Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. acord
veure  2. acord
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ACORD m.
Acte i efecte d'acordar.
I. cast. acuerdo.
|| 1. Unanimitat, unitat de pensament o de parer entre diverses persones. E, apres moltes rahons, totes foren de acort que Misericordia e Pietat responguessen, Villena Vita Chr., c. 18. E tots los grans senyors que alli eren, de un acort se leuaren, Tirant, c. 17.
|| 2. Resolució presa per algunes persones col·lectivament. Fo establit per lo comu acort dels frares, doc. a. 1278 (Miret Templers 549). E, hagut aquest consell e acort, fou posat en execuçio, Villena Vita Chr., c. 254
|| 3. Consentiment. Aço faça ab voluntat e ab acort dels mercaders, Consolat, c. 109.
|| 4. Resolució (en general, encara que sia presa d'una sola persona). E dixeren-li que molt be havia dit, e bon acort havia pres, Desclot Cron., c. 5.
|| 5. Reflexió o pensament sobre el que cal fer: a) Entre algunes persones, col·lectivament: «Demanar acord», demanar permís i temps per deliberar; «donar acord», concedir temps per deliberar. Los missatges del Emperador... demanaren los acort. E els donaren-lo'ls tro en laltre dia, Jaume I, Cròn. 2. E el dix que s'acordarie, e que'ns respondria altre dia matí: e nós donam-li acort, ibíd. 308. «Eixir a acord», sortir a deliberar: E dix don Ferrando per si e per tots los altres que s'acordarien,... e exiren a acort, e no tardaren molt la resposta, ibid. 292.—b) Una sola persona deliberant: En tos fets no't vulles cuytar, | poria te'n seguir pesar, | prin-hi acort e conseylar, Turmeda Amon. 89. Cuytau lo pas sens mes acort, | frare menor, e no tardeu, Carbonell Dança 56.
|| 6. Concessió. Hi ab dolç acort de mes bens vos acorda | que no ha partit en la restant partida, Trobes V. Maria [105].
II. cast. acorde.
|| 1. mús. Reunió d'alguns sons que se senten simultàniament i harmònicament. E tots los cels vestits de negra sarga | porten acorts al plant de vostra lengua, Passi cobles 150. Cantaua molt bé Cammar, e ab acorts cantaua ab ella, Curial, iii, 47. Acord fonamental: el que està format de sons col·locats en intervals simultanis de tercera. Acord perfet: el que està format d'un so fonamental amb l'afegitó de sa tercera i sa quinta. Acord consonant: el que està format de sons consonants, és a dir, que la proporció entre llurs vibracions es pot indicar amb una expressió fraccionària de termes enters i més baixos de 6. Acord dissonant: el que no té les condicions de consonància, i produeix una sensació acústica menys agradable i acabada que l'acord consonant. Acord invertit: el que provenint d'un acord fonamental, no té els sons disposats en l'orde directe de superposició de terceres.
|| 2. pint. Harmonia dels colors en una obra pictòrica; cast. acorde de tonos.
    Loc.
—a) D'acord: avingudament, amb comunitat de pensament; cast. de acuerdo. «Estar d'acord»; «anar d'acord». En aquella ocasió's comprenian tant, obravan tant d'acort, Pons Auca, 130. Y tots d'acort la colquen pel Nort, Garbí y Mitx-dia, Atlàntida, iv.—b) Estar en son acord: estar en l'ús de sà judici (Amengual Dicc.); és una locució presa del castellà estar en su acuerdo.—c) Tornar en son acord: també és pres del cast. volver en su acuerdo. En mallorquí es diu simplement tornar, o cobrar.—d) Leixar en bon acord: ant., deixar fermament establit o resolt. Constantí lexà en bon acort que totes les Seus cathedrals que lauors hauia fora dels murs de les ciutats, se n'edificassen dintre d'aquells, Boades Feyts 46.
    Fon.:
əkɔ́ɾt (or.); akɔ́ɾt (occ., val.); əkɔ́ɾt (bal.).
    Var. ort.
ant.: accort (Pere IV, Cròn. 122).
    Etim.:
deverbal de acordar.

2. ACORD adj.
|| 1. Conforme, identificat amb la manera de pensar o de sentir d'algú altre; cast. acorde. Està del tot acort en que ès un ximple errat de contes, Ignor. 8.
|| 2. Conformat, que consent o accedeix a allò que li proposen. Yo accepte la letra o requesta, si es de batalla a tota ultrança... o fos per altra cosa, yo restaré acort, Tirant, c. 68.
    Etim.:
d'un llatí *accors, -ordis, anàleg de concors, vecors, etc.