Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  patent
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

PATENT
|| 1. adj. Manifest; que està visible; cast. patente. No contrastant que la lur colpa serà patent e manifesta, Eximenis Terç, c. 124. Es un miracle patent, Penya Mos. iii, 163. Fer patent: manifestar, posar a la vista. Mostrant a nosaltres la caritat sua, fent-nos patent lo seu cor, Villena Vita Chr., c. 210. Allà se fan patents ets agravis y ses queixes, Roq. 28. Nostre Senyor patent, o Nostramo patent, o el Santíssim patent: l'hòstia consagrada exposada de manera visible als fidels. Feta la processó y posat el Santíssim patent, doc. a. 1720 (BSAL, vii, 8). A Montession hi ha hagut festa grossa y Nostramo patent, Roq. 29. Òrgan patent: l'òrgan que forma un angle molt obert amb la part superior de l'eix que el suporta. Lletra patent o lletres patents: (ant.) edicte públic o manament de l'autoritat, segellat amb el segell principal i posat de manifest perquè consti als súbdits. Ab letra nostra patent hauem manada asembleya, doc. a. 1401 (Miret Templers 422). Segons veureu per nostres letres patents als hòmens del sagramental dreçades, doc. a. 1463 (Arx. Cor. Ar.). L'emperador de Contestinoble qui ab ses patents letres te féu venir en la sua ciutat, Tirant, c. 340.
|| 2. f. a) Lletra patent. Una patent dreçada a tots e sengles habitants e poblats en lo loch de la Rocha, doc. a. 1467 (Arx. Cor. Ar.)—b) Cèdula o document en què consta de manera fefaent la condició i estat d'algú en relació a una col·lectivitat. En nàut., Document que el Govern dóna a un vaixell per a autoritzar-ne la bandera i navegació: cast. patente. Patent de cós: la que autoritza un vaixell a exercir el cós en temps de guerra. Patent de Sanitat: document oficial en què consta l'estat sanitari del port d'on surt un vaixell. Patent neta: la que certifica que el vaixell no ve d'un port infestat per epidèmia. Patent bruta: la que declara que un vaixell ve d'un port infestat per epidèmia. Les patents marítimas se distingeixen per la sanitat en netas, en tocadas y en brutas, doc. a. 1785 (Aguiló Dicc.). c) especialment, Permís que dóna el Govern als qui exerceixen una indústria, perquè puguin exercir-la mentres paguin la quota de tributació corresponent. Patent d'invenció: document oficial que s'atorga com a privilegi d'invenció i propietat industrial d'una cosa.—d) Quota tributària per a l'exercici d'una indústria o comerç. «Aquest taller no paga patent».—e) Menjada o beguda que paga el qui entra a exercir un càrrec o a formar part d'una col·lectivitat, com a obsequi als qui ja hi eren abans.
    Loc.
—a) De patent: d'alta qualitat, de la classe més bona. S'atlot s'embuya y rep una pallissa de patent, Ignor. 6. Te dich que hi haurà un sarauet de patent, Vilanova Obres, xi, 12.—b) Pagar la patent: rebre, esser tupat o castigat.—c) Donar sa patent a algú: donar-li clarícia, explicar-li els motius de les pròpies obres (Mall.). ¿Que t'he de donar sa patent, beula?, Alcover Cont. 278.—d) Donar patent de tal o tal cosa: donar títol, dir que algú o alguna cosa té tal o tal qualitat, generalment sense tenir autoritat per a dir-ho.
    Fon.:
pətén (or.); patén (occ.); patént (val.); pətént (mall., men.).
    Etim.:
del llatí patente, ‘manifest’.