. Tapadora de perfil trapezoidal d'una caixa, pastera, etc. Un caxó de albe ab tomba, ja molt usat y vell; Item dues pasteres de tomba, la huna reonable y l'altra migensera, doc. a. 1541 (arx. mun. d'Igualada). En lo pastador, una pastera ab sa corresponent tomba, doc. a. 1809 (arx. de Montblanc). a) Pastera de tomba (La Bisbal).—b) Carretó de tomba: carret de trabuc (Palafrugell).
|| 6. Tomba de la llar: l'espai de la llar que conté el foc (Lluçanès); cast. fogón.
|| 7. Mena de palmar, però que en lloc d'esser estret forma un replà ben ample, més avall de la treginada, que serveix per a tenir-hi escudellam o altres coses (Ciutadella). «He posat es tià dalt sa tomba».
    Fon.:
tómbə (or., bal.); tómbɛ, tómba (occ., val.).
    Etim.:
del llatí tŭmba, mat. sign. ||1.

2. TOMBA f. ant.
Esquella grossa; borromba? Féu venir al dit ort gran multitut de pescadors ab barques e ab instruments de pescar e ab tombes que tocaven, Collacions 165 (ap. Aguiló Dicc.).

3. TOMBA f.
A tombes: a tomballons, fent girar una cosa una i altra vegada sobre ella mateixa (Artà); cast. a tumbos. «No puc alçar sa pedra.—Idò du-la-te'n a tombes».